Nota Legal

CAT

El lloc web i el domini ege.edu.es corresponen a Escola de Gestió Empresarial (en endavant EGE), amb NIF A17117003 i domicili a Crta. Santa Coloma, 115 (CP 17005), Girona, Espanya.
 
PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
Els continguts d’aquest lloc, incloent-hi els textos, imatges i dissenys, pertanyen a EGE, o a tercers que n’han autoritzat el seu ús. EGE presenta aquests continguts amb finalitats d’informació de la seva oferta formativa i publicitat. EGE n’autoritza la utilització exclusivament amb aquestes finalitats. En qualsevol cas, la utilització d’aquests continguts, imatges o textos haurà de citar expressament la seva pertinença a EGE, que es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes per reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els seus drets de propietat intel·lectual o industrial.
 
PROTECCIÓ DE DADES
Les dades personals que es puguin obtenir per mitjà del formulari de contacte d’aquesta pàgina o bé per la recepció de correus electrònics són tractades amb el màxim de confidencialitat i només s’utilitzaran per atendre les sol·licituds d’informació o consultes. Únicament s’incorporarien a un fitxer en el cas que s’establís una relació comercial entre EGE i la persona interessada, i sempre amb el coneixement previ d’aquesta persona.
 
Les dades personals de les persones que es donin d’alta com a Usuaris s’incorporaran a un fitxer d’EGE creat per a gestionar les seves relacions comercials, facturació i informació. Per a l’exercici dels drets reconeguts per la normativa de protecció de dades, els Usuaris podran adreçar-se en qualsevol moment a EGE.
 
RESPONSABILITAT SOBRE ELS CONTINGUTS
Tot i que EGE actua amb el màxim de diligència possible, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que l’usuari del lloc web el consulti. Per això EGE manifesta que les referències dels cursos i serveis que es presenten en el seu lloc web tenen una funció orientativa i no obliguen a EGE fins a la contractació expressa d’un servei o curs.
 
EGE es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del web.

EGE es reserva el dret d’anular els cursos programats en cas de no reunir el mínim d’alumnes requerit.
 
EGE no serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços inclosos en el lloc.
 
UTILITZACIÓ DE COOKIES
EGE informa que aquest lloc web utilitza galetes (cookies) en els processos interns de funcionament. Aquestes galetes permeten controlar les dades de navegació de l’usuari a l’efecte de fer més còmode i ràpida la comunicació que s’estableix entre ell i el lloc web d’EGE. La vigència d’aquestes galetes és l’estimada necessària per aconseguir aquests objectius. En cap cas s’utilitzen galetes per a l’adquisició de dades personals identificatives de l’usuari. L’usuari té la possibilitat de configurar els seus navegadors d’Internet per a obtenir un millor coneixement i control de les galetes. Pot ser advertit prèviament a la seva instal·lació i impedir-la si és la seva voluntat.
 
CONDICIONS D’ÚS
L’ús d’aquest web implica l’acceptació plena dels termes i condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.

CAST

El sitio web y el dominio ege.edu.es corresponden a Escola de Gestió Empresarial (en adelante EGE), con NIF A17117003 y domicilio en Crta. Santa Coloma, 115 (CP 17005), Girona, España.

PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL
Los contenidos de este lugar, incluyendo los textos, imágenes y diseños, pertenecen a EGE, o a terceros que han autorizado su uso. EGE presenta estos contenidos con finalidades de información de su oferta formativa y publicidad. EGE autoriza la utilización exclusivamente con estas finalidades. En cualquier caso, la utilización de estos contenidos, imágenes o textos tendrá que citar expresamente su pertenencia a EGE, que se reserva el derecho a iniciar las acciones legales oportunas para reparar los daños y perjuicios causados por cualquier acto que vulnere sus derechos de propiedad intelectual o industrial.

PROTECCIÓN DE DATOS
Los datos personales que se puedan obtener por medio del formulario de contacto de esta página o bien por la recepción de correos electrónicos son tratadas con el máximo de confidencialidad y sólo se utilizarán para atender las solicitudes de información o consultas. Únicamente se incorporarían a un fichero en el supuesto de que se estableciera una relación comercial entre EGE y la persona interesada, y siempre con el conocimiento previo de esta persona.

Los datos personales de las personas que se den de alta como Usuarios se incorporarán a un fichero de EGE creado para gestionar sus relaciones comerciales, facturación e información. Para el ejercicio de los derechos reconocidos por la normativa de protección de datos, los Usuarios podrán dirigirse en cualquier momento a EGE.

RESPONSABILIDAD SOBRE LOS CONTENIDOS
A pesar de que EGE actúa con el máximo de diligencia posible, se puede dar el caso que algún dato o información no esté del todo actualizada en el momento que el usuario del sitio web lo consulte. Por eso EGE manifiesta que las referencias de los cursos y servicios que se presentan en su sitio web tienen una función orientativa y no obligan a EGE hasta la contratación expresa de un servicio o curso.

EGE se reserva el derecho a modificar unilateralmente, en cualquier momento y sin aviso previo, la presentación, configuración y contenidos del web.

EGE se reserva el derecho de anular los cursos programados en caso de no reunir el mínimo de alumnos requerido.

EGE no será responsable de la información que se pueda obtener a través de enlaces incluidos en el lugar.

UTILIZACIÓN DE COOKIES
EGE informa que este sitio web utiliza galletas (cookies) en los procesos internos de funcionamiento. Estas galletas permiten controlar los datos de navegación del usuario a efectos de hacer más cómodo y rápida la comunicación que se establece entre él y el sitio web de EGE. La vigencia de estas galletas es la estimada necesaria para conseguir estos objetivos. En ningún caso se utilizan galletas para la adquisición de datos personales identificativos del usuario. El usuario tiene la posibilidad de configurar sus navegadores de Internet para obtener un mejor conocimiento y control de las galletas. Puede ser advertido previamente a su instalación e impedirla si es su voluntad.

CONDICIONES DE USO
El uso de este web implica la aceptación llena de los términos y condiciones del presente aviso legal. Los posibles conflictos relativos en este web se regirán exclusivamente por el derecho del Estado español. Toda persona usuaria del web, independientemente de la jurisdicción territorial desde la cual se produzca su acceso, acepta el cumplimiento y respecto de estas cláusulas con renuncia expresa a cualquiera otro fuero que le pudiera corresponder.