Gestió laboral: salari, contractació i cotització (online)

100 hores
424 €

imatge del curs online de gestió laboral EGE

Informació


Modalitat: Online

Durada: 100 hores

Preu: 424 €

Plataforma online accés 24 h


Per poder començar el curs és necessari realitzar una transferència bancària al compte ES46 2100 1373 39 0200009924 a nom d’Escola de Gestió Empresarial amb l’import corresponent i enviar comprovant a escola@ege.edu.es

INSCRIPCIONS OBERTES

Vols inscriure’t en aquest curs?

Clica aquí i emplena el formulari

Objectius del curs Gestió laboral: salari, contractació i cotització online

  • Conèixer el procediment d’inscripció, afiliació i baixa de treballadors a la Seguretat Social
  • Calcular i liquidar les cotitzacions a la Seguretat Social
  • Conèixer les modalitats de contractes de treball
  • Calcular i liquidar les nòmines de personal
  • Complimentar i formalitzar impresos oficials

Metodologia

Plataforma elearning amb continguts interactius i multimèdia disponibles en castellà, amb el material necessari i múltiples activitats i exercicis.

Aquest curs Gestió laboral: salari, contractació i cotització online no disposa de tutor i no és bonificable per la Fundacion Estatal para la formación en el empleo.

Titulació

Els alumnes que completin la totalitat del curs Gestió laboral: salari, contractació i cotització online amb aprofitament rebran un certificat acreditatiu.

Programa del curs Gestió laboral: salari, contractació i cotització online

El salari
Introducció
Concepte de salari
Classes de salari
Principis bàsics en materia de salaris
Composició: salari base i complements salarials
Fixació de la quantia salarial
El rebut de pagament de salari
Salari mínim interprofessional
La retenció de l’IRPF
Introducció
Conceptes exempts de retenció per desplaçaments del treballador des del seu centre habitual de treball
Tipus de retenció
Límit de la obligació de retenir
Tipus de retencions especials

Els convenis col·lectius
La negociació col·lectiva
Concepte, contingut i requisits dels convenis col·lectius
Eficàcia dels convenis col·lectius, cobertura de buits i racionalització de l’estructura negociadora
Eficàcia dels convenis colectius
Cobertura de buits i racionalització de l’estructura negociadora
Concurrència de convenis col·lectius
Concepte
Regles de concurrència
Adhesió i extensió de convenis col·lectius

El contracte de treball
El contracte de treball ordinari
Conceptes generals
Subjectes
Relacions laborals de caràcter especial
Capacitat contractual
Forma
Altres obligacions formals
Durada del contracte
Periode de prova
Copia bàsica
Modalitats contractuals
Ingrés al treball
El contracte de treball temporal de foment i treball
Concepte i finalitat
Durada i  periode de prova
Retribució, bonificacions i obligacions formals
Transformació en indefinit
El contracte de treball  per a la formació i l’aprenentatge
Concepte
Durada i retribució
Aspectes formatius
Seguretat Social
Forma i transformació en ordinari
Extinció
El contracte de treball a temps parcial
Forma i durada del contracte
Jornada de treball i hores extraordinaries i complementaries
Drets dels treballadors amb contractes a temps parcial i protecció social
Conversions contractuals i remissió a la negociació col·lectiva
El contracte de relleu
Regulació
Forma
Colectius inclosos en aquesta modalitat contractual
Peculiaritats
La contractació laboral bonificada: els Programes de Foment del treball
Contractació bonificada: el Programa de Foment del treball de la Llei 43/2006 i altres bonificacions vigents el 2015
Àmbit d’aplicació
Incentius a la contractació inicial
Incentius a la transformació de contractes temporals en indefinits
Pla extraordinari per a la contractació indefinida de treballadors aturats amb responsabilitats familiars
Forma dels contractes
Bonificacions per el manteniment de l’ocupació i la igualtat d’oportunitats
Bonificacions en els contrates a temps parcial
Requisits dels beneficiaris
Exclusions
Concurrència, quantia màxima i incompatibilitat de les bonificacions
Manteniment de bonificacions
Reintegre dels beneficis
Bonificacions del nou contrate de treball per temps indefinits d’ajuda als emprenedors. Altres bonificacions i reduccions vigents
Contratació de treballadors amb discapacitat
Fixes periódics i fixes discontinus
Causes de suspensió del contracte de treball
Causes d’extinció del contracte de treball
L’acomiadament col·lectiu
Introducció
Causes
Traballadors afectats
Comunicació de la decisió empresarial
Indemnitzacions
Pla de Recol·locació Externa
L’acomiadament disciplinari
L’ extinció del contracte per causes objectives
El rebut de saldo i quitança

La Seguretat Social: Conceptes generals
Introducció: la Seguretat Social
Antecedents
Concepte
Generalitats
Trànsit de les assegurances socials al sistema de la Seguretat Social en Espanya
Llei de Dependència
Estructura i contingut de la Llei General de la Seguretat Social
Composició del sistema i camp d’ aplicació
El Règim General
Règim general (arts. 97 i sigüents LGSS)
Treballadors inclosos en el Règim General de la Seguretat Social
Treballadors exclosos en el Règim General de la Seguretat Social (art. 98 LGSS)
Sistemes especials del Règim General
Règims Especials
Els Règims Especials
Sistemes especials en els Règims Especials
Supòsit especial dels socis treballadors i membres de l’òrgan d’administració de les societats mercantils capitalistes
Llei 66/1997
Llei 50/1998
Situació després de l’entrada en vigor de la Llei 50/1998
Exemple de control indirecte d’una Societat Mercantil Capitalista
Entitats gestores de la Seguretat Social

