Anglès nivell bàsic A.2

Persones en actiu, treballadors/es d’empreses i/o autònoms/es. Persones en situació d’atur
75 hores
100% subvencionat

Curs d'Anglès nivell bàsic A.2 a Girona per persones en actiu, treballadors/es d'empreses i/o autónoms/es

Persones en situació d'atur

Imatge del curs presencial d'angles bàsic nivell A2 Girona

Informació

Modalitat: Presencial

Durada: 75 hores

Preu: Subvencionat


Data inici: propera convocatòria

Et vols preinscriure a aquest curs?
Utilitza el formulari de la part inferior

Objectiu del curs d'Anglès nivell bàsic A.2 a Girona

Capacitar l’alumnat per a utilitzar l’idioma de forma senzilla però adequada i eficaç, essent capaç de comprendre, expressar-se i interactuar, tant de forma parlada com escrita, en situacions quotidianes, que requereixin comprendre i produïr textos breus, en diversos registres i en llengua estàndar, que versin sobre aspectes bàsics concrets de temes generals i que continguin expressions, estructures i lèxic d’ús freqüent.

Aquest programa formatiu proporcionarà als alumnes la formació i l’aprenentatge en llengua anglesa necessària per a que puguin presentar-se a les proves d’acreditació oficial del nivell A2 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL).

Documentació necessària per realitzar la inscripció:

– Fotocòpia DNI, llegible i en vigor (anvers i revers)

– Fotocòpia de l’última nòmina o rebut d’autònoms (document Dardo en cas de persones desocupades)

– Annex, emplenat i signat 

– Realitzar una prova de nivell

Per poder ser admès al curs caldrà presentar els documents requerits 

Adreçat a

Curs d'Anglès nivell bàsic A.2 a Girona dirigit a persones en actiu, treballadors/es d’empreses i/o autònoms/es i també a persones en situació d'atur.

El col·lectiu prioritari són les persones que estiguin en actiu i, si queden places lliures, es destinaran a persones en situació d'atur.

Curs totalment subvencionat-

Titulació

Els alumnes que completin el curs d'Anglès nivell bàsic A,2 amb aprofitament rebran un diploma oficial acreditatiu atorgat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

Professorat

Professorat amb experiència professional, acadèmica i docent i amb la titulació adient segons normativa del Consorci per a la formació contínua de Catalunya.

Programa del curs d'Anglès nivell bàsic A.2

1. Continguts lèxico-semàntics
– Ampliació del vocabulari relacionat amb la identificació personal, vivenda, llar i entorn, activitats de la vida diària, temps lliure i oci, viatges, relacions humanes i socials, educació i formació, compres i activitats comercials, alimentació, bens i serveis, llengua i comunicació, ciència i tecnologia, clima, condicions atmosfèriques i medi ambient
– Verbs amb partícula d'us freqüent (turn on/off)
– Falsos amics d'us freqüent (large, honest)
– Ampliació formació de paraules mitjançant afixes

2. Continguts gramaticals
– Oració
– Noms i adjectius
– Determinants
– Pronoms
– Verbs
– Adverbis
– Enllaços

3. Continguts ortogràfics
– L’alfabet / els caracters
– Representació gràfica de fonemes i sons
– Us dels caracters en les seves diverses formes: majúscula, minúscula i cursiva
– Signes ortogràfics: accent, apòstrof, dièresi, guió
– Ortografia de paraules estrangeres
– Estructura silàbica. Divisió de paraules a final de línia.

4. Continguts fonètics i fonològics
– Reconeixement i producció dels fonemes vocàlics i consonàntics. Diftongs amb major dificultat.
– Fonemes vocàlics de major dificultat: /i:/ cheap, /I/ chip, /æ/ hat, /λ/ cup. El so /ə/ about
– Fonemes consonàntics de major dificultat: /s/ al principi de paraula /p/, /t/, /K/, /b/, /d/, /g/
al final de paraula, /ŋ/ -ing; /h/ 
– Pronunciació de les terminacions –(e)s y –ed

Preinscripció

En compliment del que estableix la Llei de Protecció de Dades RGPD, l'informem que les seves dades formaran part d'un fitxer automatitzat de titularitat d'"EGE" ESCOLA DE GESTIÓ EMPRESARIAL, S.A. Així mateix l'informem que vostè pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a Carretera Santa Coloma núm. 115, 17005 Girona o bé mitjançant el correu electrònic escola@ege.edu.es.