Anglès nivell bàsic A.2

Persones en actiu, treballadors/es d’empreses i/o autònoms/es. Persones en situació d’atur
75 hores
100% subvencionat

Imatge del curs presencial d'angles bàsic nivell A2 Girona

Informació

Modalitat: Presencial

Durada: 75 hores

Preu: Subvencionat


Objectiu del curs Anglès nivell bàsic A.2 a Girona

Capacitar l’alumnat per a utilitzar l’idioma de forma senzilla però adequada i eficaç, essent capaç de comprendre, expressar-se i interactuar, tant de forma parlada com escrita, en situacions quotidianes, que requereixin comprendre i produïr textos breus, en diversos registres i en llengua estàndar, que versin sobre aspectes bàsics concrets de temes generals i que continguin expressions, estructures i lèxic d’ús freqüent.

Aquest programa formatiu proporcionarà als alumnes la formació i l’aprenentatge en llengua anglesa necessària per a que puguin presentar-se a les proves d’acreditació oficial del nivell A2 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL).

Documentació necessària per realitzar la inscripció:

– Fotocòpia DNI, llegible i en vigor (anvers i revers)

– Fotocòpia de l’última nòmina o rebut d’autònoms (document Dardo en cas de persones desocupades)

– Annex, emplenat i signat 

– Realitzar una prova de nivell

Per poder ser admès al curs caldrà presentar els documents requerits 

Adreçat a

Curs Anglès nivell bàsic A.2 a Girona dirigit a persones en actiu, treballadors/es d’empreses i/o autònoms/es i també a persones en situació d'atur.

El col·lectiu prioritari són les persones que estiguin en actiu i, si queden places lliures, es destinaran a persones en situació d'atur.

Curs totalment subvencionat-

Titulació

Els alumnes que completin el curs Anglès nivell bàsic A,2 amb aprofitament rebran un diploma oficial acreditatiu atorgat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

Professorat

Professorat amb experiència professional, acadèmica i docent i amb la titulació adient segons normativa del Consorci per a la formació contínua de Catalunya.

Programa del curs Anglès nivell bàsic A.2

1. Continguts lèxico-semàntics
– Ampliació del vocabulari relacionat amb la identificació personal, vivenda, llar i entorn, activitats de la vida diària, temps lliure i oci, viatges, relacions humanes i socials, educació i formació, compres i activitats comercials, alimentació, bens i serveis, llengua i comunicació, ciència i tecnologia, clima, condicions atmosfèriques i medi ambient
– Verbs amb partícula d'us freqüent (turn on/off)
– Falsos amics d'us freqüent (large, honest)
– Ampliació formació de paraules mitjançant afixes

2. Continguts gramaticals
– Oració
– Noms i adjectius
– Determinants
– Pronoms
– Verbs
– Adverbis
– Enllaços

3. Continguts ortogràfics
– L’alfabet / els caracters
– Representació gràfica de fonemes i sons
– Us dels caracters en les seves diverses formes: majúscula, minúscula i cursiva
– Signes ortogràfics: accent, apòstrof, dièresi, guió
– Ortografia de paraules estrangeres
– Estructura silàbica. Divisió de paraules a final de línia.

4. Continguts fonètics i fonològics
– Reconeixement i producció dels fonemes vocàlics i consonàntics. Diftongs amb major dificultat.
– Fonemes vocàlics de major dificultat: /i:/ cheap, /I/ chip, /æ/ hat, /λ/ cup. El so /ə/ about
– Fonemes consonàntics de major dificultat: /s/ al principi de paraula /p/, /t/, /K/, /b/, /d/, /g/
al final de paraula, /ŋ/ -ing; /h/ 
– Pronunciació de les terminacions –(e)s y –ed