Informació

TipusServei d'Ocupació de Catalunya (SOC)
Data d’inici 9-05-2019
Data de fi 5-06-2019
HorariDilluns a divendres, de 9:00 a 15:00h
Durada120 hores
PreuSubvencionat
Preinscripció

REGISTRES COMPTABLES: (Pla General de Comptabilitat – Aplicacions informàtiques)

Nom*

Cognom*

Correu electrònic*

Telèfon*

Adreça

Notes Addicionals

Quantitat

Preu Total

Els camps marcats amb asterisc són obligatoris.

En compliment del que estableix la Llei de Protecció de Dades RGPD, li informem que les seves dades formaràn part d’un fitxer automatitzat de titularitat de “EGE” ESCOLA DE GESTIÓ EMPRESARIAL, S.A. Així mateix li informem que vostè pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició a carretera Santa Coloma nº 115, 17005 GIRONA, o bé mitjançant el correu electrònic escola@ege.es

He llegit i accepto els termes i condicions de la política de privacitat*.

Confirmo que sóc major de 16 anys*.

avís
carregant

Descripció

Programa

Descripció

1_logo_soc  Generalitat    2_ministerio

Mòdul formatiu MF0981_2  corresponent al certificat de professionalitat ADGD0308: ACTIVITATS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA. Acreditació parcial.

Format per les següents unitat formatives:
UF0515 – Pla General de Comptabilitat (09/05/19 a 29/05/19) – 90 hores
UF0516 – Aplicacions informàtiques de comptabilitat (30/05/19 a 05/06/19) – 30 hores

Objectius

– interpretar els documents justificants mercantils habituals derivats de l’activitat empresarial i rellevants en la realització dels registres comptables i reconèixer la informació que contenen
– registrar comptablement les operacions econòmiques aplicant-hi el mètode comptable de partida doble, els seus instruments i les seves fases
– aplicar el mètode comptable de partida doble al registre de les transaccions econòmiques d’acord amb les normes comptables en vigor
– emplenar els llibres auxiliars d’IVA i de béns d’inversió aplicant-hi la normativa de l’impost
– utilitzar aplicacions informàtiques de comptabilitat enregistrant les operacions necessàries per al registre de les transaccions econòmiques

Destinataris

Formació adreçada prioritàriament a persones treballadores en situació d’atur

Requisits per accedir al Certificat de Professionalitat

Estar inscrit al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya com a demandant d’ocupació abans d’iniciar l’acció formativa
Titulació:
– BUP / COU / FP2 / CFGM / Batxillerat
– Certificat de Professionalitat del mateix nivell (3)
– Certificat de Professionalitat de nivell 2 de la mateixa familia i àrea professional
– Prova d’accés aprovada a un cicle formatiu de grau superior
– Haver superat la prova d’accés a la universitat per majors de 25 anys o 45 anys
– Si procedeix, superar les proves d’avaluació de les competències claus del nivell que correspongui

* Els títols estrangers han d’estar degudament homologats a l’Estat Espanyol

Titulació

Els alumnes que completin el curs amb aprofitament del mateix, rebran un diploma oficial acreditatiu atorgat pel Servei d’Ocupació de Catalunya

A més, un cop completades totes les unitats de competència associades a un certificat (inclós el mòdul de pràctiques), l’alumne pot sol·licitar l’expedició del corresponent Certificat de Professionalitat

Què és un Certificat de professionalitat? + informació

Professorat

Professorat amb experiència professional, acadèmica i docent i amb la titulació adient segons normativa del Servei d’Ocupació de Catalunya

 

Programa

1_logo_soc   Generalitat    2_ministerio

UF0515. Pla General de comptabilitat

1. Interpretació de la documentació i de la normativa mercantil i comptable
– Documentació mercantil i comptable.
Documents justificants mercantils tipus i la seva interpretació.
Organització i arxivament dels documents mercantils.
Llibres comptables obligatoris i auxiliars.
– L’empresa: classes d’empreses.
– Conceptes bàsics: ingrés-cobrament; despesa-pagament.

2. El patrimoni de l’empresa
– Concepte comptable del patrimoni.
– Inventari i masses patrimonials.
Classificació de les masses patrimonials.
L’equilibri patrimonial.
Estructura del balanç de situació.
Diferències entre inventari i balanç de situació.

3. Registres comptables de l’activitat empresarial
– L’instrument de representació comptable: teoria dels comptes.
Concepte de càrrec i abonament.
Comptes d’actiu i passiu.
Comptes de despeses i ingressos.
– El mètode de registre comptable: la partida doble.
Aplicació del mètode en la comptabilitat.
– Balanç de comprovació de sumes i saldos.
Estructura.
– El resultat de la gestió i la seva representació comptable: el compte de pèrdues i guanys.
– Pla general comptable en vigor.
Estructura.
Comptes.
Grups.
Comptes.
Subcomptes.
– Amortització i provisió.
Diferència entre amortització i provisió.
Tipus d’amortitzacions: amortització lineal.
Tipus de provisions.
– Periodificació de despeses i ingressos.
– Realització d’un cicle comptable bàsic complet.
– Tancament i obertura de la comptabilitat.
– La responsabilitat i la confidencialitat en els registres comptables: Codi deontològic, el delicte comptable, la normativa mercantil entorn del secret comptable.

4. Comptabilitat de l’IVA en els llibres auxiliars
– Operacions subjectes, no subjectes i exemptes a l’impost.
– Tipus d’IVA vigents a Espanya.
– Comptabilització de l’IVA.
IVA suportat.
IVA transferit.
IVA suportat no deduïble.
– L’IVA en les operacions intracomunitàries.
Identificar factures amb IVA intracomunitari.
Comptabilització.
– Liquidació de l’impost.
Terminis de declaració liquidació.
Explicar com es fa una liquidació de l’IVA.
Realitzar amb exemples pràctics una liquidació del model emprat per a pimes.

UF0516. Aplicacions informàtiques de comptabilitat

1. Programes de comptabilitat
– Estructura dels programes de comptabilitat.
– Prestacions, funcions i procediments.
– Donar d’alta empreses en l’aplicació informàtica i les seves dades corresponents.
Crear una empresa nova.
Dades de l’empresa.
Modificar dades.
– Els comptes.
Crear el pla de comptes de l’empresa.
Donar d’alta comptes.
Codificació.
Subcomptes.
Modificació.
Eliminació.
– Instal·lació i utilització d’aplicacions informàtiques actualitzades.
– Realització de còpies de seguretat.

2. Registre comptable a través d’aplicacions informàtiques
– Introducció de dades comptables en l’aplicació.
– Utilitats dels assentaments.
Introducció.
Eliminació.
Renumeració.
Modificació.
Còpia.
Comprovació.
– Introducció d’assentaments que permetin el càlcul automàtic de l’IVA.
– Llibres comptables.
Obtenció del llibre diari.
Obtenció del llibre major.
– Utilització d’assentaments predefinits per a operacions habituals en l’empresa.
Assentaments predefinits per a operacions de compres.
Assentaments predefinits per a operacions de vendes.
– Regularització o liquidació de l’IVA.
Obtenció del llibre d’IVA suportat.
Obtenció del llibre d’IVA transferit.
– Balanç de comprovació de sumes i saldos.
Obtenció del balanç.
– Realització del tancament de l’exercici.
– Obtenció dels comptes anuals.
– Obertura de la comptabilitat.
– Actualització dels comptes codificats en l’aplicació.
– Actualització dels assentaments i dels conceptes predefinits.