Nòmines i Seguretat Social II

Persones en actiu, treballadors/es d’empreses i/o autònoms/es. Persones en situació d’atur
30 hores
100% subvencionat

curs de nòmines i seguretat social  a girona

Informació

Modalitat: Presencial

Durada: 30 hores

Preu: Subvencionat


Data inici: 02/11/2023

Data fi: 05/12/2023

Horari: dimarts i dijous, de 18:00 a 21:00 h

Et vols preinscriure a aquest curs?
Utilitza el formulari de la part inferior

Objectius del curs Nòmines i Seguretat Social II a Girona

Proporcionar els coneixements i habilitats pràctiques necessàries per a confeccionar nòmines en els diferents supòsits que puguin succeir en l'empresa així com l'elaboració de les corresponents assegurances socials, coneixent els principals aspectes de la contractació, suspensió i extinció de la
relació laboral així com les prestacions de la seguretat social.

Documentació necessària per realitzar la inscripció:

– Fotocòpia DNI, llegible i en vigor (anvers i revers)


– Fotocòpia de l’última nòmina o rebut d’autònoms (document Dardo en cas de persones desocupades)


– Annex, emplenat i signat 

Per poder ser admès al curs caldrà presentar els documents requerits 

Adreçat a

Curs Nòmines i Seguretat Social II a Girona dirigit a persones en actiu, treballadors/es d’empreses i/o autònoms/es i també a persones en situació d'atur.

El col·lectiu prioritari són les persones que estiguin en actiu i, si queden places lliures, es destinaran a persones en situació d'atur.

Curs totalment subvencionat.

Titulació

Els alumnes que completin el curs Nòmines i Seguretat Social II a Girona amb aprofitament rebran un diploma oficial acreditatiu atorgat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

Professorat

Professorat amb experiència professional, acadèmica i docent i amb la titulació adient segons normativa del Consorci per a la formació contínua de Catalunya.

Programa el curs Nòmines i Seguretat Social II a Girona

1. Gestió laboral.
     1.1. L'empresa i la Seguretat Social.
2. Règim general de la seguretat social.
3. Inscripció de l'empresa en la seguretat social. mútues patronals. llibres obligatoris.
4. El règim especial dels treballadors autònoms.
5. Llibres obligatoris.
6. El calendari laboral.
7. La contractació de treballadors.
8. Enquadrament i afiliació a la seguretat social. altes i baixes.
9. Suspensió de la relació contractual.
10. L'expedient del treballador.
11. Contractes bonificats.
12. Elements de la cotització a la seguretat social: normativa reguladora, bases de cotització, tipus de cotització.
13. Liquidacions.
     13.1. Baixes per contingències comunes i professionals.
     13.2. Retencions a compte de l'IRPF.
     13.3. Retribucions en espècie i el seu tractament.
     13.4. Situacions especials.
     13.5. Incapacitat temporal i maternitat.
     13.6. Contractació a temps parcial.
     13.7. Cotització a la Seguretat Social.
     13.8. Impresos oficials i terminis de presentació.
     13.9. Omplir TC-1, TC-2.
     13.10. Tipus de cotització
     13.11. Ajornaments i recàrrecs.
     13.12. Sistema RED.
14. L’extinció de la relació laboral: definició de criteris, Classificació, Tipus i efectes, Liquidació i quitança. 
15. Principals Prestacions del Sistema de Seguretat Social.
16. Aplicacions informàtiques per a la gestió de personal.

Preinscripció

EGE es reserva el dret d’anul·lar el curs en el cas que no es matriculi un nombre mínim d'alumnes. L’anul·lació es comunicarà a les persones matriculades amb el màxim d’antelació possible.

En compliment del que estableix la Llei de Protecció de Dades RGPD, l'informem que les seves dades formaran part d'un fitxer automatitzat de titularitat d'"EGE" ESCOLA DE GESTIÓ EMPRESARIAL, S.A. Així mateix l'informem que vostè pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a Carretera Santa Coloma núm. 115, 17005 Girona o bé mitjançant el correu electrònic escola@ege.edu.es.