Informació

TipusPersones treballadores desocupades (SOC)
Data d’inici 20-01-2020
Data de fi 19-02-2020
HorariDilluns a divendres, de 9:00 a 14:30h
Durada120 hores
PreuSubvencionat
Preinscripció

Mòdul AUDITORIA

Nom*

Cognom*

Correu electrònic*

Telèfon*

Adreça

Notes Addicionals

Quantitat

Preu Total

Els camps marcats amb asterisc són obligatoris.

En compliment del que estableix la Llei de Protecció de Dades RGPD, li informem que les seves dades formaràn part d’un fitxer automatitzat de titularitat de “EGE” ESCOLA DE GESTIÓ EMPRESARIAL, S.A. Així mateix li informem que vostè pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició a carretera Santa Coloma nº 115, 17005 GIRONA, o bé mitjançant el correu electrònic escola@ege.es

He llegit i accepto els termes i condicions de la política de privacitat*.

Confirmo que sóc major de 16 anys*.

avís
carregant

Descripció

Programa

Descripció

1_logo_soc  Generalitat    ministerio2019

Mòdul formatiu MF0232_3  corresponent al certificat de professionalitat ADGD0108: GESTIÓ COMPTABLE I GESTIÓ ADMINISTRATIVA PER A AUDITORIA. Acreditació parcial.

Format per les següents unitat formatives:
UF0317 – Planificació de l’auditoria – 50 hores
UF0318 – Auditoria de les àrees de l’empresa – 70 hores

S’ha de realitzar el mòdul sencer

Objectius

– analitzar el procés d’auditoria i identificar-ne les diferents fases, els fluxos d’informació que es generen i els instruments que s’utilitzen.
– analitzar els procediments de control intern d’una empresa
– aplicar els procediments d’auditoria, interpretar i documentar el desenvolupament del treball, utilitzant l’aplicació informàtica corresponent
– analitzar i aplicar procediments i resultats relatius a les incidències del treball d’auditoria

Destinataris

Formació adreçada prioritàriament a persones treballadores desocupades

Requisits per accedir al Certificat de Professionalitat

Estar inscrit al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya com a demandant d’ocupació abans d’iniciar l’acció formativa
Titulació:
– BUP / COU / FP2 / CFGM / Batxillerat
– Certificat de Professionalitat del mateix nivell (3)
– Certificat de Professionalitat de nivell 2 de la mateixa familia i àrea professional
– Prova d’accés aprovada a un cicle formatiu de grau superior
– Haver superat la prova d’accés a la universitat per majors de 25 anys o 45 anys
Si el compliment d’aquests requisits no es pot acreditar documentalment, cal superar unes proves d’avaluació de les competències clau de matemàtiques i comunicació lingüística

* Els títols estrangers han d’estar degudament homologats a l’Estat Espanyol

Titulació

Els alumnes que completin el mòdul amb aprofitament rebran un diploma oficial acreditatiu atorgat pel Servei d’Ocupació de Catalunya

Un cop completats tots els mòduls associats a un certificat (inclós el mòdul de pràctiques), l’alumne pot sol·licitar l’expedició del corresponent Certificat de Professionalitat

Què és un Certificat de professionalitat? + informació

Professorat

Professorat amb experiència professional, acadèmica i docent i amb la titulació adient segons normativa del Servei d’Ocupació de Catalunya

 

Programa

1_logo_soc   Generalitat    ministerio2019

UF0317. Planificació de l’auditoria

1. Introducció a l’auditoria.
– Informació empresarial.
Els comptes anuals.
– Normes d’auditoria generalment acceptades.
Normes de caràcter general.
Normes sobre l’execució del treball.
Normes per a la preparació d’informes.
Normes internacionals d’informació financera (NIIF).

2. Planificació de l’auditoria.
– El control intern.
Conceptes bàsics.
Classes.
Avaluació del control intern.
Limitacions del control intern.
Planificació de l’auditoria. Fases.
– Risc d’auditoria.
Classes de risc en auditoria.
Nivells de risc d’auditoria.
Mètodes per obtenir l’evidència.
– Documentació de treball.
Concepte i contingut.
Classes.
Codificació.
Custòdia i conservació.
L’informe d’auditoria.

3. Problemàtica de l’auditoria.
– Problemàtica de l’auditor.
El treball en equip.

4. Comunicació en l’empresa.
– Comunicacions i empresa.
Classes de comunicacions que es produeixen en les empreses.
Mitjans que s’empren en les comunicacions empresarials.
L’enviament de correspondència i objectes postals.
Comunicacions urgents.
– La comunicació oral.
Elements i funcions.
La influència del llenguatge verbal.
Característiques de la comunicació verbal.
Les comunicacions orals en l’empresa.
El telèfon en l’activitat empresarial.
– El lideratge.
Es neix o es fa.
Qualitats.
Capacitat de motivació.
Capacitat de control.
– El treball en equip.
Bases.
Desenvolupament.

UF0318. Auditoria de les àrees de l’empresa

1. Auditoria de l’actiu.
– Immobilitzat material.
Comptes afectats.
El control intern.
Objectius d’auditoria.
Procediments d’auditoria.
Punts de risc.
Principis i normes comptables.
– Immobilitzat intangible.
Comptes afectats.
El control intern.
Objectius d’auditoria.
Procediments d’auditoria.
Punts de risc.
Principis i normes comptables.
– Actius financers.
Particularitats.
Grups.
Comptes afectats.
El control intern.
Objectius d’auditoria.
Procediments d’auditoria.
Punts de risc.
Principis i normes comptables.
– Existències, clients, comptes a cobrar i vendes.
Comptes afectats.
El control intern.
Objectius d’auditoria.
Procediments d’auditoria.
Punts de risc.
Principis i normes comptables.

2. Auditoria del patrimoni net.
– Fons propis.
Comptes afectats.
El control intern.
Objectius d’auditoria.
Procediments d’auditoria.
Punts de risc.
Principis i normes comptables.
– Ajustos per canvis de valor.
Criteris de valoració.
Subvencions, donacions i llegats rebuts.
Comptes afectats.
El control intern.
Objectius d’auditoria.
Procediments d’auditoria.
Punts de risc.
Principis i normes comptables.

3. Auditoria del passiu.
– Proveïdors, comptes a pagar i compres.
Comptes afectats.
El control intern.
Objectius d’auditoria.
Procediments d’auditoria.
Punts de risc.
Principis i normes comptables.
– Passius financers.
Particularitats. Grups.
Comptes afectats.
El control intern.
Objectius d’auditoria.
Procediments d’auditoria.
Punts de risc.
Principis i normes comptables.
– Provisions i contingències.
Comptes afectats.
El control intern.
Objectius d’auditoria.
Procediments d’auditoria.
Punts de risc.
Principis i normes comptables.

4. Auditoria fiscal.
– Auditoria fiscal.
Comptes afectats.
El control intern.
Objectius d’auditoria.
Procediments d’auditoria.
Punts de risc.
Principis i normes comptables.

5. Auditoria de la memòria, l’estat de fluxos d’efectiu i l’estat de canvis en el patrimoni net.
– La memòria.
Concepte i característiques.
Contingut.
Esdeveniments posteriors al tancament.
– L’estat de fluxos d’efectiu.
Concepte i característiques.
Contingut.
– L’estat de canvis en el patrimoni net.
Concepte i característiques.
Contingut.
Anàlisi.
Conclusions.

6. Les aplicacions informàtiques en el procés d’auditoria.
– Models de documents d’auditoria.
Creació i configuració.
Contingut.
– Presentació de l’informe d’auditoria.
Creació i configuració.
Contingut.