Informació

TipusPersones treballadores desocupades (SOC)
Data d’inici 13-05-2020
Data de fi 5-06-2020
HorariDilluns a divendres, de 9:00 a 14:30h
Durada90 hores
PreuSubvencionat
Preinscripció

Mòdul ENREGISTRAMENT DE DADES

Nom*

Cognom*

Correu electrònic*

Telèfon*

Adreça

Notes Addicionals

Quantitat

Preu Total

Els camps marcats amb asterisc són obligatoris.

En compliment del que estableix la Llei de Protecció de Dades RGPD, li informem que les seves dades formaràn part d’un fitxer automatitzat de titularitat de “EGE” ESCOLA DE GESTIÓ EMPRESARIAL, S.A. Així mateix li informem que vostè pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició a carretera Santa Coloma nº 115, 17005 GIRONA, o bé mitjançant el correu electrònic escola@ege.es

He llegit i accepto els termes i condicions de la política de privacitat*.

Confirmo que sóc major de 16 anys*.

avís
carregant

Descripció

Programa

Descripció

1_logo_soc  Generalitat    ministerio2019

Mòdul formatiu MF0973_1  corresponent al certificat de professionalitat ADGD0308: ACTIVITATS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA. Acreditació parcial.

Objectius

– disposar els diferents elements materials i espais de treball aplicant-hi els criteris d’optimització de recursos, les normes de qualitat, seguretat i salut en processos d’enregistrament de dades en terminals informàtics
– aplicar tècniques mecanogràfiques en un teclat estès, amb precisió, velocitat i qualitat d’escriptura al tacte a través d’aplicacions informàtiques específiques
– enregistrar dades de taules aplicant tècniques mecanogràfiques en un teclat numèric, amb precisió, velocitat i qualitat d’escriptura al tacte a través d’aplicacions informàtiques específiques
– modificar els errors localitzats en l’enregistrament de dades, ressaltant-los i canviant-los mitjançant la utilització de confrontació de documents, regles ortogràfiques, mecanogràfiques i d’acord amb les normes estandarditzades de qualitat

Destinataris

Formació adreçada prioritàriament a persones treballadores desocupades

Requisits per accedir al Certificat de Professionalitat

Estar inscrit al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya com a demandant d’ocupació abans d’iniciar l’acció formativa
Titulació:
– BUP / COU / FP2 / CFGM / Batxillerat
– Certificat de Professionalitat del mateix nivell (3)
– Certificat de Professionalitat de nivell 2 de la mateixa familia i àrea professional
– Prova d’accés aprovada a un cicle formatiu de grau superior
– Haver superat la prova d’accés a la universitat per majors de 25 anys o 45 anys
Si el compliment d’aquests requisits no es pot acreditar documentalment, cal superar unes proves d’avaluació de les competències clau de matemàtiques i comunicació lingüística

* Els títols estrangers han d’estar degudament homologats a l’Estat Espanyol

Titulació

Els alumnes que completin el mòdul amb aprofitament rebran un diploma oficial acreditatiu atorgat pel Servei d’Ocupació de Catalunya

Un cop completats tots els mòduls associats a un certificat (inclós el mòdul de pràctiques), l’alumne pot sol·licitar l’expedició del corresponent Certificat de Professionalitat

Què és un Certificat de professionalitat? + informació

Professorat

Professorat amb experiència professional, acadèmica i docent i amb la titulació adient segons normativa del Servei d’Ocupació de Catalunya

 

Programa

1_logo_soc   Generalitat    ministerio2019

MF0973_1. Enregistrament de dades

1. Organització i manteniment del lloc de treball i els terminals informàtics en el procés d’enregistrament de dades
– Planificar en el procés d’enregistrament de dades:
Els espais de treball.
Les eines que cal emprar en el procés.
Les activitats que cal realitzar.
Els objectius que cal complir.
– Organització del temps d’activitat, l’àrea de treball i documents que cal enregistrar: tècniques d’optimització, recursos i criteris d’organització.
– Programació de l’activitat d’enregistrament de dades.
– Manteniment i reposició de terminals informàtics i recursos o materials.
– Postura corporal davant el terminal informàtic:
Prevenció de vicis posturals i tensions.
Posició dels braços, canells i mans.
– Mitigació dels riscos laborals derivats de l’enregistrament de dades: adaptació ergonòmica de les eines i espais de treball.
– Normativa vigent en matèria de seguretat, salut i higiene postural.

2. L’actuació personal i professional en l’entorn de treball de l’activitat d’enregistrament de dades
– Organització del treball en l’activitat d’enregistrament de dades en terminals informàtics:
Funcions i instruccions, objectius, formes.
Pautes d’actuació, actitud i autonomia personal i en el grup.
– Aplicació del concepte de treball en l’equip dins de l’activitat d’enregistrament de dades en terminals informàtics: l’esperit d’equip i la sinergia.
– Identificació de paràmetres d’actuació professional en l’activitat d’enregistrament de dades:
Indicadors de qualitat de l’organització.
Integració d’hàbits professionals.
Procediments de treball sotmesos a normes de seguretat i salut laboral.
Coordinació.
L’orientació a resultats.
Necessitat de millores i altres.
– Caracterització de la professionalitat: ètica personal i professional en l’entorn de treball.

3. Aplicació de tècniques mecanogràfiques en teclats estesos de terminals informàtics
– Funcionament del teclat estès d’un terminal informàtic:
Posada en marxa i configuració.
Composició i estructura del teclat estès.
Tecles auxiliars, de funcions i de moviment del cursor.
Combinació de tecles en l’edició de textos.
– Tècnica mecanogràfica:
Simultaneïtat escriptura-lectura.
Col·locació dels dits, mans i canells.
Files superior, inferior i dominant.
Posició corporal davant el terminal.
– Desenvolupament de destreses de velocitat i precisió en un teclat estès.
– Transcripció de textos complexos, taules de dades, abocaments de veu, enregistraments i altres.
– Aplicació de normes d’higiene postural i ergonòmica davant el teclat d’un terminal informàtic.

4. Aplicació de tècniques mecanogràfiques en teclats numèrics de terminals informàtics
– Funcionament del teclat numèric d’un terminal informàtic:
Posada en marxa i configuració.
Composició i estructura.
Tecles de funcions i de moviment del cursor.
Combinació de tecles en l’edició de dades numèriques.
– Tècnica mecanogràfica:
Simultaneïtat escriptura-lectura.
Col·locació dels dits, mans i canells.
Posició corporal davant el terminal.
– Desenvolupament de destreses en un teclat numèric de velocitat i precisió.
– Transcripció de taules complexes de dades i dades numèriques en general.

5. Utilització de tècniques de correcció i assegurament de resultats
– Procés de correcció d’errors:
Verificació de dades.
Localització d’errors i la seva correcció amb eines adequades.
– Aplicació en el procés de correcció de:
Regles gramaticals, ortogràfiques i mecanogràfiques.
Tècniques i normes gramaticals, i construcció d’oracions.
Signes de puntuació. Divisió de paraules.
– Coneixement del tipus de sigles i abreviatures. Utilització de majúscules.
– Registre de la documentació que s’ha d’enregistrar en mitjans adequats.
– Motivació a la qualitat: formes d’assegurar i organitzar la millora de la qualitat.
– Assegurament de la confidencialitat de la informació i consecució d’objectius.