ITS Artificial Intelligence: Introducció a la intel·ligència artificial

Persones en actiu, treballadors/es d’empreses i/o autònoms/es. Persones en situació d’atur
50 hores
100% subvencionat

0
curs presencial i subvencionat de programació neurolinguistica a girona

Informació


Modalitat: Presencial

Durada: 50 hores

Preu: Subvencionat


Data inici: pendent de programació

PENDENT DE PROGRAMACIÓ

Objectius del curs ITS Artificial Intelligence: Introducció a la Intel·ligència Artificial a Girona


Obtenir els coneixements necessaris per a la utilització professional de la Intel·ligència Artificial (IA), entenent com es pot utilitzar la IA per resoldre problemes.

Documentació necessària per realitzar la inscripció:


– Fotocòpia DNI, llegible i en vigor (anvers i revers)


– Fotocòpia de l’última nòmina o rebut d’autònoms (document Dardo en cas de persones desocupades)


– Annex, emplenat i signat 

 
– Títol de Graduat en ESO o equivalent, CP nivell 1, CP nivell 2, FP bàsic, FP Grau mitjà, prova accés a CFGM, prova accés universitat


Per poder ser admès al curs caldrà presentar els documents requerits 

Adreçat a

Curs ITS Artificial Intelligence: Introducció a la Intel·ligència artificial a Girona dirigit a persones en actiu, treballadors/es d’empreses i/o autònoms/es i també a persones en situació d'atur.

El col·lectiu prioritari són les persones que estiguin en actiu i, si queden places lliures, es destinaran a persones en situació d'atur.

Curs totalment subvencionat.

Aquest curs no el pot realitzar el personal de l’administració pública, segons normativa de la convocatòria, per la qual el personal al servei de les administracions públiques només pot participar en les accions formatives transversals previstes a la base 11 de l’annex 1 de l’ ORDRE TSF/223/2016, de 23 d’agost.

Titulació

Els alumnes que completin el curs amb aprofitament rebran un diploma oficial acreditatiu atorgat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya

Professorat

Professorat amb experiència professional, acadèmica i docent i amb la titulació adient segons normativa del Consorci per a la formació contínua de Catalunya.

Programa del curs ITS Artificial Intelligence: Introducció a la Intel·ligència Artificial 

Mòdul 1: Definició del problema de la IA (10 hores)
Identificar el problema que estem intentant resoldre mitjançant la IA (segmentació d’usuaris, millora del servei al client, etc)
Classificar el problema (regressió, aprenentatge no supervisat, etc)
Identificar les àrees d'expertesa necessàries per resoldre el problema
Construir un pla de seguretat
Assegurar que la IA s'utilitza adequadament
Triar activitats de transparència i validació

Mòdul 2: Recollida, tractament i enginyeria de dades (10 hores)
Triar la manera de recollir dades
Avaluar la qualitat de les dades
Assegureu-vos que les dades són representatives
Identificar els requisits de recursos (p. ex., informàtica, complexitat temporal)
Convertir dades en formats adequats (per exemple, numèrics, d'imatge, sèries temporals)
Seleccionar característiques per al model d'IA
Participar en l'enginyeria de funcions
Identificar conjunts de dades d'entrenament i proves
Documentar les decisions de dades
   
Mòdul 3: Algorismes i models d'IA (10 hores)
Considerar l'aplicabilitat d'algorismes específics
Entrenar un model utilitzant l'algorisme seleccionat
Seleccionar model específic després de l'experimentació, evitant sobreenginyeria
Explicar històries de dades
Avaluar el rendiment del model (p. ex., precisió)
Buscar fonts potencials de biaix en l'algorisme        
Avaluar la sensibilitat del model
Confirmar el compliment dels requisits reglamentaris, si n'hi ha
Obtenir l'aprovació de les parts interessades   

Mòdul 4: Integració i desplegament d'aplicacions(10 hores)
Capacitar els clients sobre com utilitzar el producte i què esperar-ne
Planificar per abordar els possibles reptes dels models en producció
Dissenyar un pipeline de producció, inclosa la integració d'aplicacions    
Donar suport a la solució d'IA    

Mòdul 5: Manteniment i seguiment de la IA en producció (10 hores)
Participar en la supervisió    
Mesurar els impactes sobre les persones i les comunitats
Gestionar els comentaris dels usuaris
Considerar la millora o la clausura de manera regular
    

Preinscripció

EGE es reserva el dret d’anul·lar el curs en el cas que no es matriculi un nombre mínim d'alumnes. L’anul·lació es comunicarà a les persones matriculades amb el màxim d’antelació possible.

En compliment del que estableix la Llei de Protecció de Dades RGPD, l'informem que les seves dades formaran part d'un fitxer automatitzat de titularitat d'"EGE" ESCOLA DE GESTIÓ EMPRESARIAL, S.A. Així mateix l'informem que vostè pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a Carretera Santa Coloma núm. 115, 17005 Girona o bé mitjançant el correu electrònic escola@ege.edu.es.