Anglès nivell intermedi B.2

Persones en actiu, treballadors/es d’empreses i/o autònoms/es. Persones en situació d’atur.
60 hores
100% subvencionat

Informació

Modalitat: Presencial

Durada: 60 hores

Preu: Subvencionat
Objectiu del curs Anglès nivell intermedi B.2 a Girona

Capacitar l'alumnat per a utilitzar l'idioma amb soltura i eficàcia en situacions habituals i més específiques que requereixin comprendre, produir i tractar textos orals i escrits, conceptual i lingüísticament complexes, en una varietat de llengua estándard, amb un repertori lèxic ampli tot i que no molt idiomàtic, i que versin sobre temes generals, actuals o propis del camp d'especialització del parlant.  

Aquest programa formatiu proporcionarà als alumnes la formació i l’aprenentatge en llengua anglesa necessària per a que puguin presentar-se a les proves d’acreditació oficial del nivell B2 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL).

Documentació necessària per realitzar la inscripció:

– Fotocòpia DNI, llegible i en vigor (anvers i revers)

– Fotocòpia de l’última nòmina o rebut d’autònoms (document Dardo en cas de persones desocupades)

– Annex, emplenat i signat 

– Realitzar una prova de nivell

Per poder ser admès al curs caldrà presentar els documents requerits 

Adreçat a

Curs Anglès nivell intermedi B.2 a Girona dirigit a persones en actiu, treballadors/es d’empreses i/o autònoms/es i també a persones en situació d'atur.

El col·lectiu prioritari són les persones que estiguin en actiu i, si queden places lliures, es destinaran a persones en situació d'atur.

Curs totalment subvencionat.

Titulació

Els alumnes que completin el curs Anglès nivell intermedi B.2 amb aprofitament rebran un diploma oficial acreditatiu atorgat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

Professorat

Professorat amb experiència professional, acadèmica i docent i amb la titulació adient segons normativa del Consorci per a la formació contínua de Catalunya.

Programa del curs Anglès nivell intermedi B.2 a Girona

1. Continguts lèxico-semàntics

1. Vocabulari
– Vocabulari ampli i variat de les situacions i temes treballats en les seves variants formal i informal, llengua estàndard i registres familiars o professionals
– Sintagmes lexicalitzats i seqüències estereotipades (To my mind, By and large, To the best of my knowledge)
– Ampliació de “col·locacions” d’ús freqüent amb certs verbs (elicit an answer, alleviate fears)
– Verbs amb una o dos partícules: expredsions idiomàtiques (bring into force, set one´s heart on)
– Expressions idiomàtiques habituals (poke one´s nose into), comparacions estereotipades frequents (as…as) i proverbis (A stitch in time saves nine)

2. Formació de paraules
– Formació de paraules per derivació i composició: augmentatius i diminutius
– Noms compostos: nom+nom, verb+preposició
– Families de paraules (competition/competitive/competitor/compete). Paraules que poden pertànyer a més d’una categoria gramatical. Nominalització d’adjectius (clippings).
– Onomatopeies referides a animals (purr, neigh, croak).
– Sigles d’ús freqüent (DIY, VIP, UN).


3. Significat
– Reconeixement dels trets lèxics i definició de paraules. Reconeixement de la terminologia i abreviatures en diccionaris.
– Reconeixement del llenguatge figurat, de certs eufemismes o expressions de cortesia.
– Reconeixement del lèxic periodístic (axe, bid, clash), de certs vocables de “slang” (dough, jerk)
– Reconeixement d’expressions aliteratives (chit-chat, flip-flops)
– Distinció entre el lèxic britànic i l’americà.
– Paraules properes que poden produir dificultat (exhausting/exhaustive)
– Falsos amics i interferències lèxiques freqüents (morale, eventually)

2. Continguts gramaticals

En aquest nivell es revisen i amplien els continguts gramaticals dels nivells anteriors i s’introdueixen alguns aspectes nous per portar a terme les activitats i funcions comunicatives d’aquest nivell
– Oració
– Noms i adjectius
– Adjectius i altres complements del nom
– Determinants
– Pronoms
– Verbs
– Adverbis
– Enllaços

3. Continguts ortogràfics

– Homòfons i homògrafs.
– Estructura sil·làbica.
– Ampliació i aprofundiment de les varietats estándard britànica i americana.
– Ampliació en l’ús correcte dels signes ortogràfics: punt i coma; cometes; punts suspensius.
– Us de majúscules, cursiva i subratllat
– Abreviatures, sigles i símbols (selecció de las més importants).

4. Continguts fonètics i fonològics

– Revisió general de sons i fonemes vocàlics i consonàntics.
– Processos propis de la llengua que presenten major dificultat en la pronunciació.
– Us de la vocal neutra schwa i les formes dèbils.
– Consonants sil·làbiques (realism, apple).
– Processos fonològics: elisió, assimilació i epèntesi.
– Accent d’intensitat: síl·labes tòniques en formes simples i en compostes.
– Accent, ritme i entonació, patrons tonals de l’oració.