Comptabilitat bàsica (online)

Persones en actiu, treballadors/es d’empreses i/o autònoms/es. Persones en situació d’atur
60 hores
100% subvencionat

imatge del curs online de comptabilitat bàsica

Informació


Modalitat: online

Durada: 60 hores

Preu: Subvencionat


Data inici: propera convocatòria


Plataforma online accés 24 h

PROPERA CONVOCATÒRIA

Inscriu-te al nostre newsletter i segueix-nos a les xarxes socials per saber quan comença aquest curs

Objectius del curs Comptabilitat bàsica (online)


Identificar la comptabilitat com una activitat empresarial i aplicar els conceptes bàsics i la normativa comptable al registre de l'activitat empresarial.

Documentació necessària per realitzar la inscripció:

– Fotocòpia DNI, llegible i en vigor (anvers i revers)


– Fotocòpia de l’última nòmina o rebut d’autònoms (document Dardo en cas de persones desocupades)


– Annex, emplenat i signat 

Per poder ser admès al curs caldrà presentar els documents requerits 

Adreçat a

Curs Comptabilitat bàsica (online) dirigit a persones en actiu, treballadors/es d’empreses i/o autònoms/es i també a persones en situació d'atur.

El col·lectiu prioritari són les persones que estiguin en actiu i, si queden places lliures, es destinaran a persones en situació d'atur.

Curs totalment subvencionat

Aquest curs no el pot realitzar el personal de l’administració pública, segons normativa de la convocatòria, per la qual el personal al servei de les administracions públiques només pot participar en les accions formatives transversals previstes a la base 11 de l’annex 1 de l’ ORDRE TSF/223/2016, de 23 d’agost.

Metodologia

Plataforma elearning amb continguts interactius i multimèdia disponibles en castellà, amb el material necessari i múltiples activitats i exercicis.

Curs online tutoritzat per un formador que fa el seguiment de l'alumne i al qual se li poden consultar els dubtes que van sorgint.

Titulació

Els alumnes que completin el curs amb aprofitament rebran un diploma oficial acreditatiu atorgat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya

Professorat

Professorat amb experiència professional, acadèmica i docent i amb la titulació adient segons normativa del Consorci per a la formació contínua de Catalunya.

Programa del curs Comptabilitat bàsica (online)

FONAMENTS DE COMPTABILITAT

Unitat 1. Introducció a la comptabilitat 
S’estudia l’origen i la funció de la comptabilitat com a mitjà de control dels resultats d’una    empresa.
Unitat 2. Fets comptables permutatius 
Concepte de subjecte comptable i d’exercici econòmic. Estudi dels fets comptables permutatius.
Unitat 3. Fets comptables augmentatius i disminutius 
Concepte de compte corrent i de xec, albarà i factura. Estudi dels fets comptables augmentatius i disminutius
Unitat 4. Fets comptables mixtes 
Concepte de lletra de canvi. Estudi dels fets comptables mixtes augmentatius i disminutius.
Unitat 5. Classificació dels fets comptables 
Repàs dels diferents tipus de fets comptables mitjançant la realització de varis exercicis.
Unitat 6. Els comptes 
Concepte, composició i us dels comptes comptables.
Unitat 7. Els balanços 
Concepte i us dels balanços de sumes i saldos i del balanç de situació.
Unitat 8. Regularització i tancament 
Estudi del procés de regularització i tancament comptable. Us del compte de pèrdues i guanys.

COMPTABILITAT GENERAL

Unitat 9. Conceptes fonamentals 
Aprofundiment en diferents aspectes del balanç.
Unitat 10. Els comptes. Deure i haver 
Concepte de compte i funcionament del càrrec i l’abonament.
Unitat 11. Classificació dels comptes 
Estudi i classificació dels comptes i dels resultats d’explotació.
Unitat 12. Fets i assentaments comptables 
Aprofundiment en el mètode de la partida doble i en el concepte d’assentament. Concepte de proveïdor i creditor.
Unitat 13. El cicle comptable. Llibres 
Estudi del cicle comptable i dels llibres de comptabilitat.
Unitat 14. Llibre de balanços. Tipus 
Estudi dels diferents tipus de balanços i els seus formats.
Unitat 15. Assentament d’obertura 
Estudi de l’assentament d’obertura i el seu pas al llibre diari i al major a partir del balanç de situació.
Unitat 16. Desglossament de l’Actiu 
Aprofundiment en l’estudi del balanç de situació, estructura i composició de l’actiu.
Unitat 17. Desglossament del passiu 
Aprofundiment en l’estudi del balanç de situació, estructura i composició del passiu.
Unitat 18. Resultats. Pèrdues i Guanys 
Estudi del resultat de l’exercici i del compte de pèrdues i guanys.
Unitat 19. Regularització de resultats 
Exemple de regularització comptable.
Unitat 20. Valoració inventari. Existències 
Estudi de l’inventari, tipus d’inventaris i mètodes de valoració.
Unitat 21. Amortitzacions 
Estudi de l’amortització i mètodes de càlcul.
Unitat 22. Aspectes comptables de l’amortització 
Estudi dels mètodes per comptabilitzar l’amortització.
Unitat 23. El cicle comptable 
Síntesi del cicle comptable i exercici d’assentaments.

PLA GENERAL COMPTABLE

Unitat 24. Pla General Comptable 
Introducció al Pla General Comptable, els seus principis comptables, estructura del Pla: Comptes. 
Unitat 25. Deure/Haver. Venda i cobraments 
Repàs d’alguns conceptes comptables i la seva aplicació al Pla General Comptable. Apunts de vendes i cobraments i comptes relacionats.
Unitat 26. PGC. Criteris de valoració 
S’estudien els nous criteris de valoració del Nou Pla General Comptable.
Unitat 27. Compres de mercaderies 
Estudi de l’operativa comptable relacionada amb la compra de mercaderies.
Unitat 28. Compres d’immobilitzat. Despeses 
Estudi de l’operativa comptable relacionada amb la compra d’immobilitzat.
Unitat 29. Inventari. Desglossament 
Estudi de l’inventari i la normativa legal.
Unitat 30. Tipus de societats 
Estudi dels diferents tipus de societats.
Unitat 31. Amortitzacions 
Estudi de l’operativa comptable de les amortitzacions.
Unitat 32. Impostos (I.V.A.) 
Estudi de l’operativa comptable de l’I.V.A.
Unitat 33. Subcomptes. Com crear-les 
Estudi de la utilització i creació de subcomptes en el Nou Pla General Comptable.
Unitat 34. Comptes anuals. Balanç 
Estudi de les normes d’elaboració dels comptes anuals, en especial del Balanç.
Unitat 35. Comptes anuals. ECPN i EFE 
Estudi de les normes d’elaboració dels comptes anuals, en especial l’Estat de Canvis en el Patrimoni Net (ECPN), l’Estat de Fluxos d’Efectiu (EFE) i la Memòria.

Preinscripció