Comunicació en llengües estrangeres Anglès N3 (B1)

Persones en situació d'atur
220 hores
100% subvencionat

Imatge representativa del curs presencial d'activitats de gestió administrativa a girona

Informació

Modalitat: Presencial

Durada: 220 hores

Preu: Subvencionat


Data inici: propera convocatòria


"Aquesta actuació està impulsada i subvencionada pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya -SOC- amb fons rebuts del Ministeri de Treball i economia social - SEPE"

Et vols preinscriure a aquest curs?
Utilitza el formulari de la part inferior

Objectiu del curs Comunicació en llengües estrangeres Anglès N3 (B1) a Girona

Adquirir un grau satisfactori de domini de la competència comunicativa en llengua estrangera (anglès) en comprensió oral i escrita, expressió i interacció oral i expressió escrita, que permeti una certa autonomia en situacions de la vida quotidiana i una iniciació en altres situacions de comunicació menys habituals, de forma adequada i en una llengua estàndard.

Requisits:

 

- Estar inscrit al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya com a demandant d'ocupació abans d'iniciar l'acció formativa.

- Realitzar una prova de nivell d'anglès

   

  Adreçat a

  Formació adreçada prioritàriament a persones treballadores desocupades.

  Titulació

  Els alumnes que completin el curs Comunicació en llengües estrangeres Anglès N3 (B1) amb aprofitament rebran un diploma oficial acreditatiu atorgat pel Servei d'Ocupació de Catalunya.

  Professorat

  Professorat amb experiència professional, acadèmica i docent i amb la titulació adient segons normativa del Servei d'Ocupació de Catalunya.

  Programa del curs Comunicació en llengües estrangeres Anglès N3 (B1)

  1. Comunicació en llengües estrangeres anglès N3 (B1) – 180 hores

  1. Utilització de les funcions lingüístiques i aspectes socioculturals en situacions de comunicació de llengua anglesa

  - Ampliació del camp semàntic i lèxic sobre temes generals d'interés pels alumnes i relacionats amb el seu àmbit personal, social i laboral: Relacions personals, laborals i socials. Vida quotidiana, personal, acadèmica i professional. Vivenda, llar i entorn. Activitats d'oci i temps lliure. Clima i medi ambient. Viatges i transports. Béns i serveis. Educació i formació. Salut i benestar físic. Ciència i tecnologia. Llengua i comunicació.  
  - Funcions o propòsits comunicatius: usos socials habituals de la llengua (salutacions, presentacions, agraiments, excuses i altres); control bàsic de la comunicació (repetir o sol·licitar repetició o aclariment i altres); informació general (demanar i donar informació i altres); coneixement, opinions i valoracions; desitjos, sensacions i sentiments; instruccions, peticions i suggeriments.  
  - Varietats d'us de la llengua: diferències entre el llenguatge formal i informal, parlat i escrit. Marcadors lingüístics de relacions socials. Les normes de cortesia. 
  - Diferències de registre i els accents. Utilització de registres adequats al context, a l'interlocutor i a la intenció comunicativa, al canal de comunicació, al suport, etc. 
  - Aprofundiment en els elements culturals més rellevants: similituts i diferències significatives entre costums, comportaments, actitutds, valors o creences que prevalen entre parlants de llengua anglesa i de la pròpia. 
  - Establiment d'intercanvis comunicatius i coneixement d'informacions culturals dels països on es parla la llengua anglesa .
  - Anàlisi de la llengua anglesa com a mitjà de comunicació i enteniment entre pobles, facilitador de l'accés al coneixement, altres cultures i enriquiment personal. 

  2. Elements gramaticals, fonètics i d'ortografia de la llengua anglesa
  - Revisió i ampliació dels continguts gramaticals del N2 
  - Us de regles de fonologia i ortografia

  3. Desenvolupament d'habilitats lingüístiques per escoltar, parlar i conversar
  - Comprensió del significat general i específic de produccions orals corresponents a diferents àmbits.  
  - Comprensió i inferència de significats no explícits, per captar les idees principals o per comprovar la comprensió utilitzant claus contextuals en textos orals sobre temes diversos.  
  - Comprensió global d'un missatge, sense necessitat d'entendre tots i cadascun dels elements del mateix.  
  - Elaboració de missatges orals sobre diversos assumptes relacionats amb interessos de l'alumnat o amb temes generals.  
  - Participació en discusions i debats sobre temes d'actualitat en els que s'expressen punts de vistes sobre un tema conegut.  
  - Intervenció en converses amb cert grau de fluidesa, naturalitat i precisió, sobre temes variats, utilitzant mecanismes de participació, interacció i negociació de significats.  

  4. Desenvolupament d'habilitats lingüístiques per llegir i escriure 
  - Lectura de forma autònoma i comprensió de la informació general, específica i detallada continguda en diferents tipus de textos sobre la vida quotidiana, temes socials, culturals i laborals. 
  - Comprensió i inferència de significats no explícits, postures, opinions o punts de vista procedents de textos propis dels mitjans de comunicació (articles, columnes d'opinió, missatges publicitaris) referits a temes concrets sobre l'actualitat.  
  - Composició de textos senzills i de certa complexitat, adaptant-se a la intenció comunicativa, utilitzant el registre apropiat amb claredat, correcció gramatical i adequació lèxica.  

  5. Tècniques de cerca, tractament i presentació de la informació 
  - Consulta de fonts d'informació impreses i digitals (llibres, internet, CD-ROM, enciclopèdies multimèdia, etc.) 
  - Planificació, organització de materials i elaboració formal de les produccions orals i escrites. 
  - Revisió i presentació de composicions escrites pròpies utilitzant les tecnologies de la informació i comunicació.  

  2. Mòduls Formació Complementària obligatoris - 40 hores

  1. Inserció laboral, sensibilització mediambiental i en la igualtat de gènere  (FCOO03) - 10 h
  1. Inserció laboral
  2. Sensibilització mediambiental
  3. Sensibilització en igualtat de gènere

  2. Bàsic de prevenció de Riscos Laborals (FCOS02) - 30 h
  1. Conceptes bàsics sobre seguretat i salut en el treball
  2. Riscos generals i la seva prevenció
  3. Riscos específics i la seva prevenció en el sector corresponent a l'activitat de l'empresa
  4. Elements bàsics de gestió de la prevenció de riscos

  Preinscripció

  EGE es reserva el dret d’anul·lar el curs en el cas que no es matriculi un nombre mínim d'alumnes. L’anul·lació es comunicarà a les persones matriculades amb el màxim d’antelació possible.

  En compliment del que estableix la Llei de Protecció de Dades RGPD, l'informem que les seves dades formaran part d'un fitxer automatitzat de titularitat d'"EGE" ESCOLA DE GESTIÓ EMPRESARIAL, S.A. Així mateix l'informem que vostè pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a Carretera Santa Coloma núm. 115, 17005 Girona o bé mitjançant el correu electrònic escola@ege.edu.es.