Anglès nivell intermedi B.2

Persones afectades per un ERTO. Persones en actiu, treballadors/es d’empreses i/o autònoms/es. Persones en situació d’atur.
60 hores
100% subvencionat

Curs d'Anglès nivell intermedi B.2 a Girona per persones afectades per un ERTO

Persones en actiu, treballadors/es d'empreses i/o autónoms/es

Persones en situació d'atur

Informació

Modalitat: Presencial

Durada: 60 hores

Preu: Subvencionat


Data inici: propera convocatòriaEt vols preinscriure a aquest curs?
Utilitza el formulari de la part inferior

Objectiu del curs d'Anglès nivell intermedi B.2 a Girona

Capacitar l'alumnat per a utilitzar l'idioma amb soltura i eficàcia en situacions habituals i més específiques que requereixin comprendre, produir i tractar textos orals i escrits, conceptual i lingüísticament complexes, en una varietat de llengua estándard, amb un repertori lèxic ampli tot i que no molt idiomàtic, i que versin sobre temes generals, actuals o propis del camp d'especialització del parlant.  

Aquest programa formatiu proporcionarà als alumnes la formació i l’aprenentatge en llengua anglesa necessària per a que puguin presentar-se a les proves d’acreditació oficial del nivell B2 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL).

Documentació necessària per realitzar la inscripció:

– Fotocòpia DNI, llegible i en vigor (anvers i revers)

– Fotocòpia de l’última nòmina o rebut d’autònoms (document Dardo en cas de persones desocupades)

– Annex, emplenat i signat 

– Realitzar una prova de nivell

Per poder ser admès al curs caldrà presentar els documents requerits 

Adreçat a

Curs d'Anglès nivell intermedi B.2 a Girona dirigit a persones en actiu, treballadors/es d’empreses i/o autònoms/es i també a persones en situació d'atur.

El col·lectiu prioritari són les persones que estiguin en actiu i, si queden places lliures, es destinaran a persones en situació d'atur.

Curs totalment subvencionat.

Titulació

Els alumnes que completin el curs d'Anglès nivell intermedi B.2 amb aprofitament rebran un diploma oficial acreditatiu atorgat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

Professorat

Professorat amb experiència professional, acadèmica i docent i amb la titulació adient segons normativa del Consorci per a la formació contínua de Catalunya.

Programa del curs d'Anglès nivell intermedi B.2 a Girona

1. Continguts lèxico-semàntics

1. Vocabulari
– Vocabulari ampli i variat de les situacions i temes treballats en les seves variants formal i informal, llengua estàndard i registres familiars o professionals
– Sintagmes lexicalitzats i seqüències estereotipades (To my mind, By and large, To the best of my knowledge)
– Ampliació de “col·locacions” d’ús freqüent amb certs verbs (elicit an answer, alleviate fears)
– Verbs amb una o dos partícules: expredsions idiomàtiques (bring into force, set one´s heart on)
– Expressions idiomàtiques habituals (poke one´s nose into), comparacions estereotipades frequents (as…as) i proverbis (A stitch in time saves nine)

2. Formació de paraules
– Formació de paraules per derivació i composició: augmentatius i diminutius
– Noms compostos: nom+nom, verb+preposició
– Families de paraules (competition/competitive/competitor/compete). Paraules que poden pertànyer a més d’una categoria gramatical. Nominalització d’adjectius (clippings).
– Onomatopeies referides a animals (purr, neigh, croak).
– Sigles d’ús freqüent (DIY, VIP, UN).


3. Significat
– Reconeixement dels trets lèxics i definició de paraules. Reconeixement de la terminologia i abreviatures en diccionaris.
– Reconeixement del llenguatge figurat, de certs eufemismes o expressions de cortesia.
– Reconeixement del lèxic periodístic (axe, bid, clash), de certs vocables de “slang” (dough, jerk)
– Reconeixement d’expressions aliteratives (chit-chat, flip-flops)
– Distinció entre el lèxic britànic i l’americà.
– Paraules properes que poden produir dificultat (exhausting/exhaustive)
– Falsos amics i interferències lèxiques freqüents (morale, eventually)

2. Continguts gramaticals

En aquest nivell es revisen i amplien els continguts gramaticals dels nivells anteriors i s’introdueixen alguns aspectes nous per portar a terme les activitats i funcions comunicatives d’aquest nivell
– Oració
– Noms i adjectius
– Adjectius i altres complements del nom
– Determinants
– Pronoms
– Verbs
– Adverbis
– Enllaços

3. Continguts ortogràfics

– Homòfons i homògrafs.
– Estructura sil·làbica.
– Ampliació i aprofundiment de les varietats estándard britànica i americana.
– Ampliació en l’ús correcte dels signes ortogràfics: punt i coma; cometes; punts suspensius.
– Us de majúscules, cursiva i subratllat
– Abreviatures, sigles i símbols (selecció de las més importants).

4. Continguts fonètics i fonològics

– Revisió general de sons i fonemes vocàlics i consonàntics.
– Processos propis de la llengua que presenten major dificultat en la pronunciació.
– Us de la vocal neutra schwa i les formes dèbils.
– Consonants sil·làbiques (realism, apple).
– Processos fonològics: elisió, assimilació i epèntesi.
– Accent d’intensitat: síl·labes tòniques en formes simples i en compostes.
– Accent, ritme i entonació, patrons tonals de l’oració.

Preinscripció

En compliment del que estableix la Llei de Protecció de Dades RGPD, l'informem que les seves dades formaran part d'un fitxer automatitzat de titularitat d'"EGE" ESCOLA DE GESTIÓ EMPRESARIAL, S.A. Així mateix l'informem que vostè pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a Carretera Santa Coloma núm. 115, 17005 Girona o bé mitjançant el correu electrònic escola@ege.edu.es.