Inscripció d’empreses a la seguretat social i alta/baixa de treballadors
Inscripció d’empreses en el Règim General de la Seguretat Social
Introducció
Model oficial TA.6 de sol·licitud d’inscripció d’empresa
Possibilitat de cobertura de les diferents contingències
Reconeixement
Cessament o variacions de les dades
Tramitacions addicionals
Afiliació de treballadors
Introducció
Altes, baixes i variacions de dades dels  treballadors en el Règim General
Transmisió de dades a través del sistema RED. El nou Projecte Cret@
Introducció
Incorporació al sistema RED
El Projecte  Cret@
El sistema RED (Resumen)

La cotització en el régim general de la seguretat social
Concepte i dinàmica de la cotització
Subjectes obligats i subjectes responsables
Determinació de la base de cotizació
Càlcul de la base de cotizació per contingències comunes
Càlcul de la base de la cotizació per accidents de treball i enfermetats  profesionals, atur, fons de garantia salarial i formació profesional
Tipus de cotització
Les quotes
Cotització durant les situacions d’incapacitat temporal, risc durant l’embaràs, risc durant la lactància natural, maternitat i paternitat
Base de cotització per contingències comunes
Base de cotizació per contingències professionals
Tipus de cotització durant aquestes situacions
Cotització dels contractes a temps parcial
Contingències comunes
Contingències professionals
Situacions d’incapacitat temporal, maternitat, paternitat, risc durant l’embaràs i risc durant la lactància natural
Cotització en els supòsits de treball concentrat en períodes inferiors als d’alta
Cotització en situació de pluriocupació
La cotització dels contractes per a la formació i l’aprenentatge
Cotització mitjançant liquidacions complementàries
Peculiaritats en la cotització dels Règims Especials integrats a partir d’1 de gener de 2012 en el Règim General: Agrari i Empleats de Llar
Sistema Especial de Treballadors per a Treballadors per compte d’altri  Agraris
Sistema Especial per als Empleats de Llar
La recaptació
Introducció
El periode voluntari d’ingrés
La via executiva
Interessos i recàrrecs
Forma de liquidació de quotes: els documents de cotització
Introducció
TC-1
TC-2
Presentació dels documents de cotització
Instruccions per a la confecció dels documents de cotització
Ajornament i fraccionament del pagament de quotes del Règim General de la Seguretat Social

L’acció protectora
Introducció (art. 41 CE y arts. 38, 40, 114 y ss. TRLGSS)
La incapacitat temporal
Regulació legal
Termini màxim
Pagament de prestació
Quantia de la prestació
Requisits dels beneficiaris
Procediment
La maternitat
Introducció
Regulació del descans per maternitat
Beneficiaris de la prestació
Prestació econòmica
Altres prestacions relacionades amb la maternitat
Risc durant l’embaràs
Risc durant la lactància natural
Paternitat
Incentius a la natalitat
Les assignacions econòmiques per fill o menor acollit a càrrec
La prestació per cura de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu
La incapacitat permanent
Modalitat contributiva
Modalitat no contributiva
La jubilació: concepte i règim jurídic
Introducció
Dret a la prestació
Base Reguladora
Supòsits especials
La protecció per desocupació
Nivell contributiu
Nivell assistencial
Relació entre desocupació i incapacitat temporal i maternitat
Tramitació de les prestacions

Règim general de treballadors autònoms
Camp d’aplicació
Concepte de treballador per compte propi o autònom
Professionals col·legiats
Treballadors autònomos agraris
Treballadors autònomos economicament dependents
Afiliació, altes i baixes
Concepte
Models oficials
Efectes
Cotizació
Subjectes obligats i responsables subsidiaris
Bases de cotització
Tipus de cotització
Pluriactivitat
Bonificacions
Recàrrecs
Dinàmica de l’obligació de cotitzar

El temps en la relació laboral. Infraccions i sancions en l’ordre social
La jornada laboral i l’ horari
La durada de la jornada laboral
Tipus de jornades laborals
Les hores extraordinaries
Els descansos
Les vacances
Permisos
Introducció
Lactància, part prematur i cura del menor
Víctimes de violència de gènere
Formació professional
La Inspecció de Treball i Seguretat Social
Infraccions en l’ordre social
Infraccions laborals dels empresaris
Infraccions dels empresaris en matèria d’emigració i moviments migratoris
Infraccions dels empresaris en matèria de permís de treball d’estrangers
Infraccions en materia de societats cooperatives
Infraccions dels empresaris per obstrucció a la tasca inspectora
Infraccions en matèria de seguretat social
Les sancions
Tipologia
Sancions accessòries als empresaris
Procediment

Preinscripció

EGE es reserva el dret d’anul·lar el curs en el cas que no es matriculi un nombre mínim d'alumnes. L’anul·lació es comunicarà a les persones matriculades amb el màxim d’antelació possible.

En compliment del que estableix la Llei de Protecció de Dades RGPD, l'informem que les seves dades formaran part d'un fitxer automatitzat de titularitat d'"EGE" ESCOLA DE GESTIÓ EMPRESARIAL, S.A. Així mateix l'informem que vostè pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a Carretera Santa Coloma núm. 115, 17005 Girona o bé mitjançant el correu electrònic escola@ege.edu.es.