Informació

TipusPersones treballadores desocupades (SOC)
Data d’inici 20-04-2020
Data de fi 13-05-2020
HorariDilluns a divendres, de 9:00 a 14:30h
Durada90 hores
PreuSubvencionat
Preinscripció

Mòdul GESTIÓ AUXILIAR DE PERSONAL

Nom*

Cognom*

Correu electrònic*

Telèfon*

Adreça

Notes Addicionals

Quantitat

Preu Total

Els camps marcats amb asterisc són obligatoris.

En compliment del que estableix la Llei de Protecció de Dades RGPD, li informem que les seves dades formaràn part d’un fitxer automatitzat de titularitat de “EGE” ESCOLA DE GESTIÓ EMPRESARIAL, S.A. Així mateix li informem que vostè pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició a carretera Santa Coloma nº 115, 17005 GIRONA, o bé mitjançant el correu electrònic escola@ege.es

He llegit i accepto els termes i condicions de la política de privacitat*.

Confirmo que sóc major de 16 anys*.

avís
carregant

Descripció

Programa

Descripció

1_logo_soc  Generalitat    ministerio2019

Mòdul formatiu MF0980_2  corresponent al certificat de professionalitat ADGD0308: ACTIVITATS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA. Acreditació parcial.

Objectius

– organitzar la informació referent als processos de captació, selecció, comunicació interna, formació, desenvolupament i compensació i beneficis, utilitzant les eines informàtiques proporcionades
– preparar la documentació, els materials i altres elements necessaris en la selecció, formació i desenvolupament dels recursos humans, segons criteris i normes de qualitat
– elaborar la documentació derivada del procés de contractació, finalització i altres variacions de la situació laboral utilitzant els mitjans informàtics més habituals
– obtenir la documentació necessària per al pagament de les retribucions al personal, de la cotització a la Seguretat Social i de les retencions a compte de l’IRPF, demostrant rigor i tenint en compte la normativa corresponent
– elaborar la documentació de control de les incidències relatives al desenvolupament de l’activitat laboral dels empleats/ades, observant la legislació vigent i les normes de comunicació interna establertes
– utilitzar aplicacions de gestió de recursos humans, relacionades amb el control presencial, la tramitació dels contractes, del salari i de les cotitzacions, així com amb el seguiment de la formació dels empleats/ades

Destinataris

Formació adreçada prioritàriament a persones treballadores desocupades

Requisits per accedir al Certificat de Professionalitat

Estar inscrit al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya com a demandant d’ocupació abans d’iniciar l’acció formativa
Titulació:
– BUP / COU / FP2 / CFGM / Batxillerat
– Certificat de Professionalitat del mateix nivell (3)
– Certificat de Professionalitat de nivell 2 de la mateixa familia i àrea professional
– Prova d’accés aprovada a un cicle formatiu de grau superior
– Haver superat la prova d’accés a la universitat per majors de 25 anys o 45 anys
Si el compliment d’aquests requisits no es pot acreditar documentalment, cal superar unes proves d’avaluació de les competències clau de matemàtiques i comunicació lingüística

* Els títols estrangers han d’estar degudament homologats a l’Estat Espanyol

Titulació

Els alumnes que completin el mòdul amb aprofitament rebran un diploma oficial acreditatiu atorgat pel Servei d’Ocupació de Catalunya

Un cop completats tots els mòduls associats a un certificat (inclós el mòdul de pràctiques), l’alumne pot sol·licitar l’expedició del corresponent Certificat de Professionalitat

Què és un Certificat de professionalitat? + informació

Professorat

Professorat amb experiència professional, acadèmica i docent i amb la titulació adient segons normativa del Servei d’Ocupació de Catalunya

 

Programa

1_logo_soc   Generalitat    ministerio2019

MF0980_2. Gestió auxiliar de personal

1. Normativa laboral i d’organització de les relacions laborals en l’empresa
– Normes laborals constitucionals.
– L’Estatut dels treballadors:
Dels drets i deures.
De la representació col·lectiva.
– Llei general de la Seguretat Social:
Camp d’aplicació.
Drets i deures dels subjectes obligats.
– Convenis col·lectius:
Àmbit: territorial, funcional, personal i temporal.
Negociació del conveni.
Contingut.
Vigència.

