Informació

TipusPersones treballadores desocupades (SOC)
Data d’inici 20-02-2019
Data de fi 20-03-2019
HorariDilluns a divendres, de 9:00 a 14:30h
Durada120 hores
PreuSubvencionat

Descripció

Programa

Descripció

1_logo_soc  Generalitat    ministerio2019

Mòdul formatiu MF0981_2  corresponent al certificat de professionalitat ADGD0308: ACTIVITATS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA. Acreditació parcial.

Format per les següents unitat formatives:
UF0515 – Pla General de Comptabilitat – 90 hores
UF0516 – Aplicacions informàtiques de comptabilitat – 30 hores

S’ha de realitzar el mòdul sencer

Objectius

– interpretar els documents justificants mercantils habituals derivats de l’activitat empresarial i rellevants en la realització dels registres comptables i reconèixer la informació que contenen
– registrar comptablement les operacions econòmiques aplicant-hi el mètode comptable de partida doble, els seus instruments i les seves fases
– aplicar el mètode comptable de partida doble al registre de les transaccions econòmiques d’acord amb les normes comptables en vigor
– emplenar els llibres auxiliars d’IVA i de béns d’inversió aplicant-hi la normativa de l’impost
– utilitzar aplicacions informàtiques de comptabilitat enregistrant les operacions necessàries per al registre de les transaccions econòmiques

Destinataris

Formació adreçada prioritàriament a persones treballadores desocupades

Requisits per accedir al Certificat de Professionalitat

Estar inscrit al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya com a demandant d’ocupació abans d’iniciar l’acció formativa
Titulació:
– BUP / COU / FP2 / CFGM / Batxillerat
– Certificat de Professionalitat del mateix nivell (3)
– Certificat de Professionalitat de nivell 2 de la mateixa familia i àrea professional
– Prova d’accés aprovada a un cicle formatiu de grau superior
– Haver superat la prova d’accés a la universitat per majors de 25 anys o 45 anys
Si el compliment d’aquests requisits no es pot acreditar documentalment, cal superar unes proves d’avaluació de les competències clau de matemàtiques i comunicació lingüística

* Els títols estrangers han d’estar degudament homologats a l’Estat Espanyol

Titulació

Els alumnes que completin el mòdul amb aprofitament rebran un diploma oficial acreditatiu atorgat pel Servei d’Ocupació de Catalunya

Un cop completats tots els mòduls associats a un certificat (inclós el mòdul de pràctiques), l’alumne pot sol·licitar l’expedició del corresponent Certificat de Professionalitat

Què és un Certificat de professionalitat? + informació

Professorat

Professorat amb experiència professional, acadèmica i docent i amb la titulació adient segons normativa del Servei d’Ocupació de Catalunya

 

Programa

1_logo_soc   Generalitat    ministerio2019

UF0515. Pla General de comptabilitat

1. Interpretació de la documentació i de la normativa mercantil i comptable
– Documentació mercantil i comptable.
Documents justificants mercantils tipus i la seva interpretació.
Organització i arxivament dels documents mercantils.
Llibres comptables obligatoris i auxiliars.
– L’empresa: classes d’empreses.
– Conceptes bàsics: ingrés-cobrament; despesa-pagament.

2. El patrimoni de l’empresa
– Concepte comptable del patrimoni.
– Inventari i masses patrimonials.
Classificació de les masses patrimonials.
L’equilibri patrimonial.
Estructura del balanç de situació.
Diferències entre inventari i balanç de situació.

3. Registres comptables de l’activitat empresarial
– L’instrument de representació comptable: teoria dels comptes.
Concepte de càrrec i abonament.
Comptes d’actiu i passiu.
Comptes de despeses i ingressos.
– El mètode de registre comptable: la partida doble.
Aplicació del mètode en la comptabilitat.
– Balanç de comprovació de sumes i saldos.
Estructura.
– El resultat de la gestió i la seva representació comptable: el compte de pèrdues i guanys.
– Pla general comptable en vigor.
Estructura.
Comptes.
Grups.
Comptes.
Subcomptes.
– Amortització i provisió.
Diferència entre amortització i provisió.
Tipus d’amortitzacions: amortització lineal.
Tipus de provisions.
– Periodificació de despeses i ingressos.
– Realització d’un cicle comptable bàsic complet.
– Tancament i obertura de la comptabilitat.
– La responsabilitat i la confidencialitat en els registres comptables: Codi deontològic, el delicte comptable, la normativa mercantil entorn del secret comptable.

4. Comptabilitat de l’IVA en els llibres auxiliars
– Operacions subjectes, no subjectes i exemptes a l’impost.
– Tipus d’IVA vigents a Espanya.
– Comptabilització de l’IVA.
IVA suportat.
IVA transferit.
IVA suportat no deduïble.
– L’IVA en les operacions intracomunitàries.
Identificar factures amb IVA intracomunitari.
Comptabilització.
– Liquidació de l’impost.
Terminis de declaració liquidació.
Explicar com es fa una liquidació de l’IVA.
Realitzar amb exemples pràctics una liquidació del model emprat per a pimes.

UF0516. Aplicacions informàtiques de comptabilitat

1. Programes de comptabilitat
– Estructura dels programes de comptabilitat.
– Prestacions, funcions i procediments.
– Donar d’alta empreses en l’aplicació informàtica i les seves dades corresponents.
Crear una empresa nova.
Dades de l’empresa.
Modificar dades.
– Els comptes.
Crear el pla de comptes de l’empresa.
Donar d’alta comptes.
Codificació.
Subcomptes.
Modificació.
Eliminació.
– Instal·lació i utilització d’aplicacions informàtiques actualitzades.
– Realització de còpies de seguretat.

2. Registre comptable a través d’aplicacions informàtiques
– Introducció de dades comptables en l’aplicació.
– Utilitats dels assentaments.
Introducció.
Eliminació.
Renumeració.
Modificació.
Còpia.
Comprovació.
– Introducció d’assentaments que permetin el càlcul automàtic de l’IVA.
– Llibres comptables.
Obtenció del llibre diari.
Obtenció del llibre major.
– Utilització d’assentaments predefinits per a operacions habituals en l’empresa.
Assentaments predefinits per a operacions de compres.
Assentaments predefinits per a operacions de vendes.
– Regularització o liquidació de l’IVA.
Obtenció del llibre d’IVA suportat.
Obtenció del llibre d’IVA transferit.
– Balanç de comprovació de sumes i saldos.
Obtenció del balanç.
– Realització del tancament de l’exercici.
– Obtenció dels comptes anuals.
– Obertura de la comptabilitat.
– Actualització dels comptes codificats en l’aplicació.
– Actualització dels assentaments i dels conceptes predefinits.