Comptabilitat (online)

50 hores
212 €

calculadora com a representació del curs online de comptabilitat

Informació

Modalitat: Online

Durada: 50 hores

Preu: 212 €

Plataforma online


Per poder començar el curs és necessari realitzar una transferència bancària al compte ES46 2100 1373 39 0200009924 a nom d’Escola de Gestió Empresarial amb l’import corresponent i enviar comprovant a escola@ege.edu.es

Et vols preinscriure a aquest curs?
Utilitza el formulari de la part inferior

Objectius del curs Comptabilitat online

 • Interpretar des del punt de vista comptable, la informació representada en els documents–justificants de les operacions econòmico–financeres que afectin al patrimoni empresarial.
 • Conèixer els requisits que ha de reunir la informació comptable.
 • Identificar els elements patrimonials reflexats en els documents justificatius, classificant-los en masses patrimonials i relacionant-los amb la seva funció en l’activitat empresarial.
 • Distingir la diferència entre fet comptable i fet econòmic.
 • Conèixer diverses classificacions de fets comptables.
 • Analitzar el concepte comptable d’ingrés i de despesa.
 • Interpretar correctamente el mètode comptable de partida doble, els seus instruments i les seves fases.
 • Conèixer el funcionament dels comptes del Pla General Comptable.
 • Analitzar la funció del Pla General Comptable en el marc de la legislació mercantil espanyola i de les directives de la Unió Europea.
 • Interpretar l’estructura del Pla General Comptable i distingir els apartats d’obligat compliment.
 • Aplicar l’estructura del quadre de comptes del Pla General Comptable en el disseny de plans comptables específics d’empreses tipus.
 • Relacionar i desenvolupar els principis comptables i les normes de valoració establerts en el Pla General Comptable.
 • Conèixer què és el cicle comptable.
 • Distingir les fases del procés comptable corresponent a un cicle econòmic complet, i precisar la funció de cadascuna.
 • Saber resoldre un exercici pràctic basat en el cicle comptable.
 • Descriure els diferentes tipus de documents mercantils i identificar la classe d’operació que representen.
 • Interpretar les prescripcions legals que regulen la legalització de la documentació comptable.

Metodologia

Plataforma elearning amb continguts interactius i multimèdia, amb el material necessari i múltiples activitats i exercicis.

Aquest curs de Comptabilitat online no disposa de tutor i no és bonificable per la Fundacion Estatal para la formación en el empleo.

Titulació

Els alumnes que completin la totalitat del curs Comptabilitat online amb aprofitament rebran un certificat acreditatiu.

Programa del curs Comptabilitat online

Introducció a la comptabilitat

Concepte de comptabilitat
Requisits de la Comptabilitat General
Objectius de la Comptabilitat General
        Comptes anuals
        Agents socials interessats en la informació econòmico-financiera
        Principis i normes de valoració
        Tipologia empresarial a efectes comptables

El patrimoni de l’empresa

Concepte de patrimoni
Actiu
Passiu
Patrimoni Net o Net Patrimonial

Els fets comptables

Concepte de fet comptable
Classificació dels fets comptables
Registre dels fets comptables: fets comptables permutatius i fets comptables modificatius i mixtes
        Introducció
        Els fets comptables permutatius
        Els fets comptables modificatius
        Els fets comptables mixtes
        Ingressos i despeses
            Ingressos
            Despeses

El registre de les operacions

Comptes comptables
La tècnica comptable
        Conveni de càrrec i abonament dels comptes
        El balanç de situació
        La partida doble. Assentaments comptables
        Llibres comptables
        Els comptes de gestió (despeses i ingressos)
        El compte de pèrdues i guanys

El Pla General de Comptabilitat

Concepte i objectius del Pla General de Comptabilitat
        Introducció
        La Llei 62/2003, de 30 de desembre
        La Llei de reforma comptable (Llei 16/2007)
        El Reial Decret 1514/2007 i el Reial Decret 1515/2007

Característiques del Pla General de Comptabilitat

Estructura del Pla General de Comptabilitat
        Introducció
        El marc conceptual
        Normes de registre i valoració
        Comptes anuals
        Definicions i relacions comptables

Els grups de comptes del PGC

El marc conceptual
        Principis comptables
        Elements que formen els comptes anuals
        Criteris de registre i reconeixement comptable dels elements de comptes anuals
        Criteris de valoració (I)
        Criteris de valoració (II)
        Principis i normes de comptabilitat generalment acceptats

El cicle comptable
Cicle comptable
Inventari inicial
Assentament d’obertura
Assentaments de gestió
Balanç de comprovació de sumes i saldos
Operacions de tancament d’exercici

Els llibres de comptabilitat
Llibres comptables
Llibres obligatoris segons la legislació mercantil
        El llibre d’inventaris i comptes anuals
        El llibre diari
Llibres no obligatoris. El llibre major
La legalització dels llibres empresarials
Conservació dels libres empresarials

Preinscripció

EGE es reserva el dret d’anul·lar el curs en el cas que no es matriculi un nombre mínim d'alumnes. L’anul·lació es comunicarà a les persones matriculades amb el màxim d’antelació possible.

En compliment del que estableix la Llei de Protecció de Dades RGPD, l'informem que les seves dades formaran part d'un fitxer automatitzat de titularitat d'"EGE" ESCOLA DE GESTIÓ EMPRESARIAL, S.A. Així mateix l'informem que vostè pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a Carretera Santa Coloma núm. 115, 17005 Girona o bé mitjançant el correu electrònic escola@ege.edu.es.