Nòmines i Seguretat Social II

Persones en actiu, treballadors/es d’empreses i/o autònoms/es. Persones en situació d’atur
30 hores
100% subvencionat

Persones en actiu, treballadors/es d'empreses i/o autónoms/es

Persones en situació d'atur

Informació

Modalitat: Presencial

Durada: 30 hores

Preu: Subvencionat


Data inici: propera convocatòria

Horari: pendent de concretar

Et vols preinscriure a aquest curs?
Utilitza el formulari de la part inferior

Objectiu

Proporcionar els coneixements i habilitats pràctiques necessàries per a confeccionar nòmines en els diferents supòsits que puguin succeir en l'empresa així com l'elaboració de les corresponents assegurances socials, coneixent els principals aspectes de la contractació, suspensió i extinció de la
relació laboral així com les prestacions de la seguretat social.

Documentació necessària per realitzar la inscripció:

– Fotocòpia DNI, llegible i en vigor (anvers i revers)


– Fotocòpia de l’última nòmina o rebut d’autònoms (document Dardo en cas de persones desocupades)


– Annex, emplenat i signat 

Per poder ser admès al curs caldrà presentar els documents requerits com a màxim 7 dies abans de la data d’inici del curs

Adreçat a

Curs dirigit a persones en actiu, treballadors/es d’empreses i/o autònoms/es i també a persones en situació d'atur.

El col·lectiu prioritari són les persones que estiguin en actiu i, si queden places lliures, es destinaran a persones en situació d'atur.

Curs totalment subvencionat

Titulació

Els alumnes que completin el curs amb aprofitament rebran un diploma oficial acreditatiu atorgat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya

Professorat

Professorat amb experiència professional, acadèmica i docent i amb la titulació adient segons normativa del Consorci per a la formació contínua de Catalunya.

Programa

1. Gestió laboral.
     1.1. L'empresa i la Seguretat Social.
2. Règim general de la seguretat social.
3. Inscripció de l'empresa en la seguretat social. mútues patronals. llibres obligatoris.
4. El règim especial dels treballadors autònoms.
5. Llibres obligatoris.
6. El calendari laboral.
7. La contractació de treballadors.
8. Enquadrament i afiliació a la seguretat social. altes i baixes.
9. Suspensió de la relació contractual.
10. L'expedient del treballador.
11. Contractes bonificats.
12. Elements de la cotització a la seguretat social: normativa reguladora, bases de cotització, tipus de cotització.
13. Liquidacions.
     13.1. Baixes per contingències comunes i professionals.
     13.2. Retencions a compte de l'IRPF.
     13.3. Retribucions en espècie i el seu tractament.
     13.4. Situacions especials.
     13.5. Incapacitat temporal i maternitat.
     13.6. Contractació a temps parcial.
     13.7. Cotització a la Seguretat Social.
     13.8. Impresos oficials i terminis de presentació.
     13.9. Omplir TC-1, TC-2.
     13.10. Tipus de cotització
     13.11. Ajornaments i recàrrecs.
     13.12. Sistema RED.
14. L’extinció de la relació laboral: definició de criteris, Classificació, Tipus i efectes, Liquidació i quitança. 
15. Principals Prestacions del Sistema de Seguretat Social.
16. Aplicacions informàtiques per a la gestió de personal.

Preinscripció

En compliment del que estableix la Llei de Protecció de Dades RGPD, l'informem que les seves dades formaran part d'un fitxer automatitzat de titularitat d'"EGE" ESCOLA DE GESTIÓ EMPRESARIAL, S.A. Així mateix l'informem que vostè pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a Carretera Santa Coloma núm. 115, 17005 Girona o bé mitjançant el correu electrònic escola@ege.edu.es.