Bonificacions

Les empreses disposen d’un crèdit anual per formació que va en funció de les quotes de formació professional satisfetes durant l’any anterior. Aquest crèdit es bonifica en les liquidacions de les quotes a la Seguretat Social de l’empresa, en concepte de la formació que realitzen els seus treballadors.

L’EGE, com a Entitat Organitzadora de formació homologada per la Fundación Estatal para la formación en el empleo, us gestiona aquestes bonificacions de forma gratuïta en tota la formació que impartim.

Més informació