Impost sobre societats (I.S)

Persones en actiu, treballadors/es d’empreses i/o autònoms/es. Persones en situació d’atur
20 hores
100% subvencionat

imatge representativa d'unes oficines sobre el curs de l'impost sobre societats IS a girona

Informació

Modalitat: Presencial

Durada: 20 hores

Preu: Subvencionat


Data inici: propera convocatòriaEt vols preinscriure a aquest curs?
Utilitza el formulari de la part inferior

Objectius del curs Impost sobre societats (I.S) a Girona

– Introduir els participants en l’impost de societats i els aspectes relacionats
– Comprendre com es realitza el càlcul de la quota i de les deduccions
– Conèixer el que comporta la gestió de l’impost

Documentació necessària per realitzar la inscripció:

 

– Fotocòpia DNI, llegible i en vigor (anvers i revers)


– Fotocòpia de l’última nòmina o rebut d’autònoms (document Dardo en cas de persones desocupades)


– Annex, emplenat i signat 

 

Per poder ser admès al curs caldrà presentar els documents requerits 

Adreçat a

Curs Impost sobre societats (I.S) a Girona dirigit a persones en actiu, treballadors/es d’empreses i/o autònoms/es i també a persones en situació d'atur.

El col·lectiu prioritari són les persones que estiguin en actiu i, si queden places lliures, es destinaran a persones en situació d'atur.

Curs totalment subvencionat.

Aquest curs no el pot realitzar el personal de l’administració pública, segons normativa de la convocatòria, per la qual el personal al servei de les administracions públiques només pot participar en les accions formatives transversals previstes a la base 11 de l’annex 1 de l’ ORDRE TSF/223/2016, de 23 d’agost.

Titulació

Els alumnes que completin el curs Impost sobre societats (I.S) a Girona amb aprofitament rebran un diploma oficial acreditatiu atorgat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya

Professorat

Professorat amb experiència professional, acadèmica i docent i amb la titulació adient segons normativa del Consorci per a la formació contínua de Catalunya.

Programa del curs Impost sobre societats (I.S) a Girona

1. Introducció, àmbit espaial, elements personals, fet imposable i exempcions
1.1. Subjecte passiu
1.2. El fet imposable
1.3. La base imposable
1.4. Exempcions

2. L’impost de societats i la comptabilitat

3. Amortització
3.1. Principals ajustaments de l’ impost sobre societats

4. Despeses, provisions i regles de valoració i càlcul de la quota
4.1. Determinació de la base imposable
4.2. Subcapitalització
4.3. Determinació del deute tributari

5. Deduccions de la quota i incentius
5.1. Deduccions per doble imposició
5.2. Bonificacions
5.3. Deduccions per a incentivar la realització de determinades activitats

6. Gestió de l’ impost
6.1. L’obligació de retenir i ingressar a compte
6.2. Gestió de l’impost

Preinscripció