Comptabilitat bàsica

Persones en actiu, treballadors/es d’empreses i/o autònoms/es. Persones en situació d’atur
60 hores
100% subvencionat

imatge de calculadora pel curs de comptabilitat bàsica presencial a girona

Informació


Modalitat: Presencial

Durada: 60 hores

Preu: Subvencionat


Data inici: propera convocatòriaPROPERA CONVOCATÒRIA

Inscriu-te al nostre newsletter i segueix-nos a les xarxes socials per saber quan comença aquest curs

Objectius del curs Comptabilitat bàsica a Girona


Identificar la comptabilitat com una activitat empresarial i aplicar els conceptes bàsics i la normativa comptable al registre de l'activitat empresarial.

Documentació necessària per realitzar la inscripció:

– Fotocòpia DNI, llegible i en vigor (anvers i revers)


– Fotocòpia de l’última nòmina o rebut d’autònoms (document Dardo en cas de persones desocupades)


– Annex, emplenat i signat 

Per poder ser admès al curs caldrà presentar els documents requerits 

Adreçat a

Curs Comptabilitat bàsica a Girona dirigit a persones en actiu, treballadors/es d’empreses i/o autònoms/es i també a persones en situació d'atur.

El col·lectiu prioritari són les persones que estiguin en actiu i, si queden places lliures, es destinaran a persones en situació d'atur.

Curs totalment subvencionat

Aquest curs no el pot realitzar el personal de l’administració pública, segons normativa de la convocatòria, per la qual el personal al servei de les administracions públiques només pot participar en les accions formatives transversals previstes a la base 11 de l’annex 1 de l’ ORDRE TSF/223/2016, de 23 d’agost.

Titulació

Els alumnes que completin el curs amb aprofitament rebran un diploma oficial acreditatiu atorgat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya

Professorat

Professorat amb experiència professional, acadèmica i docent i amb la titulació adient segons normativa del Consorci per a la formació contínua de Catalunya.

Programa del curs Comptabilitat bàsica 

Mòdul 1. Llibres comptables i comptes anuals

Identificació de la comptabilitat com a part de l'activitat empresarial.
     ◦ Activitat empresarial de la comptabilitat.
     ◦ Ingressos i Despeses.
     ◦ Compte de Pèrdues i Guanys.
     ◦ Cobraments i Pagaments.
     ◦ Patrimoni empresarial.
     ◦ Masses patrimonials.
     ◦ Balanç de situació.
Descripció dels llibres comptables.
     ◦ Llibre Diari.
     ◦ Mètode de la partida doble.
     ◦ Llibre Major.
     ◦ Comptes patrimonials i de gestió.
     ◦ Comptes Anuals.

Mòdul 2. Normativa comptable i Pla General Comptable

Anàlisi del Pla General Comptable.
     ◦ Marc conceptual de la comptabilitat.
     ◦ Pla General de Comptabilitat i PGC Pimes.
     ◦ Normes de registre i valoració.
     ◦ Quadre de comptes.
     ◦ Definicions i relacions comptables.

Mòdul 3. Registre de l'activitat empresarial

Aplicació comptable de l'impost de valor afegit (IVA).
     ◦ Descripció de l'impost.
     ◦ Comptabilització.
     ◦ Tractament no deduïble.
     ◦ Regularització comptable.
Interpretació comptable de compres i vendes.
     ◦ Comptabilització de les compres.
     ◦ Tractament comptable dels proveïdors.
     ◦ Comptabilització de les vendes.
     ◦ Tractament comptable dels clients.
     ◦ Gestió comptable de les existències.
Interpretació comptable de despeses i ingressos.
     ◦ Comptabilització de serveis exteriors, tributs i altres despeses de gestió.
     ◦ Tractament dels altres creditors.
     ◦ Comptabilització d'altres ingressos de gestió.
     ◦ Tractament comptable dels deutors.

Preinscripció