Impost sobre societats (I.S)

Persones en actiu, treballadors/es d’empreses i/o autònoms/es. Persones en situació d’atur
20 hores
100% subvencionat

imatge representativa d'unes oficines sobre el curs de l'impost sobre societats IS a girona

Informació


Modalitat: Presencial

Durada: 20 hores

Preu: Subvencionat


Data inici: propera convocatòria

PROPERA CONVOCATÒRIA

Inscriu-te al nostre newsletter i segueix-nos a les xarxes socials per saber quan comença aquest curs

Objectius del curs Impost sobre societats (I.S) a Girona

Gestionar la liquidació de l'impost, adoptant les decisions fiscals més adequades a l'entorn professional

Documentació necessària per realitzar la inscripció:

 

– Fotocòpia DNI, llegible i en vigor (anvers i revers)


– Fotocòpia de l’última nòmina o rebut d’autònoms (document Dardo en cas de persones desocupades)


– Annex, emplenat i signat 

 

Per poder ser admès al curs caldrà presentar els documents requerits 

Adreçat a

Curs Impost sobre societats (I.S) a Girona dirigit a persones en actiu, treballadors/es d’empreses i/o autònoms/es i també a persones en situació d'atur.

El col·lectiu prioritari són les persones que estiguin en actiu i, si queden places lliures, es destinaran a persones en situació d'atur.

Curs totalment subvencionat.

Aquest curs no el pot realitzar el personal de l’administració pública, segons normativa de la convocatòria, per la qual el personal al servei de les administracions públiques només pot participar en les accions formatives transversals previstes a la base 11 de l’annex 1 de l’ ORDRE TSF/223/2016, de 23 d’agost.

Titulació

Els alumnes que completin el curs amb aprofitament rebran un diploma oficial acreditatiu atorgat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya

Professorat

Professorat amb experiència professional, acadèmica i docent i amb la titulació adient segons normativa del Consorci per a la formació contínua de Catalunya.

Programa del curs Impost sobre societats (I.S) 

Mòdul 1. Impost sobre societats

• Descripció de l'impost sobre societats
     ◦ Subjecte passiu
     ◦ Fet imposable
     ◦ Exempcions
     ◦ Esquema de càlcul
• Aplicació d'ajustaments extracomptables
     ◦ Diferències permanents
     ◦ Diferències temporànies
     ◦ Implicacions comptables
• Confecció de la Base Imposable
     ◦ Patent Box
     ◦ Reserva de capitalització
     ◦ Reserva d'anivellament
     ◦ Compensació de bases imposables negatives d'exercicis anteriors
• Quantificació del Deute Tributari
     ◦ Tipus de tributació
     ◦ Deduccions de la quota i incentius
• Aplicació de retencions i pagaments a compte
     ◦ Retencions
     ◦ Pagaments a compte
• Gestió administrativa de l'impost
     ◦ Declaracions i liquidacions
     ◦ Relacions amb altres impostos

Preinscripció