Aplicacions informàtiques d'administració de Recursos Humans

Persones afectades per un ERTO. Persones en actiu, treballadors/es d’empreses i/o autònoms/es. Persones en situació d’atur.
30 hores
100% subvencionat

Curs d'Aplicacions informàtiques d'administració de Recursos Humans a Girona per persones afectades per un ERTO

Persones en actiu, treballadors/es d'empreses i/o autónoms/es

Persones en situació d'atur

imagen del curso de aplicaciones informàtiques d'administració de recursos humans a girona

Informació

Modalitat: Presencial

Durada: 30 hores

Preu: Subvencionat


Data inici: 02/06/2022

Data fi: 07/07/2022

Horari: dimarts i dijous, de 18:00 a 21:00 h

Et vols preinscriure a aquest curs?
Utilitza el formulari de la part inferior

Objectiu del curs d'Aplicacions informàtiques d'administració de Recursos Humans a Girona

Aprendre a utilitzar aplicacions informàtiques de gestió de recursos humans i elaboració de nòmines i assegurances socials.

Unitat formativa UF0344 que pertany al Mòdul formatiu MF0237_3 (210 hores) corresponent al certificat de professionalitat ADGD0208: GESTIÓ INTEGRADA DE RECURSOS HUMANS. Acreditació parcial.

Requisits mínims per accedir:

Titulació

– BUP / COU / FP2 / CFGM / Batxillerat
– Certificat de Professionalitat del mateix nivell (3)
– Certificat de Professionalitat de nivell 2 de la mateixa familia i àrea professional
– Prova d’accés aprovada a un cicle formatiu de grau superior
– Haver superat la prova d’accés a la universitat per majors de 25 anys o 45 anys

Si el cumpliment d'aquests requisits no es pot acreditar documentalment, serà necessari superar unes proves d'avaluació de les competèncias clau de matemàtiques i comunicació lingüística (català o espanyol)

* Els títols estrangers han d'estar degudament homologats a l'Estat Espanyol.

Documentació necessària per realitzar la inscripció:

– Titulació original requerida pel Certificat de professionalitat al que correspon el curs

– Fotocòpia DNI, llegible i en vigor (anvers i revers)

– Fotocòpia de l’última nòmina o rebut d’autònoms (document Dardo en cas de persones desocupades)

– Annex, emplenat i signat 

Per poder ser admès al curs caldrà presentar els documents requerits 

Adreçat a

  • Persones afectades per un ERTO.
  • Persones en actiu, treballadors/es d’empreses i/o autònoms/es.
  • Persones en situació d'atur.

El col·lectiu prioritari són les persones afectades per un ERTO i persones que estiguin en actiu i, si queden places lliures, es destinaran a persones en situació d'atur.

Curs totalment subvencionat

Aquest curs d'Aplicacions informàtiques d'administració de Recursos Humans a Girona no el pot realitzar el personal de l’administració pública, segons normativa de la convocatòria, per la qual el personal al servei de les administracions públiques només pot participar en les accions formatives transversals previstes a la base 11 de l’annex 1 de l’ ORDRE TSF/223/2016, de 23 d’agost.

Titulació

Els alumnes que completin el curs d'Aplicacions informàtiques d'administració de Recursos Humans a Girona amb aprofitament rebran un diploma oficial acreditatiu atorgat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya

Un cop completats tots els mòduls associats a un certificat (inclós el mòdul de pràctiques), l’alumne pot sol·licitar l’expedició del corresponent Certificat de Professionalitat d’Activitats de Gestió Administrativa

Què és un Certificat de professionalitat? + informació

Professorat

Professorat amb experiència professional, acadèmica i docent i amb la titulació adient segons normativa del Consorci per a la formació contínua de Catalunya.

Programa del curs d'Aplicacions informàtiques d'administració de Recursos Humans a Girona

Aplicacions informàtiques d’administració de recursos humans
– Elecció de l’aplicació informàtica.
– Funcionalitats i procediments d’instal·lació de l’aplicació.

Taules del sistema
– Taules generals.
– Taules de la Seguretat Social.
– Taules de retencions de l’IRPF.
– Taules auxiliars d’administració i gestió de RH.
– Altres taules.

Càrrega de dades relatives a l’empresa
– Càrrega de dades de l’entitat.
– Càrrega de dades del conveni específic aplicable.

Càrrega de dades dels treballadors
– Dades generals del treballador.

Gestió d’incidències del període de liquidació de salaris
– Incapacitats.
– Absències.

Generació de documents
– Rebut de salaris.
– Liquidació i ingrés de quotes de la Seguretat Social.
– Impost sobre la renda de les persones físiques.
– Gràfics, informes i estadístiques.

Gestió de recursos humans
– La gestió de personal.

Seguretat, control d’accés i utilitats
– Seguretat de l’aplicació.
– Altres utilitats.

Preinscripció

En compliment del que estableix la Llei de Protecció de Dades RGPD, l'informem que les seves dades formaran part d'un fitxer automatitzat de titularitat d'"EGE" ESCOLA DE GESTIÓ EMPRESARIAL, S.A. Així mateix l'informem que vostè pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a Carretera Santa Coloma núm. 115, 17005 Girona o bé mitjançant el correu electrònic escola@ege.edu.es.