Anglès: informació i atenció turística en llengua estrangera (online)

Persones en actiu, treballadors/es d’empreses i/o autònoms/es. Persones en situació d’atur
30 hores
100% subvencionat

0
imatge d'antenció turistica pel curs d'informació i atenció turistica en anglès

Informació


Modalitat: online

Durada: 30 hores

Preu: Subvencionat


Data inici: pendent de programació


Plataforma online accés 24 h

PENDENT DE PROGRAMACIÓ

Objectiu del curs Anglès: Informació i atenció turística en llengua estrangera (online)

Aplicar les expressions i el vocabulari suficient per interaccionar correctament amb visitants de parla anglesa.

Documentació necessària per realitzar la inscripció:

– Fotocòpia DNI, llegible i en vigor (anvers i revers)


– Fotocòpia de l’última nòmina o rebut d’autònoms (document Dardo en cas de persones desocupades)


– Annex, emplenat i signat 

 

– Realitzar una prova de nivell

 

Per poder ser admès al curs caldrà presentar els documents requerits 

Adreçat a

Curs Anglès: Informació i atenció turística en llengua estrangera (online) dirigit a persones en actiu, treballadors/es d’empreses i/o autònoms/es i també a persones en situació d'atur.

El col·lectiu prioritari són les persones que estiguin en actiu i, si queden places lliures, es destinaran a persones en situació d'atur.

Curs totalment subvencionat

Aquest curs no el pot realitzar el personal de l’administració pública, segons normativa de la convocatòria, per la qual el personal al servei de les administracions públiques només pot participar en les accions formatives transversals previstes a la base 11 de l’annex 1 de l’ ORDRE TSF/223/2016, de 23 d’agost.

Metodologia

Plataforma elearning amb continguts interactius i multimèdia disponibles en castellà, amb el material necessari i múltiples activitats i exercicis.

Curs online tutoritzat per un formador que fa el seguiment de l'alumne i al qual se li poden consultar els dubtes que van sorgint.

Titulació

Els alumnes que completin el curs amb aprofitament rebran un diploma oficial acreditatiu atorgat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya

Professorat

Professorat amb experiència professional, acadèmica i docent i amb la titulació adient segons normativa del Consorci per a la formació contínua de Catalunya.

Programa del curs Anglès: Informació i atenció turística en llengua estrangera (online) 

Mòdul 1. Atenció al client de parla anglesa

• Identificació d'un ampli però senzill repertori de vocabulari, estructures i fórmules apreses.
     ◦ Gramàtica: present simple i present continous, pronoms.
     ◦ Vocabulari i fonètica.
     ◦ Construcció d'oracions.
• Realització de les transaccions que es requereixen per donar informació de la destinació.
     ◦ Gramàtica: adjectius, adverbis.
     ◦ Vocabulari i fonètica.
     ◦ Construcció d'oracions.

Mòdul 2. Resolució de queixes i reclamacions

• Comunicació adequada en un registre neutre, encara que amb prou flexibilitat per adaptar-se a diferents situacions.
     ◦ Gramàtica: past simple, past continuous i preposicions.
     ◦ Vocabulari.
     ◦ Construcció d'oracions.
• Expressió correcta del que es vol dir sobretot en situacions imprevistes i de certa tensió.
     ◦ Gramàtica: future simple, future continous i conjuncions.
     ◦ Vocabulari.
     ◦ Construcció d'oracions.

Preinscripció

EGE es reserva el dret d’anul·lar el curs en el cas que no es matriculi un nombre mínim d'alumnes. L’anul·lació es comunicarà a les persones matriculades amb el màxim d’antelació possible.

En compliment del que estableix la Llei de Protecció de Dades RGPD, l'informem que les seves dades formaran part d'un fitxer automatitzat de titularitat d'"EGE" ESCOLA DE GESTIÓ EMPRESARIAL, S.A. Així mateix l'informem que vostè pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a Carretera Santa Coloma núm. 115, 17005 Girona o bé mitjançant el correu electrònic escola@ege.edu.es.