Autocad 3D

Persones en actiu, treballadors/es d’empreses i/o autònoms/es. Persones en situació d’atur
40 hores
100% subvencionat

Curs d'Autocad 3D a Girona per persones en actiu, treballadors/es d'empreses i/o autónoms/es

Persones en situació d'atur

curs presencial a girona d'autocad 3d

Informació

Modalitat: Presencial

Durada: 40 hores

Preu: SubvencionatCurs no disponible convocatòria 2022

Objectius del curs d'Autocad 3D a Girona

- Conèixer els detalls de l’eina i totes les seves opcions de funcionament.
- Utilitzar els sistemes de creació geomètrica en 3D per crear objectes en superfícies, malles i sòlids.
- Generar imatges foto-realistes dels models tridimensionals assignant materials i llums.
- Crear presentacions que permetin imprimir diferents vistes dels models en 3D acotades.

Documentació necessària per realitzar la inscripció:

– Fotocòpia DNI, llegible i en vigor (anvers i revers)


– Fotocòpia de l’última nòmina o rebut d’autònoms (document Dardo en cas de persones desocupades)


– Annex, emplenat i signat 

Per poder ser admès al curs caldrà presentar els documents requerits 

Adreçat a

Curs d'Autocad 3D a Girona dirigit a persones en actiu, treballadors/es d’empreses i/o autònoms/es i també a persones en situació d'atur.

El col·lectiu prioritari són les persones que estiguin en actiu i, si queden places lliures, es destinaran a persones en situació d'atur.

Curs totalment subvencionat

Titulació

Els alumnes que completin el curs d'Autocad 3D a Girona amb aprofitament rebran un diploma oficial acreditatiu atorgat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya

Professorat

Professorat amb experiència professional, acadèmica i docent i amb la titulació adient segons normativa del Consorci per a la formació contínua de Catalunya.

Programa del curs d'Autocad 3D a Girona

1. Introducció a un sistema CAD
1.1. Diferencies entre AutoCAD i una aplicació Paramètrica.
1.2. Repàs de la interfície de l’aplicació i entorn de treball.
1.3. Repàs de Personalització de la barra d’estat
1.4. Espai de treball en 3 dimensions.

2. Conceptes i procediments bàsics per treballar en 3D.
2.1. El sistema Universal de coordenades (UCS) i l'espai 3D.
2.2. Repàs de les coordenades cartesianes i polars.
2.3. Introducció de coordenades 3D. Coordenades esfèriques i cilíndriques
2.4. Administració del sistema de coordenades personals d'AutoCAD (SCP).
2.5. Eines de canvi de SCP.
2.6. Treball amb models de malles “alàmbricas” en l'espai 3D.
2.7. El “Gizmo” 3D: gestió del moviment, escala i gir dels objectes.
2.8. Corbes en 3D.

3. Ordres de visualització
3.1. Repàs d’enquadre i Zoom.
3.2. View cube i Orbita 3D.
3.3. Vistes amb nom i Vistes personalitzades.
3.4. L’administrador de vistes.
3.5. Estils visuals.
3.6. Treballar amb diverses finestres gràfiques a l’espai model.

4. Creació i edició de models sòlids
4.1. Iniciació al modelatge de sòlids. Primitives de sòlids.
4.2. De textura quadrada, cilindre, con, sfera, piràmide, tascó i toroide.
4.3. Polisòlid.
4.4. Pressionar Estirar.
4.5. Us d'operacions booleanes amb sòlids.
4.6. Creació de sòlids a partir d'objectes 2D. Extrusió, revolució, i talls.
4.7. Eines de creació de sòlids complexes: Escombrar i “solevado”.
4.8. Eines d’edició d’objectes sòlids. Edició d'ares i d’arestes.
4.9. Visualització i us de sòlids

5. Creació i edició de models de superfície.
5.1. Superfícies extrudides i planes.
5.2. Eines de creació de superfícies: xarxa, solevar, escombrar, extrusió i revolució.
5.3. Visualització de models de superfícies.
5.4. Eines d’edició de superfícies: Fusió, Pegat, desfasi, i entroncament.
5.5. Visualització i ombrejat de superfícies.

6. Creació i edició de models de malla.
6.1. Superfícies primitives 3D de malles poligonals.
6.2. Eines de creació de malles: revolució, superfície reglada, superfície tabulada i superfície definida pels costats.
6.3. Eines d’edició de malles: afegir i eliminar plecs.
6.4. Eines d’edició de cares: extrudir, dividir i fusionar cares. Tancar forats.
6.5. Suavitzat malles poligonals.
6.6. Secció de malles

7. Modelitzats realistes d'objectes 3D.
7.1. Modelitzats realistes.
7.2. Aplicació de Llums en els modelitzats: ambientals, distants, puntuals, i focus.
7.3. Modelitzat amb materials: els materials i les seves propietats.
7.4. Objectes paisatgístics i percepció de profunditat.
7.5. Càlcul de la representació d'escenes dels models 3D.

8. Acotament, i impressió
8.1. Repàs de les eines d’acotació.
8.2. Acotació en espai 3D.
8.3. Repàs de l’ús de Presentacions: Configuració i creació.
8.4. Us de l'espai paper i finestres gràfiques en el modelatge 3D.
8.5. Projecció de dibuixos 2D a partir de models sòlids 3D: secció, alçat i perfil.

Preinscripció