Anglès nivell pre-intermedi B.1

Persones en actiu, treballadors/es d’empreses i/o autònoms/es. Persones en situació d’atur.
60 hores
100% subvencionat

imatge del curs d'anglès preintermedi B1 presencial a Girona

Informació


Modalitat: Presencial

Durada: 60 hores

Preu: SubvencionatINSCRIPCIONS TANCADES

Objectiu del curs Anglès nivell pre-intermedi B.1 a Girona

Utilitzar l’idioma amb certa seguretat i flexibilitat, receptiva i productivament, tant en forma parlada com escrita, així com per a mediar entre parlants de diferents llengües, en situacions quotidianes i menys corrents que requereixin comprendre i produïr textos en una varietat de llengua estàndar, amb esctructures habituals i un repertori lèxic comú no molt idiomàtic, i que versin sobre temes generals, quotidians o d’interés personal

Aquest programa formatiu proporcionarà als alumnes la formació i l’aprenentatge en llengua anglesa necessària per a que puguin presentar-se a les proves d’acreditació oficial del nivell B1 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL).

Documentació necessària per realitzar la inscripció:

– Fotocòpia DNI, llegible i en vigor (anvers i revers)

– Fotocòpia de l’última nòmina o rebut d’autònoms (document Dardo en cas de persones desocupades)

– Annex, emplenat i signat 

– Realitzar una prova de nivell

Per poder ser admès al curs caldrà presentar els documents requerits 

Adreçat a

Curs Anglès nivell pre-intermedi B.1 dirigit a persones en actiu, treballadors/es d’empreses i/o autònoms/es i també a persones en situació d'atur.

El col·lectiu prioritari són les persones que estiguin en actiu i, si queden places lliures, es destinaran a persones en situació d'atur.

Curs totalment subvencionat.

Titulació

Els alumnes que completin el curs Anglès nivell pre-intermedi B.1 amb aprofitament rebran un diploma oficial acreditatiu atorgat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

Professorat

Professorat amb experiència professional, acadèmica i docent i amb la titulació adient segons normativa del Consorci per a la formació contínua de Catalunya.

Programa del curs Anglès nivell pre-intermedi B.1 

1. Continguts lèxico-semàntics

1. Vocabulari
– Ampliació del vocabulari i expressions frequents relacionades amb les situacions, formals i informals, de les funcions que es treballen en el nivell.
– Reconeixement d’expressions i vocabulari molt frequents de l’anglès coloquial (ladboy or young man, cheers-thanks)
– Comparacions estereotipades molt frequents (sleep like a log)
– Sintagmes lexicalitzats i sequències estereotipades (I mean…; last but not least)
– Colocacions d’us frequent amb certs verbs: do, make, have, get , go, play, say, tell, think,… (give a lift, make progress, do one´s best, draw conclusions,…).
– Verbs amb particular d’us frequent i expressions idiomàtiques amb aquests verbs (make up your mind)
– Dites i expressions molt frequents (No news is good news. Arrived safe and sound)

2. Formació de paraules
– Formació de paraules (substantius i adjectius) per derivació: valor dels afixes frequents.
– Formació de paraules per composició (sleeping bag, landlady, brunch)
– Adjectius compostos del tipus: adj.- noun+ed (bad-tempered) i del tipus number-noun (a five-star hotel)
– Formació de paraules a partir de verbs amb partícula (breakdown)
– Nominalització (the rich, our arrival)
– Sigules i abreviatures d’us frequent (ASAP, AD – BC)

3. Significat
– Paraules sinònimes de significat proper (small/Little, say/tell)
– Hiperònims de vocabulari frequent (rose→flower→plant)
– Paraules antònimes usuals (allow-forbid)
– Polisemia i doble sentit en paraules d’us frequent (matter, spot, chip)
– Paraules britàniques/americanes: (underground-subway)

2. Continguts gramaticals

(revisió i ampliació dels continguts gramaticals dels nivells anteriors)
– Oració
– Noms i adjectius
– Determinants
– Pronoms
– Verbs
– Adverbis
– Locucions adverbials
– Enllaços
– Conjuncions i locucions conjuntives
– Preposicions

3. Continguts ortogràfics

– Sistematització de l’us de les lletres majúscules (noms propis, països, assignatures, noms d’accidents geogràfics, títols de llibres, capçaleres de diaris, en començar l’estil directe). Revisió i ampliació.
– Ortografia cuidada del vocabulari d’us. Reduplicació de consonants finals. Les vocals e, i finals quan les paraules afegeixen sufixes. Consolidació.
– Puntuació: punt i seguit, punt i apart, coma, dos punts, punt i coma, punt interrogatiu, punt exclamatiu. Revisió i consolidació.
– Signes auxiliars: cometes, parèntesi, apòstrof. Revisió i consolidació.

4. Continguts fonètics i fonològics

–  Reconeixement i producció dels fonemes vocàlics i consonàntics. Diftongs i triptongs que presenten major dificultat.
– Insistència en els processos propis de la llengua que presenten major dificultat: pronunciació dels plurals, del genitiu ‘s, de la 3ª persona del present simple i del passa simple/participi de passat dels verbs regulars; “consonant clusters” (crisps, the guest’s…, asks, walked, watched). La r al final de paraula. El so /ə/en sílabes àtones i en formes àtones d’artícles, pronoms, preposicions, conjuncions i verbs auxiliars i modals.
– Vocals i consonants mudes (dumb, island, castle).
–  Accent i atonicitat dels elements de l’oració pel seu significat. Accent enfàtic (Who bought this? – I did). Revisió i consolidació
–  Entonació (ascendent, descendent, mixtes) per a les funcions comunicatives treballades en els diferents tipus d’oracions. Entonació de “tag questions”. Revisió i consolidació.
– Accent d’intensitat i reconeixement de les sílabes tòniques en formes simples i en compostos (window-shopping). Canvi de l’accent d’intensitat en nom i verb (a record, to record).
– Ritme: reconeixement i producció de sílabes tòniques i àtones; regularitat rítmica de les primeres. Enllaços. Revisió i ampliació.
– Correspondència entre fonemes i lletres/signes. Reconeixement de la representació gràfica en el diccionari. Insistència en les grafies que presenten major dificultat (-ough: although,
cough, enough; -augh: laugh, taught; ei: receive, leisure; ie: scientist). Paraules pròximes formalment que solen produïr dificultat. Homòfons i homògrafs frequents.