Autocad 3D

Persones en actiu, treballadors/es d’empreses i/o autònoms/es. Persones en situació d’atur
40 hores
100% subvencionat

Persones en actiu, treballadors/es d'empreses i/o autónoms/es

Persones en situació d'atur

Informació

Modalitat: Presencial

Durada: 40 hores

Preu: Subvencionat


Data inici: propera convocatòria

Horari: pendent de concretar

Et vols preinscriure a aquest curs?
Utilitza el formulari de la part inferior

Objectius

- Conèixer els detalls de l’eina i totes les seves opcions de funcionament.
- Utilitzar els sistemes de creació geomètrica en 3D per crear objectes en superfícies, malles i sòlids.
- Generar imatges foto-realistes dels models tridimensionals assignant materials i llums.
- Crear presentacions que permetin imprimir diferents vistes dels models en 3D acotades.

Documentació necessària per realitzar la inscripció:

– Fotocòpia DNI, llegible i en vigor (anvers i revers)


– Fotocòpia de l’última nòmina o rebut d’autònoms (document Dardo en cas de persones desocupades)


– Annex, emplenat i signat 

Per poder ser admès al curs caldrà presentar els documents requerits com a màxim 7 dies abans de la data d’inici del curs

Adreçat a

Curs dirigit a persones en actiu, treballadors/es d’empreses i/o autònoms/es i també a persones en situació d'atur.

El col·lectiu prioritari són les persones que estiguin en actiu i, si queden places lliures, es destinaran a persones en situació d'atur.

Curs totalment subvencionat

Titulació

Els alumnes que completin el curs amb aprofitament rebran un diploma oficial acreditatiu atorgat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya

Professorat

Professorat amb experiència professional, acadèmica i docent i amb la titulació adient segons normativa del Consorci per a la formació contínua de Catalunya.

Programa

1. Introducció a un sistema CAD
1.1. Diferencies entre AutoCAD i una aplicació Paramètrica.
1.2. Repàs de la interfície de l’aplicació i entorn de treball.
1.3. Repàs de Personalització de la barra d’estat
1.4. Espai de treball en 3 dimensions.

2. Conceptes i procediments bàsics per treballar en 3D.
2.1. El sistema Universal de coordenades (UCS) i l'espai 3D.
2.2. Repàs de les coordenades cartesianes i polars.
2.3. Introducció de coordenades 3D. Coordenades esfèriques i cilíndriques
2.4. Administració del sistema de coordenades personals d'AutoCAD (SCP).
2.5. Eines de canvi de SCP.
2.6. Treball amb models de malles “alàmbricas” en l'espai 3D.
2.7. El “Gizmo” 3D: gestió del moviment, escala i gir dels objectes.
2.8. Corbes en 3D.

3. Ordres de visualització
3.1. Repàs d’enquadre i Zoom.
3.2. View cube i Orbita 3D.
3.3. Vistes amb nom i Vistes personalitzades.
3.4. L’administrador de vistes.
3.5. Estils visuals.
3.6. Treballar amb diverses finestres gràfiques a l’espai model.

4. Creació i edició de models sòlids
4.1. Iniciació al modelatge de sòlids. Primitives de sòlids.
4.2. De textura quadrada, cilindre, con, sfera, piràmide, tascó i toroide.
4.3. Polisòlid.
4.4. Pressionar Estirar.
4.5. Us d'operacions booleanes amb sòlids.
4.6. Creació de sòlids a partir d'objectes 2D. Extrusió, revolució, i talls.
4.7. Eines de creació de sòlids complexes: Escombrar i “solevado”.
4.8. Eines d’edició d’objectes sòlids. Edició d'ares i d’arestes.
4.9. Visualització i us de sòlids

5. Creació i edició de models de superfície.
5.1. Superfícies extrudides i planes.
5.2. Eines de creació de superfícies: xarxa, solevar, escombrar, extrusió i revolució.
5.3. Visualització de models de superfícies.
5.4. Eines d’edició de superfícies: Fusió, Pegat, desfasi, i entroncament.
5.5. Visualització i ombrejat de superfícies.

6. Creació i edició de models de malla.
6.1. Superfícies primitives 3D de malles poligonals.
6.2. Eines de creació de malles: revolució, superfície reglada, superfície tabulada i superfície definida pels costats.
6.3. Eines d’edició de malles: afegir i eliminar plecs.
6.4. Eines d’edició de cares: extrudir, dividir i fusionar cares. Tancar forats.
6.5. Suavitzat malles poligonals.
6.6. Secció de malles

7. Modelitzats realistes d'objectes 3D.
7.1. Modelitzats realistes.
7.2. Aplicació de Llums en els modelitzats: ambientals, distants, puntuals, i focus.
7.3. Modelitzat amb materials: els materials i les seves propietats.
7.4. Objectes paisatgístics i percepció de profunditat.
7.5. Càlcul de la representació d'escenes dels models 3D.

8. Acotament, i impressió
8.1. Repàs de les eines d’acotació.
8.2. Acotació en espai 3D.
8.3. Repàs de l’ús de Presentacions: Configuració i creació.
8.4. Us de l'espai paper i finestres gràfiques en el modelatge 3D.
8.5. Projecció de dibuixos 2D a partir de models sòlids 3D: secció, alçat i perfil.

Preinscripció

En compliment del que estableix la Llei de Protecció de Dades RGPD, l'informem que les seves dades formaran part d'un fitxer automatitzat de titularitat d'"EGE" ESCOLA DE GESTIÓ EMPRESARIAL, S.A. Així mateix l'informem que vostè pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a Carretera Santa Coloma núm. 115, 17005 Girona o bé mitjançant el correu electrònic escola@ege.edu.es.