Càlcul de prestacions de la Seguretat Social

Persones afectades per un ERTO. Persones en actiu, treballadors/es d’empreses i/o autònoms/es. Persones en situació d’atur.
30 hores
100% subvencionat

Curs de Càlcul de prestacions de la Seguretat Social a Girona per persones afectades per un ERTO

Persones en actiu, treballadors/es d'empreses i/o autónoms/es

Persones en situació d'atur

imatge representativa del curs presencial de càlcul de prestacions de la seguretat social a Girona

Informació

Modalitat: Presencial

Durada: 30 hores

Preu: Subvencionat


Data inici: 28/04/2022

Data fi: 31/05/2022

Horari: dimarts i dijous, de 18:00 a 21:00 h

Et vols preinscriure a aquest curs?
Utilitza el formulari de la part inferior

Objectiu del curs de Càlcul de prestacions de la Seguretat Social a Girona

Aplicar els diferents tipus de prestacions que es preveuen en el Sistema de la Seguretat Social per preveure, reparar o superar situacions d’infortuni o estats de necessitats concrets.

Unitat formativa UF0342 que pertany al Mòdul formatiu MF0237_3 (210 hores) corresponent al certificat de professionalitat ADGD0208: GESTIÓ INTEGRADA DE RECURSOS HUMANS. Acreditació parcial.

Requisits mínims per accedir:

Titulació

– BUP / COU / FP2 / CFGM / Batxillerat
– Certificat de Professionalitat del mateix nivell (3)
– Certificat de Professionalitat de nivell 2 de la mateixa familia i àrea professional
– Prova d’accés aprovada a un cicle formatiu de grau superior
– Haver superat la prova d’accés a la universitat per majors de 25 anys o 45 anys

Si el cumpliment d'aquests requisits no es pot acreditar documentalment, serà necessari superar unes proves d'avaluació de les competèncias clau de matemàtiques i comunicació lingüística (català o espanyol)

* Els títols estrangers han d'estar degudament homologats a l'Estat Espanyol.

Documentació necessària per realitzar la inscripció:

– Titulació original requerida pel Certificat de professionalitat al que correspon el curs

– Fotocòpia DNI, llegible i en vigor (anvers i revers)

– Fotocòpia de l’última nòmina o rebut d’autònoms (document Dardo en cas de persones desocupades)

– Annex, emplenat i signat 

Per poder ser admès al curs caldrà presentar els documents requerits 

Adreçat a

  • Persones afectades per un ERTO.
  • Persones en actiu, treballadors/es d’empreses i/o autònoms/es.
  • Persones en situació d'atur.

El col·lectiu prioritari són les persones afectades per un ERTO i persones que estiguin en actiu i, si queden places lliures, es destinaran a persones en situació d'atur.

Curs totalment subvencionat

Aquest curs de Càlcul de prestacions de la Seguretat Social a Girona no el pot realitzar el personal de l’administració pública, segons normativa de la convocatòria, per la qual el personal al servei de les administracions públiques només pot participar en les accions formatives transversals previstes a la base 11 de l’annex 1 de l’ ORDRE TSF/223/2016, de 23 d’agost.

Titulació

Els alumnes que completin el curs de Càlcul de prestacions de la Seguretat Social a Girona amb aprofitament rebran un diploma oficial acreditatiu atorgat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya

Un cop completats tots els mòduls associats a un certificat (inclós el mòdul de pràctiques), l’alumne pot sol·licitar l’expedició del corresponent Certificat de Professionalitat d’Activitats de Gestió Administrativa

Què és un Certificat de professionalitat? + informació

Professorat

Professorat amb experiència professional, acadèmica i docent i amb la titulació adient segons normativa del Consorci per a la formació contínua de Catalunya.

Programa del curs de Càlcul de prestacions de la Seguretat Social a Girona

Acció protectora de la Seguretat Social

– Tipus d’acció protectora.
Assistència sanitària.
Recuperació professional.
Prestacions econòmiques per incapacitat, mort o supervivència.
Altres prestacions familiars.
Rendes de referència en el càlcul de determinades prestacions.
L’indicador públic de rendes d’efectes múltiples (IPREM).
El salari mínim interprofessional (SMI).

– Assistència sanitària.
En el règim general.
En els règims especials.
En els desplaçaments per Europa (targeta sanitària europea).

– Tipus de prestacions econòmiques i/o assistencials.
Incapacitat temporal.
Risc durant l’embaràs i lactància natural.
Maternitat.
Paternitat.
Incapacitat permanent.
Lesions permanents no invalidants.
Jubilació.
Pensions de l’Assegurança obligatòria de vellesa i invalidesa (SOVI).
Mort i supervivència.
Indemnització especial a un tant alçat, en els supòsits d’accident de treball i malaltia professional.
Prestacions familiars.
Prestacions per actes terroristes.
Assegurança escolar.
Prestacions per desocupació (SPOE).

Preinscripció

En compliment del que estableix la Llei de Protecció de Dades RGPD, l'informem que les seves dades formaran part d'un fitxer automatitzat de titularitat d'"EGE" ESCOLA DE GESTIÓ EMPRESARIAL, S.A. Així mateix l'informem que vostè pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a Carretera Santa Coloma núm. 115, 17005 Girona o bé mitjançant el correu electrònic escola@ege.edu.es.