2. El contracte de treball
– Requisits.
– Parts del contracte: treballador/a. Empresari/ària.
– Forma del contracte.
– Validesa.
– Durada.
– Modalitats de contractes:
Contracte de treball comú o ordinari.
Contracte de durada determinada.
Contractes formatius.
Contractes a temps parcial i de caràcter fix discontinu.
Altres modalitats del contracte de treball.
– Obtenció dels models de contractes en les pàgines oficials de l’Administració.
– Emplenament de models de contractes amb mitjans informàtics.
– Comunicació de les modalitats de contractació laboral.
– La jornada de treball:
Jornada màxima.
Jornades especials.
Horari de treball.
Hores extraordinàries.
Descans setmanal i festes laborals.
Vacances anuals. Altres interrupcions.
– Parts del contracte:
Causes.
Classes.
Mobilitat geogràfica.
Ascensos.
– Suspensió contractual del contracte:
Causes.
Excedència: forçosa, voluntària, per cura de família.
– Extinció del contracte:
Per força major.
Per voluntat del treballador/a.
Per voluntat de l’empresari/ària.
Altres causes.
– L’acomiadament objectiu:
Causes.
Requisits formals i de procediment.
– L’acomiadament col·lectiu:
Procediment.
– L’acomiadament disciplinari:
Causes.
Tràmits.
– La quitança:
Contingut i forma.
Càlcul de l’import final.

3. Retribució salarial i actuació davant la Seguretat Social
– Estructura salarial:
Salari base.
Complements salarials.
Pagues extraordinàries.
Altres.
– Estructura del rebut de salari:
Meritacions.
Deduccions.
Retenció de l’IRPF.
– El salari mínim interprofessional.
– Pagament del salari: temps, lloc i forma.
– Garanties salarials.
– Règims de la Seguretat Social.
– Inscripció de l’empresa a la Seguretat Social.
Formalització
Compte de cotització.
– Afiliació. Altes. Baixes:
Formalització.
Lloc.
Termini.
Efectes.
– Obligació de cotitzar a la Seguretat Social.
– Període de formalització, liquidació i pagament.
– Responsabilitat de l’empresari/ària davant la Seguretat Social.
– Sistema electrònic de comunicació de dades. Autorització. Funcionament. Cotització.
– Infraccions.
– Sancions.
– Càlcul de la retribució i cotització utilitzant mitjans informàtics.
– Actualització de taules, barems i referències de dades dels treballadors/ores.
– Creació de fitxers per a remissió electrònica a la Seguretat Social i a entitats financeres.

4. Gestió de recursos humans
– Selecció de personal:
Fases del procés.
Tècniques més utilitzades.
Documents de suport al procés de selecció.
Resultat.
– Formació de recursos humans:
Tipus de formació: ingrés, perfeccionament, desenvolupament, complementària.
Projecte de formació: necessitats, creació d’estratègies, cerca d’entitats de formació i de fonts de subvenció, documents.
Incorporació i actualització de dades del procés de formació.
– Control de personal:
Documents bàsics: llistes, horaris, fulls de control.
– Aplicacions informàtiques per a la gestió de recursos humans:
Tipus i característiques.
Càrrega de dades: introducció i actualització.
– Fonaments i principis bàsics d’un model de qualitat total.
– Normes de protecció de dades.
– Prevenció de riscos laborals:
Organismes responsables de seguretat.
Procés d’identificació i avaluació de riscos professionals.
Danys.
– Normes bàsiques de protecció del medi ambient en l’àmbit laboral.