Pla General de Comptabilitat

Persones afectades per un ERTO. Persones en actiu, treballadors/es d’empreses i/o autònoms/es. Persones en situació d’atur.
90 hores
100% subvencionat

Curs Pla General de Comptabilitat a Girona per persones afectades per un ERTO

Persones en actiu, treballadors/es d'empreses i/o autónoms/es

Persones en situació d'atur

curs de pla general de comptabilitat. presencial i subvencionat a girona.

Informació

Modalitat: Presencial

Durada: 90 hores

Preu: Subvencionat


Data inici: 02/05/2022

Data fi: 13/07/2022

Horari: dilluns, dimecres i dijous, de 18:00 a 21:00 h

Et vols preinscriure a aquest curs?
Utilitza el formulari de la part inferior

Objectius del curs Pla General de Comptabilitat a Girona

– Interpretar els documents justificants mercantils habituals derivats de l’activitat empresarial i rellevants en la realització dels registres comptables i com a resultat reconèixer la informació que contenen
– Registrar comptablement les operacions econòmiques aplicant-hi el mètode comptable de partida doble com són tant els seus instruments com les seves fases
– Aplicar el mètode comptable de partida doble al registre de les transaccions econòmiques d’acord amb les normes comptables en vigor i el pla general de comptabilitat
– Emplenar els llibres auxiliars d’IVA i de béns d’inversió aplicant-hi la normativa de l’impost.

Unitat formativa UF0515 que pertany al Mòdul formatiu MF0981_2 (120 hores) corresponent al certificat de professionalitat de nivell 2 ADGD0308: ACTIVITATS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA. Acreditació parcial.

Requisits mínims per accedir:

Titulació

– Graduat escolar / ESO / FP1 / 2on BUP
– Certificat de Professionalitat del mateix nivell (2)
– Certificat de Professionalitat de nivell 1 de la mateixa familia i àrea professional
– Prova d’accés aprovada a un cicle formatiu de grau mitjà
– Haver superat la prova d’accés a la universitat per majors de 25 anys o 45 anys

Si el cumpliment d'aquests requisits no es pot acreditar documentalment, serà necessari superar unes proves d'avaluació de les competèncias clau de matemàtiques i comunicació lingüística (català o espanyol)

* Els títols estrangers han d'estar degudament homologats a l'Estat Espanyol.

Documentació necessària per realitzar la inscripció:

– Titulació original requerida pel Certificat de professionalitat al que correspon el curs

– Fotocòpia DNI, llegible i en vigor (anvers i revers)

– Fotocòpia de l’última nòmina o rebut d’autònoms (document Dardo en cas de persones desocupades)

– Annex, emplenat i signat 

Per poder ser admès al curs caldrà presentar els documents requerits 

Adreçat a

  • Persones afectades per un ERTO.
  • Persones en actiu, treballadors/es d’empreses i/o autònoms/es.
  • Persones en situació d'atur.

El col·lectiu prioritari són les persones afectades per un ERTO i persones que estiguin en actiu i, si queden places lliures, es destinaran a persones en situació d'atur.

Curs totalment subvencionat

Aquest curs de Pla General de Comptabilitat  a Girona no el pot realitzar el personal de l’administració pública, segons normativa de la convocatòria, per la qual el personal al servei de les administracions públiques només pot participar en les accions formatives transversals previstes a la base 11 de l’annex 1 de l’ ORDRE TSF/223/2016, de 23 d’agost.

Titulació

Els alumnes que completin el curs de Pla General de Comptabilitat a Girona amb aprofitament rebran un diploma oficial acreditatiu atorgat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya

Un cop completats tots els mòduls associats a un certificat (inclòs el mòdul de pràctiques), l’alumne pot sol·licitar l’expedició del corresponent Certificat de Professionalitat d’Activitats de Gestió Administrativa

Què és un Certificat de professionalitat? + informació

Professorat

Professorat amb experiència professional, acadèmica i docent i amb la titulació adient segons normativa del Consorci per a la formació contínua de Catalunya.

Programa del curs de Pla General de Comptabilitat a Girona

1. Interpretació de la documentació i de la normativa mercantil i comptable
– Documentació mercantil i comptable.
Documents justificants mercantils tipus i la seva interpretació.
Organització i arxivament dels documents mercantils.
Llibres comptables obligatoris i auxiliars.
– L’empresa: classes d’empreses.
– Conceptes bàsics: ingrés-cobrament; despesa-pagament.

2. El patrimoni de l’empresa
– Concepte comptable del patrimoni.
– Inventari i masses patrimonials.
Classificació de les masses patrimonials.
L’equilibri patrimonial.
Estructura del balanç de situació.
Diferències entre inventari i balanç de situació.

3. Registres comptables de l’activitat empresarial
– L’instrument de representació comptable: teoria dels comptes.
Concepte de càrrec i abonament.
Comptes d’actiu i passiu.
Comptes de despeses i ingressos.
– El mètode de registre comptable: la partida doble.
Aplicació del mètode en la comptabilitat.
– Balanç de comprovació de sumes i saldos.
Estructura.
– El resultat de la gestió i la seva representació comptable: el compte de pèrdues i guanys.
– Pla general comptable en vigor.
Estructura.
Comptes.
Grups.
Comptes.
Subcomptes.
– Amortització i provisió.
Diferència entre amortització i provisió.
Tipus d’amortitzacions: amortització lineal.
Tipus de provisions.
– Periodificació de despeses i ingressos.
– Realització d’un cicle comptable bàsic complet.
– Tancament i obertura de la comptabilitat.
– La responsabilitat i la confidencialitat en els registres comptables: Codi deontològic, el delicte comptable, la normativa mercantil entorn del secret comptable.

4. Comptabilitat de l’IVA en els llibres auxiliars
– Operacions subjectes, no subjectes i exemptes a l’impost.
– Tipus d’IVA vigents a Espanya.
– Comptabilització de l’IVA.
IVA suportat.
IVA transferit.
IVA suportat no deduïble.
– L’IVA en les operacions intracomunitàries.
Identificar factures amb IVA intracomunitari.
Comptabilització.
– Liquidació de l’impost.
Terminis de declaració liquidació.
Explicar com es fa una liquidació de l’IVA.
Realitzar amb exemples pràctics una liquidació del model emprat per a pimes.

Preinscripció

En compliment del que estableix la Llei de Protecció de Dades RGPD, l'informem que les seves dades formaran part d'un fitxer automatitzat de titularitat d'"EGE" ESCOLA DE GESTIÓ EMPRESARIAL, S.A. Així mateix l'informem que vostè pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a Carretera Santa Coloma núm. 115, 17005 Girona o bé mitjançant el correu electrònic escola@ege.edu.es.