Retribucions salarials, cotització i recaptació

Persones afectades per un ERTO. Persones en actiu, treballadors/es d’empreses i/o autònoms/es. Persones en situació d’atur.
90 hores
100% subvencionat

Curs de Retribucions salarials, cotització i recaptació a Girona per persones afectades per un ERTO

Persones en actiu, treballadors/es d'empreses i/o autónoms/es

Persones en situació d'atur

curs de retribucions salarials. presencials i subvencionat

Informació

Modalitat: Presencial

Durada: 90 hores

Preu: Subvencionat


Data inici: 11/01/2022

Data fi: 26/04/2022

Horari: dimarts i dijous, de 18:00 a 21:00 h

Et vols preinscriure a aquest curs?
Utilitza el formulari de la part inferior

Objectius del curs de Retribucions salarials, cotització i recaptació a Girona

– Elaborar els documents derivats de la retribució del treball per compte d’altri
– Aplicar al rebut de salaris les deduccions corresponents, en concepte de cotització al règim general de la Seguretat Social i elaborar els documents derivats del procés de liquidació i ingrés de quotes.
– Aplicar a les nòmines la retenció de l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) i elaborar els documents d’ingrés a compte i liquidació anual, en compliment de la legalitat vigent
– Confeccionar nòmines

Unitat formativa UF0343 que pertany al Mòdul formatiu MF0237_3 (210 hores) corresponent al certificat de professionalitat ADGD0208: GESTIÓ INTEGRADA DE RECURSOS HUMANS. Acreditació parcial.

Requisits mínims per accedir:

Titulació

– BUP / COU / FP2 / CFGM / Batxillerat
– Certificat de Professionalitat del mateix nivell (3)
– Certificat de Professionalitat de nivell 2 de la mateixa familia i àrea professional
– Prova d’accés aprovada a un cicle formatiu de grau superior
– Haver superat la prova d’accés a la universitat per majors de 25 anys o 45 anys

Si el cumpliment d'aquests requisits no es pot acreditar documentalment, serà necessari superar unes proves d'avaluació de les competèncias clau de matemàtiques i comunicació lingüística (català o espanyol)

* Els títols estrangers han d'estar degudament homologats a l'Estat Espanyol.

Documentació necessària per realitzar la inscripció:

– Titulació original requerida pel Certificat de professionalitat al que correspon el curs

– Fotocòpia DNI, llegible i en vigor (anvers i revers)

– Fotocòpia de l’última nòmina o rebut d’autònoms (document Dardo en cas de persones desocupades)

– Annex, emplenat i signat 

Per poder ser admès al curs caldrà presentar els documents requerits 

Adreçat a

  • Persones afectades per un ERTO.
  • Persones en actiu, treballadors/es d’empreses i/o autònoms/es.
  • Persones en situació d'atur.

El col·lectiu prioritari són les persones afectades per un ERTO i persones que estiguin en actiu i, si queden places lliures, es destinaran a persones en situació d'atur.

Curs totalment subvencionat

Aquest curs de Retribucions salarials, cotització i recaptació a Girona no el pot realitzar el personal de l’administració pública, segons normativa de la convocatòria, per la qual el personal al servei de les administracions públiques només pot participar en les accions formatives transversals previstes a la base 11 de l’annex 1 de l’ ORDRE TSF/223/2016, de 23 d’agost.

Titulació

Els alumnes que completin el curs de Retribucions salarials, cotització i recaptació amb aprofitament rebran un diploma oficial acreditatiu atorgat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya

Un cop completats tots els mòduls associats a un certificat (inclós el mòdul de pràctiques), l’alumne pot sol·licitar l’expedició del corresponent Certificat de Professionalitat d’Activitats de Gestió Administrativa

Què és un Certificat de professionalitat? + informació

Professorat

Professorat amb experiència professional, acadèmica i docent i amb la titulació adient segons normativa del Consorci per a la formació contínua de Catalunya.

Programa del curs de Retribucions salarials, cotització i recaptació e Girona

Retribució salarial
– Estructura del rebut de salaris.
– Concepte de salari.
– Tipus de percepcions.
– Els complements salarials.
– Retribucions de venciment superior a un mes.
– Retribucions de caràcter no salarial.

Cotitzacions al règim general de la Seguretat Social
– La cotització d’empresa i treballador al règim general de la Seguretat Social.
– Documents de liquidació de quotes.
– Càlcul i liquidació dels butlletins de cotització a la Seguretat Social.

L’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF)
– Normes fiscals aplicables als salaris.
– Retencions salarials a compte de l’IRPF.
– Determinació del tipus de retenció.
– Regularització de retencions.
– El certificat de retencions

Preinscripció

En compliment del que estableix la Llei de Protecció de Dades RGPD, l'informem que les seves dades formaran part d'un fitxer automatitzat de titularitat d'"EGE" ESCOLA DE GESTIÓ EMPRESARIAL, S.A. Així mateix l'informem que vostè pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a Carretera Santa Coloma núm. 115, 17005 Girona o bé mitjançant el correu electrònic escola@ege.edu.es.