Certificat de professionalitat: Gestió integrada de recursos humans

Persones en situació d'atur
800 hores
100% subvencionat

Imatge representativa del curs presencial d'activitats de gestió administrativa a girona

Informació

Modalitat: Presencial

Durada: 800 hores

Preu: Subvencionat


Data inici: propera convocatòria

Et vols preinscriure a aquest curs?
Utilitza el formulari de la part inferior

Objectius del curs
Certificat de professionalitat: Gestió integrada de Recursos Humans a Girona

 

 • Realitzar la gestió i control administratiu dels recursos humans
 • Realitzar el suport administratiu a les tasques de selecció, formació i desenvolupament de recursos humans
 • Administrar els sistemes d'informació i arxiu en suport convencional i informàtic
 • Utilitzar aplicacions ofimàtiques en la gestió de la informació i la documentació

Requisits mínims per accedir

 • Estar inscrit al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya com a demandant d'ocupació abans d'iniciar l'acció formativa.

 • Titulació

– BUP / COU / FP2 / CFGM / Batxillerat
– Certificat de Professionalitat del mateix nivell (3)
– Certificat de Professionalitat de nivell 2 de la mateixa familia i àrea professional
– Prova d’accés aprovada a un cicle formatiu de grau superior
– Haver superat la prova d’accés a la universitat per majors de 25 anys o 45 anys

Si el cumpliment d'aquests requisits no es pot acreditar documentalment, serà necessari superar unes proves d'avaluació de les competèncias clau de matemàtiques i comunicació lingüística (català o espanyol)

* Els títols estrangers han d'estar degudament homologats a l'Estat Espanyol.

 Adreçat a

 • Formació adreçada prioritàriament a persones treballadores desocupades.

Titulació

 • Els alumnes que completin el curs Certificat de professionalitat: Gestió integrada de Recursos Humans a Girona amb aprofitament rebran un diploma oficial acreditatiu atorgat pel Servei d'Ocupació de Catalunya.
 • A més, un cop completades totes les unitats de competència associades a un certificat (inclós el mòdul de pràctiques), l’alumne pot sol·licitar l’expedició del corresponent Certificat de Professionalitat

  Què és un Certificat de professionalitat? + informació

Professorat

 • Professorat amb experiència professional, acadèmica i docent i amb la titulació adient segons normativa del Servei d'Ocupació de Catalunya.

Programa del curs
Certificat professional: Gestió integrada de Recursos Humans a Girona

1. Certificat de professionalitat nivell 3: Gestió integrada de recursos humans – 670 hores

MF0237_3 - Gestió administrativa de les relacions laborals (210 hores)
UF0341: Contractació laboral - 60 h
UF0342: Càlcul de prestacions de la Seguretat Social - 30 h
UF0343: Retribucions salarials, cotització i eecaptació - 90 h
UF0344: Aplicacions informàtiques d'administració de Recursos Humans - 30 h

MF0238_3 - Gestió de recursos humans (150 hores)
UF0345: Suport administratiu a la gestió de recursos humans - 60 h
UF0346: Comunicació efectiva i treball en equip - 60 h
UF0044: Funció del comandament intermedi en la Prevenció de Riscos Laborals - 30 h

MF0987_3 - Gestió de sistemes d'informació i arxiu (120 hores)
UF0347: Sistemes d'arxiu i classificació de documents - 30 h
UF0348: Utilització de les bases de dades relacionals en el sistema de gestió i emmagatzemament de dades - 90 h

MF0233_2 - Ofimàtica (190 hores)
UF0319: Sistema operatiu, cerca de la informació: Internet/intranet i correu electrònic - 30 h
UF0320: Aplicacions informàtiques de tractament de textos - 30 h
UF0321: Aplicacions informàtiques de fulls de càlcul - 50 h
UF0322: Aplicacions informàtiques de bases de dades relacionals - 50 h
UF0323: Aplicacions informàtiques per a presentacions: gràfics d’informació - 30 h

 

2. Mòduls Formació Complementària obligatoris - 10 hores

Inserció laboral, sensibilització mediambiental i en la igualtat de gènere - 10 h

3. Mòdul pràctiques professionals no laborals - 120 hores

Preinscripció