Anglès nivell pre-intermedi B.1

Persones afectades per un ERTO. Persones en actiu, treballadors/es d’empreses i/o autònoms/es. Persones en situació d’atur.
60 hores
100% subvencionat

Curs d'anglès nivell pre-intermedi B.1 a Girona per persones afectades per un ERTO

Persones en actiu, treballadors/es d'empreses i/o autónoms/es

Persones en situació d'atur

imatge del curs d'anglès preintermedi B1 presencial a Girona

Informació

Modalitat: Presencial

Durada: 60 hores

Preu: Subvencionat


Data inici: propera convocatòria

Et vols preinscriure a aquest curs?
Utilitza el formulari de la part inferior

Objectiu del curs d'Anglès nivell pre-intermedi B.1 a Girona

Utilitzar l’idioma amb certa seguretat i flexibilitat, receptiva i productivament, tant en forma parlada com escrita, així com per a mediar entre parlants de diferents llengües, en situacions quotidianes i menys corrents que requereixin comprendre i produïr textos en una varietat de llengua estàndar, amb esctructures habituals i un repertori lèxic comú no molt idiomàtic, i que versin sobre temes generals, quotidians o d’interés personal

Aquest programa formatiu proporcionarà als alumnes la formació i l’aprenentatge en llengua anglesa necessària per a que puguin presentar-se a les proves d’acreditació oficial del nivell B1 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL).

Documentació necessària per realitzar la inscripció:

– Fotocòpia DNI, llegible i en vigor (anvers i revers)

– Fotocòpia de l’última nòmina o rebut d’autònoms (document Dardo en cas de persones desocupades)

– Annex, emplenat i signat 

– Realitzar una prova de nivell

Per poder ser admès al curs caldrà presentar els documents requerits 

Adreçat a

  • Persones afectades per un ERTO.
  • Persones en actiu, treballadors/es d’empreses i/o autònoms/es.
  • Persones en situació d'atur.

El col·lectiu prioritari són les persones afectades per un ERTO i persones que estiguin en actiu i, si queden places lliures, es destinaran a persones en situació d'atur.

Curs d'Anglès nivell pre-intermedi B.1 a Girona totalment subvencionat.

Titulació

Els alumnes que completin el curs d'Anglès nivell pre-intermedi B.1 amb aprofitament rebran un diploma oficial acreditatiu atorgat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

Professorat

Professorat amb experiència professional, acadèmica i docent i amb la titulació adient segons normativa del Consorci per a la formació contínua de Catalunya.

Programa del curs d'Anglès nivell pre-intermedi B.1 a Girona

1. Continguts lèxico-semàntics

1. Vocabulari
– Ampliació del vocabulari i expressions frequents relacionades amb les situacions, formals i informals, de les funcions que es treballen en el nivell.
– Reconeixement d’expressions i vocabulari molt frequents de l’anglès coloquial (ladboy or young man, cheers-thanks)
– Comparacions estereotipades molt frequents (sleep like a log)
– Sintagmes lexicalitzats i sequències estereotipades (I mean…; last but not least)
– Colocacions d’us frequent amb certs verbs: do, make, have, get , go, play, say, tell, think,… (give a lift, make progress, do one´s best, draw conclusions,…).
– Verbs amb particular d’us frequent i expressions idiomàtiques amb aquests verbs (make up your mind)
– Dites i expressions molt frequents (No news is good news. Arrived safe and sound)

2. Formació de paraules
– Formació de paraules (substantius i adjectius) per derivació: valor dels afixes frequents.
– Formació de paraules per composició (sleeping bag, landlady, brunch)
– Adjectius compostos del tipus: adj.- noun+ed (bad-tempered) i del tipus number-noun (a five-star hotel)
– Formació de paraules a partir de verbs amb partícula (breakdown)
– Nominalització (the rich, our arrival)
– Sigules i abreviatures d’us frequent (ASAP, AD – BC)

3. Significat
– Paraules sinònimes de significat proper (small/Little, say/tell)
– Hiperònims de vocabulari frequent (rose→flower→plant)
– Paraules antònimes usuals (allow-forbid)
– Polisemia i doble sentit en paraules d’us frequent (matter, spot, chip)
– Paraules britàniques/americanes: (underground-subway)

2. Continguts gramaticals

(revisió i ampliació dels continguts gramaticals dels nivells anteriors)
– Oració
– Noms i adjectius
– Determinants
– Pronoms
– Verbs
– Adverbis
– Locucions adverbials
– Enllaços
– Conjuncions i locucions conjuntives
– Preposicions

3. Continguts ortogràfics

– Sistematització de l’us de les lletres majúscules (noms propis, països, assignatures, noms d’accidents geogràfics, títols de llibres, capçaleres de diaris, en començar l’estil directe). Revisió i ampliació.
– Ortografia cuidada del vocabulari d’us. Reduplicació de consonants finals. Les vocals e, i finals quan les paraules afegeixen sufixes. Consolidació.
– Puntuació: punt i seguit, punt i apart, coma, dos punts, punt i coma, punt interrogatiu, punt exclamatiu. Revisió i consolidació.
– Signes auxiliars: cometes, parèntesi, apòstrof. Revisió i consolidació.

4. Continguts fonètics i fonològics

–  Reconeixement i producció dels fonemes vocàlics i consonàntics. Diftongs i triptongs que presenten major dificultat.
– Insistència en els processos propis de la llengua que presenten major dificultat: pronunciació dels plurals, del genitiu ‘s, de la 3ª persona del present simple i del passa simple/participi de passat dels verbs regulars; “consonant clusters” (crisps, the guest’s…, asks, walked, watched). La r al final de paraula. El so /ə/en sílabes àtones i en formes àtones d’artícles, pronoms, preposicions, conjuncions i verbs auxiliars i modals.
– Vocals i consonants mudes (dumb, island, castle).
–  Accent i atonicitat dels elements de l’oració pel seu significat. Accent enfàtic (Who bought this? – I did). Revisió i consolidació
–  Entonació (ascendent, descendent, mixtes) per a les funcions comunicatives treballades en els diferents tipus d’oracions. Entonació de “tag questions”. Revisió i consolidació.
– Accent d’intensitat i reconeixement de les sílabes tòniques en formes simples i en compostos (window-shopping). Canvi de l’accent d’intensitat en nom i verb (a record, to record).
– Ritme: reconeixement i producció de sílabes tòniques i àtones; regularitat rítmica de les primeres. Enllaços. Revisió i ampliació.
– Correspondència entre fonemes i lletres/signes. Reconeixement de la representació gràfica en el diccionari. Insistència en les grafies que presenten major dificultat (-ough: although,
cough, enough; -augh: laugh, taught; ei: receive, leisure; ie: scientist). Paraules pròximes formalment que solen produïr dificultat. Homòfons i homògrafs frequents.

Preinscripció

En compliment del que estableix la Llei de Protecció de Dades RGPD, l'informem que les seves dades formaran part d'un fitxer automatitzat de titularitat d'"EGE" ESCOLA DE GESTIÓ EMPRESARIAL, S.A. Així mateix l'informem que vostè pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a Carretera Santa Coloma núm. 115, 17005 Girona o bé mitjançant el correu electrònic escola@ege.edu.es.