Anglès nivell avançat C.1

Persones en actiu, treballadors/es d’empreses i/o autònoms/es. Persones en situació d’atur
60 hores
100% subvencionat

imatge del curs presencial d'anglès avançat C1 a girona

Informació


Modalitat: Presencial

Durada: 60 hores

Preu: Subvencionat
INSCRIPCIONS TANCADES

Objectiu del curs Anglès nivell avançat C.1 a Girona

Capacitar  a l'alumnat per a utilitzar l'idioma amb flexibilitat, eficàcia i precisió per a participar en tot tipus de situacions, en els àmbits personal, públic, acadèmic i professional, que requereixin comprendre, produir i processar textos orals i escrits extensos i complexes, en diverses varietats estàndard de la llengua, amb un repertori lèxic ampli, i que versin sobre temes tant abstractes com concrets, inclús aquells amb els que el parlant no estigui familiaritzat. 

Aquest programa formatiu proporcionarà als alumnes la formació en llengua anglesa necessària per a que puguin presentar-se a les proves d’acreditació oficial del nivell C1 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL).

Documentació necessària per realitzar la inscripció:

– Fotocòpia DNI, llegible i en vigor (anvers i revers)

– Fotocòpia de l’última nòmina o rebut d’autònoms (document Dardo en cas de persones desocupades)

– Annex, emplenat i signat 

– Realitzar una prova de nivell

Per poder ser admès al curs caldrà presentar els documents requerits 

Adreçat a

Curs Anglès nivell avançat C.1 a Girona dirigit a persones en actiu, treballadors/es d’empreses i/o autònoms/es i també a persones en situació d'atur.

El col·lectiu prioritari són les persones que estiguin en actiu i, si queden places lliures, es destinaran a persones en situació d'atur.

Curs totalment subvencionat.

Titulació

Els alumnes que completin el curs Anglès nivell avançat C.1 amb aprofitament rebran un diploma oficial acreditatiu atorgat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

Professorat

Professorat amb experiència professional, acadèmica i docent i amb la titulació adient segons normativa del Consorci per a la formació contínua de Catalunya.

Programa del curs Anglès nivell avançat C.1 

1. Continguts lèxico-semàntics

L'alumne, al nivell C1, tindrà un bon domini d'un ampli repertori lèxic, incloent expressions idiomàtiques i col·loquials, que li permetin superar amb soltesa les seves deficiències mitjançant circumloquis, tot i que encara pugui cometre petits i esporàdics errors, sense errors importants de vocabulari. 
Les àrees i els seus corresponents repertoris lèxics, tenint en compte les demandes dels objectius d'aquest nivell, són les següents: 
– Identitat personal: dimensió física i anímica.
– Vivenda, llar i entorn.
– Alimentació.
– Salut i  cures físiques.
– Relacions personals i socials.
– Treball i activitats professionals.
– Educació i activitats acadèmiques.
– Oci.
– Viatges, allotjament i transport.
– Compres i activitats comercials.
– Bens i serveis.
– Economia i indústria.
– Govern, política i societat.
– Informació i mitjans de comunicació.
– Cultura i activitats artístiques.
– Religió i filosofia.
– Geografia, natura i medi ambient.
– Ciència i tecnologia.

2. Continguts gramaticals

Al nivell C1, l'alumne manifestarà un alt grau de correcció gramatical de manera consistent i els seus errors seran escassos i gairebé inapreciables. Els continguts gramaticals que s'han de desenvolupar per aquest nivell són els següents: 
– Oració composta: expressió de relacions lògiques: Conjunció; disjunció; oposició; concessió; comparació, condició; causa; finalitat, resultat; relacions temporals (anterioritat, posterioritat, simultaneïtat).  
– Oració simple: Tipus d'oració, elements constituents i la seva posició. Fenòmens de concordança. 
– El sintagma nominal: Nucli (classes, gènere, número, cas de substantius i pronoms) i la seva modificació mitjançant determinants (articles, demostratius, possessius, quantificadors), aposició, sintagma (nominal, adjectival, verbal, adverbial, preposicional), frase de relatiu, oració i altres mecanismes. Posició dels elements constituents del sintagma i fenòmens de concordança interna. Funcions sintàctiques del sintagma nominal. 
– El sintagma adjectival: Nucli (classes, gènere, número, cas i grau del adjectiu) i la seva modificació mitjançant sintagma (nominal, adjectival, verbal, adverbial, preposicional), oració i altres mecanismes. Posició dels elements constituents del sintagma i fenòmens de concordança interna. Funcions sintàctiques del sintagma adjectival. 
– El sintagma verbal: Nucli (classes, temps, aspecte, modalitat i veu del verb) i la seva modificació mitjançant negació i altres mecanismes. Posició dels elements constituents del sintagma i fenòmens de concordança interna. Funcions sintàctiques del sintagma verbal. 
– El sintagma adverbial: Nucli (classes i grau d'adverbis i locucions adverbials) i la seva modificació mitjançant sintagma adverbial, preposicional i altres mecanismes. Posició dels elements constituents del sintagma i fenòmens de concordança interna. Funcions sintàctiques del sintagma adverbial.
– El sintagma preposicional: Nucli (classes de preposicions i locucions adverbials adverbials) i la seva modificació mitjançant sintagma adverbial, preposicional i altres mecanismes. Posició dels elements constituents del sintagma i fenòmens de concordança interna. Funcions sintàctiques del sintagma preposicional. 

3. Continguts ortogràfics

En el nivell C1, l'alumne serà capaç de comprendre en textos escrits les convencions ortogràfiques pròpies de la llengua meta i d'utilitzar-les per a produir textos escrits en els que l'estructura, la distribució en paràgrafs i la puntuació són consistents i pràctiques i els que l'ortografia és correcta, llevat d'errors tipogràfics de caràcter esporàdic. Les competències ortogràfiques que s'han de desenvolupar per a aquest nivell són les següents: 
– Variants  de l'alfabet / dels caràcters i del seu ús en les diverses formes.
– Variants en la representació gràfica de fonemes i sons.
–  Adaptació ortogràfica de préstecs.
– Valors discursius dels signes tipogràfics, ortogràfics i de puntuació.

4. Continguts fonètics i fonològics

Aquesta competència suposa, a nivell C1, una capacitat articulatòria propera a alguna de les varietats estàndard pròpies de la llengua meta i una capacitat de percepció, sense gaire esforç, d'aquestes variants. L'entonació es deu ajustar a la situació comunicativa i variar per a expressar matisos subtils de significat. Les competències fonètico-fonològiques que s'han de desenvolupar per a aquest nivell són les següents: 
–  Variants de sons i fonemes vocàlics i consonàntics i les seves respectives combinacions.
–  Variants de processos fonològics d'ensordiment, sonorització, assimilació, elisió, palatalització, nasalització, epèntesi, alternança vocàlica i altres.
–  Canvis d'accent i atonicitat en l'oració amb implicacions sintàctiques i comunicatives.