Impost sobre el valor afegit (IVA)

Persones en actiu, treballadors/es d’empreses i/o autònoms/es. Persones en situació d’atur
36 hores
100% subvencionat

imatge d'iva sobre el curs presencial a girona.

Informació

Modalitat: Presencial

Duració: 36 hores

Preu: Subvencionat


Data inici: propera convocatòria
Et vols preinscriure a aquest curs?
Utilitza el formulari de la part inferior

Objectius del curs Impost sobre el valor afegit (IVA) a Girona

– Conèixer les característiques generals de l’impost sobre el valor afegit iva i el seu àmbit d’aplicació.
– Saber diferenciar els diversos fets imposables de l’impost sobre el valor afegit i distingir especialment les operacions que constitueixen lliuraments de béns de les que es consideren prestacions de serveis. 
– Delimitar quin és el lloc de realització del fet imposable i quina és la meritació de l’impost sobre el valor afegit en les diferents operacions que grava.
– Comprendre el mecanisme d’aplicació de l’impost sobre el valor afegit, especialment quant als instituts de la repercussió i la deducció del tribut.
– Assimilar quines són les obligacions i els deures formals relatius a l’impost sobre el valor afegit, especialment en relació amb la facturació.

Documentació necessària per realitzar la inscripció:

 

– Fotocòpia DNI, llegible i en vigor (anvers i revers)


– Fotocòpia de l’última nòmina o rebut d’autònoms (document Dardo en cas de persones desocupades)


– Annex, emplenat i signat 

 

Per poder ser admès al curs caldrà presentar els documents requerits 

Adreçat a

Curs Impost sobre valor afegit (IVA) a Girona dirigit a persones en actiu, treballadors/es d’empreses i/o autònoms/es i també a persones en situació d'atur.

El col·lectiu prioritari són les persones que estiguin en actiu i, si queden places lliures, es destinaran a persones en situació d'atur.

Curs totalment subvencionat.

Aquest curs no el pot realitzar el personal de l’administració pública, segons normativa de la convocatòria, per la qual el personal al servei de les administracions públiques només pot participar en les accions formatives transversals previstes a la base 11 de l’annex 1 de l’ ORDRE TSF/223/2016, de 23 d’agost.

Titulació

Els alumnes que completin el curs Impost sobre valor afegit (IVA) a Girona amb aprofitament rebran un diploma oficial acreditatiu atorgat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya

Professorat

Professorat amb experiència professional, acadèmica i docent i amb la titulació adient segons normativa del Consorci per a la formació contínua de Catalunya.

Programa del curs Impost sobre valor afegit (IVA) a Girona

1. Naturalesa de l’impost
1.1. Caràcters bàsics
1.2. Fonts normatives i àmbit d’aplicació

2. Exempcions en operacions interiors
2.1. Classes d’exempcions
2.2. Característiques i efectes propis de les exempcions

3. Lloc de realització. Meritació. Base imposable i subjecte passiu

4. Adquisicions intracomunitàries de béns
4.1. Adquisicions intracomunitàries
4.2. Importacions

5. Importacions de béns

6. Repercusió de l’impost
6.1 Base imposable
6.2. Lliurament de béns i prestació de serveis
6.3. Adquisicions intracomunitàries i importacions
6.4. Modificació de la base imposable

7. Deduccions
7.1. Règim general

8. Regla de la prorrata
8.1. Rectificació de deduccions
8.2. Devolucions
8.3. Supòsits generals
8.4. Supòsits especials

9. Obligacions dels subjectes passius
9.1. Obligacions materials
9.2. Obligacions formals

10. Comptabilitat de l’IVA.

Preinscripció