Contractació laboral

Persones afectades per un ERTO. Persones en actiu, treballadors/es d’empreses i/o autònoms/es. Persones en situació d’atur.
60 hores
100% subvencionat

Curs de Contractació laboral a Girona per persones afectades per un ERTO

Persones en actiu, treballadors/es d'empreses i/o autónoms/es

Persones en situació d'atur

imatge de curs de contractació laboral

Informació

Modalitat: Presencial

Durada: 60 hores

Preu: Subvencionat


Data inici: 14/10/2021

Data fi: 23/12/2021

Horari: dimarts i dijous, de 18:00 a 21:00 h

Et vols preinscriure a aquest curs?
Utilitza el formulari de la part inferior

Objectius del curs de Contractació laboral a Girona

- Aplicar la normativa laboral, sindical i fiscal en els diferents àmbits d’actuació en l’administració, gestió i control dels recursos humans.

- Aplicar la normativa vigent en els processos de contractació dels recursos humans.

- Aplicar la normativa vigent en matèria de modificació, suspensió i extinció de la relació laboral.

- Aplicar els procediments interns establerts per al manteniment i control del fitxer de personal, per facilitar el flux d’informació de l’empresa.

Unitat formativa UF0341 que pertany al Mòdul formatiu MF0237_3 (210 hores) corresponent al certificat de professionalitat ADGD0208: GESTIÓ INTEGRADA DE RECURSOS HUMANS. Acreditació parcial.

Requisits mínims per accedir:

Titulació

– BUP / COU / FP2 / CFGM / Batxillerat
– Certificat de Professionalitat del mateix nivell (3)
– Certificat de Professionalitat de nivell 2 de la mateixa familia i àrea professional
– Prova d’accés aprovada a un cicle formatiu de grau superior
– Haver superat la prova d’accés a la universitat per majors de 25 anys o 45 anys

Si el cumpliment d'aquests requisits no es pot acreditar documentalment, serà necessari superar unes proves d'avaluació de les competèncias clau de matemàtiques i comunicació lingüística (català o espanyol)

* Els títols estrangers han d'estar degudament homologats a l'Estat Espanyol.

Documentació necessària per realitzar la inscripció:

– Titulació original requerida pel Certificat de professionalitat al que correspon el curs

– Fotocòpia DNI, llegible i en vigor (anvers i revers)

– Fotocòpia de l’última nòmina o rebut d’autònoms (document Dardo en cas de persones desocupades)

– Annex, emplenat i signat 

Per poder ser admès al curs caldrà presentar els documents requerits 

Adreçat a

  • Persones afectades per un ERTO.
  • Persones en actiu, treballadors/es d’empreses i/o autònoms/es.
  • Persones en situació d'atur.

El col·lectiu prioritari són les persones afectades per un ERTO i persones que estiguin en actiu i, si queden places lliures, es destinaran a persones en situació d'atur.

Curs totalment subvencionat.

Aquest curs de Contractació laboral a Girona no el pot realitzar el personal de l’administració pública, segons normativa de la convocatòria, per la qual el personal al servei de les administracions públiques només pot participar en les accions formatives transversals previstes a la base 11 de l’annex 1 de l’ ORDRE TSF/223/2016, de 23 d’agost.

Titulació

Els alumnes que completin el curs de Contratació laboral a Girona amb aprofitament rebran un diploma oficial acreditatiu atorgat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya

Un cop completats tots els mòduls associats a un certificat (inclós el mòdul de pràctiques), l’alumne pot sol·licitar l’expedició del corresponent Certificat de Professionalitat d’Activitats de Gestió Administrativa

Què és un Certificat de professionalitat? + informació

Professorat

Professorat amb experiència professional, acadèmica i docent i amb la titulació adient segons normativa del Consorci per a la formació contínua de Catalunya.

Programa del curs de Contractació laboral a Girona

Legislació bàsica aplicable en la relació laboral

– El dret laboral i les seves fonts.
– L’Estatut dels treballadors.
– Llei orgànica de llibertat sindical.
– Llei general de la Seguretat Social.
– Inscripció de les empreses a la Seguretat Social.
– Llei de prevenció de riscos laborals.
– La negociació col·lectiva.

Contractació de recursos humans

– Organismes i òrgans que intervenen en relació amb el contracte de treball.
– El contracte de treball.
– Obligacions amb la Seguretat Social, derivades del contracte de treball.

Modificació, suspensió i extinció de les condicions de treball

– Modificació de les condicions de treball.
– Suspensió del contracte de treball.
– Extinció del contracte de treball.
– Indemnitzacions en funció del tipus d’extinció del contracte practicat.
– Actuacions davant la jurisdicció social en els diferents supòsits de sanció, modificació i extinció del contracte.

Manteniment, control i actualització del fitxer de personal

– La informació a l’empleat.
– L’expedient del treballador.
– Les comunicacions en la gestió administrativa del personal.
– Procediments de seguretat i control d’assistència.

Preinscripció

En compliment del que estableix la Llei de Protecció de Dades RGPD, l'informem que les seves dades formaran part d'un fitxer automatitzat de titularitat d'"EGE" ESCOLA DE GESTIÓ EMPRESARIAL, S.A. Així mateix l'informem que vostè pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a Carretera Santa Coloma núm. 115, 17005 Girona o bé mitjançant el correu electrònic escola@ege.edu.es.