Nou Reglament Europeu de Protecció de Dades (online)

15 hores
Preu: 64 €

curs sobre la nova llei de protecció de dades

Informació


Modalitat: Online

Durada: 15 hores

Preu: 64 €

Plataforma online accés 24 h


Per poder començar el curs és necessari realitzar una transferència bancària al compte ES46 2100 1373 39 0200009924 a nom d’Escola de Gestió Empresarial amb l’import corresponent i enviar comprovant a escola@ege.edu.es

INSCRIPCIONS OBERTES

Vols inscriure’t en aquest curs?

Clica aquí i emplena el formulari

Objectius del curs Nou Reglament Europeu de Protecció de Dades online

Identificar els antecedents i la necessitat de la reforma en l’àmbit de la protecció de dades de la Unió Europea.
Aproximar-se a les principals novetats del RGPD.
Identificar les diferències existents entre el seu àmbit d’aplicació material i territorial.
Conèixer els diferents principis, així com la seva aplicació.
Identificar les novetats introduïdes en ells per el RGPD.
Conèixer les condicions generals per a prestar el consentiment per al tractament de dades personals.
Saber les condicions que s’apliquen al consentiment del nen en relació amb els serveis de la societat de la informació.
Identificar les obligacions del responsable del tractament i la figura del representant.
Identificar el contingut de la notificació d’una violació de la seguretat de les dades a l’autoritat de control.
Conèixer el procediment d’elaboració i aprobació d’un codi de conducta.
Analitzar la naturalesa de l’autoritat de control i dels membres que la composen.

Metodologia

Plataforma elearning amb continguts interactius i multimèdia disponibles en castellà, amb el material necessari i múltiples activitats i exercicis.

Aquest curs Nou Reglament Europeu de Protecció de Dades online no disposa de tutor i no és bonificable per la Fundacion Estatal para la formación en el empleo.

Titulació

Els alumnes que completin la totalitat del curs Nou Reglament Europeu de Protecció de Dades online amb aprofitament rebran un certificat acreditatiu.

Programa del curs Nou Reglament Europeu de Protecció de Dades online

Unitat didàctica 1: La reforma: introducció, antecedents i entrada en vigor
1. La reforma en l’àmbit de la protecció de dades de la Unió Europea
1.1. Antecedents
1.2. Aplicació de les normes i textos oficials
2. Principals novetats del Reglament    2.1. Drets dels interessats
2.2. Compliment
2.3. Seguiment i indemnització
2.4. Transferències a tercers països
3. Entrada en vigor i àmbit d’aplicació
4. Definicions comuns
5. Principis relatius al tractament de dades personals
6. Licitud del tractament de dades
6.1. Preceptes introduïts per el RGPD
6.2. Adaptació i armonització del precepte i licitud del tractament en la Unió Europea
6.3. Altres supósits

Unitat didàctica 2: Consentiment en el tractament de dades personals, drets dels interessats i situacions específiques
1. Condicions per al consentiment
1.1. Quines són
1.2. Condicions aplicables al consentiment del nen
2. Categories especials de dades personals
3. Tractament de dades personals relatives a condemnes i infraccions penals o mesures connexes de seguretat
4. Drets dels interessats
4.1. Transparència de la informació i la comunicació i modalitats per a l’exercici dels drets    4.2. Els drets
4.2.1. Dret d’informació
4.2.2. Dret d’accés i de rectificació
4.2.3. Dret de suspensió (dret a l’oblit)
4.2.4. Dret a la limitació del tractament
4.2.5. Dret a la portabilitat de les dades
5. Situacions específiques
5.1. Tractament de dades personals i llibertat d’expressió
5.2. Tractament i accés del públic a documents oficials
5.3. Tractament del número nacional d’identificació i tractament en l’àmbit laboral
5.4. Tractament amb fins d’arxiu en interès públic, d’investigació científica o històrica o fins estadístics
5.5. Altres situacions

Unitat didàctica 3: El responsable del tractament. La privacitat des del disseny.

1. El responsable del tractament
1.1. Què és
1.2. Obligacions
1.3. Corresponsables del tractament
1.4. Representants de responsables o encarregats del tractament
1.5. Registre de les activitats de tractament
2. Protecció de dades des del disseny
3. Protecció de dades per defecteExercici 4
4. La certificació com a mecanisme d’acreditació
5. L’encarregat del tractament
5.1. Què és
5.2. Regulació contractual de la seva relació amb el responsable
5.3. Subcontractació de serveis
5.4. Tutela de l’activitat i registre de les activitats de tractament

Unitat didàctica 4: La violació de la seguretat. L’avaluació d’impacte. El delegat de protecció de dades

1. Comunicació de violacions de seguretat a l’autoritat i a l’interessat
1.1. La violació de la seguretat
1.2. Notificació a l’autoritat de control
1.3. Notificació a l’interessat2. L’avaluació d’impacte i l’autorització prèvia
2.1. L’avaluació d’impacte
2.2. La consulta prèvia3. El delegat de protecció de dades
3.1. Designació
3.2. Posició davant la protecció de dades
3.3. Funcions

Unitat didàctica 5: Els codis de conducta. Els codis de certificació.

1. Els codis de conducta
1.1. Aspectes fonamentals
1.2. Procediment d’elaboració, modificació o ampliació
1.3. Supervisió dels codis de conducta
2. Els codis de certificació
2.1. Mecanismes de certificació, segells i marques
2.2. L’organisme de certificació
2.3. Requisits per acreditar un organisme de certificació
2.4. Altres obligacions
3. Transferències de dades a tercers països o organitzacions internacionals
3.1. Tractament transfronterer i transferència internacional de dades
3.2. Transferència internacional de dades
3.2.1. Decisió de la comissió d’adequació al RGPD
3.2.2. Mitjançant l’establiment de garanties adequades
3.3. Binding Corporate Rules (BCR) o normes corporatives vinculants
3.4. Comunicacions o transferències de dades no autoritzades per el dret de la Unió i excepcions per a situacions específiques

Unitat didàctica 6: Autoritats de control. Mecanismes de cooperació. Recursos, responsabilitat i sancions

1. Les autoritats de control
1.1. Naturalesa i activitat
1.2. Independència
1.3. Condicions generals aplicables als membres de l’autoritat de control
1.4. Normes relatives a l’establiment de l’autoritat de control
1.5. Competències
1.6. Funcions
1.7. Poders
2. Mecanismes de cooperació
2.1. Cooperació entre l’autoritat de control principal i demés autoritats de control interessades
2.2. Assistència mutua i operacions conjuntes
2.3. Mecanisme de coherència
3. Recursos, responsabilitat i sancions
3.1. Recursos
3.2. Multes administratives: condicions i criteris
3.3. Multes administratives de caràcter econòmic
3.4. Sancions

Preinscripció

EGE es reserva el dret d’anul·lar el curs en el cas que no es matriculi un nombre mínim d'alumnes. L’anul·lació es comunicarà a les persones matriculades amb el màxim d’antelació possible.

En compliment del que estableix la Llei de Protecció de Dades RGPD, l'informem que les seves dades formaran part d'un fitxer automatitzat de titularitat d'"EGE" ESCOLA DE GESTIÓ EMPRESARIAL, S.A. Així mateix l'informem que vostè pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a Carretera Santa Coloma núm. 115, 17005 Girona o bé mitjançant el correu electrònic escola@ege.edu.es.