Informació

TipusPersones treballadores desocupades
Data d’inici 4-02-2020
Data de fi 12-05-2020
HorariDimarts a divendres, de 9:00 a 14:00h
Durada240 hores
PreuSubvencionat
Preinscripció

Mòdul COMPTABILITAT I FISCALITAT

Nom*

Cognom*

Correu electrònic*

Telèfon*

Adreça

Notes Addicionals

Quantitat

Preu Total

Els camps marcats amb asterisc són obligatoris.

En compliment del que estableix la Llei de Protecció de Dades RGPD, li informem que les seves dades formaràn part d’un fitxer automatitzat de titularitat de “EGE” ESCOLA DE GESTIÓ EMPRESARIAL, S.A. Així mateix li informem que vostè pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició a carretera Santa Coloma nº 115, 17005 GIRONA, o bé mitjançant el correu electrònic escola@ege.es

He llegit i accepto els termes i condicions de la política de privacitat*.

Confirmo que sóc major de 16 anys*.

avís
carregant

Descripció

Programa

Descripció

  logo_consorci    ministerio2019

Mòdul formatiu MF0231_3  (240 hores) corresponent al certificat de professionalitat ADGD0108: GESTIÓ COMPTABLE I GESTIÓ ADMINISTRATIVA PER A AUDITORIA. Acreditació parcial.

Format per les següents unitat formatives:
UF0314 – Gestió comptable – 90 hores
UF0315 – Gestió fiscal  – 90 hores
UF0316 – Implantació i control d’un sistema comptable informatitzat – 60 hores

Modalitat:

– Curs presencial

Objectius

– Interpretar correctament, des del punt de vista comptable, la informació representada en els documents–justificants de les operacions economicofinanceres que afectin el patrimoni empresarial
– Interpretar correctament el mètode comptable de partida doble, els seus instruments i les seves fases
– Elaborar la informació relativa a un cicle econòmic aplicant-hi adequadament la metodologia comptable i els principis i les normes del Pla General Comptable
– Analitzar la informació comptable i interpretar correctament la situació econòmica i financera que transmet
– Conèixer la necessitat d’observar rigor i precisió en l’acompliment d’un lloc de treball i valorar la importància de l’empresa en el desenvolupament econòmic i social
– Calcular les quotes liquidables dels impostos que graven l’activitat econòmica de l’empresa i elaborar tota la documentació corresponent a les seves declaracions liquidacions, aplicant-hi la normativa mercantil i fiscal vigent.
– Utilitzar aplicacions informàtiques de facturació, comptabilitat i de gestió fiscal

Destinataris

Curs dirigit a persones en actiu, treballadors/es d’empreses i/o autònoms/es i també a persones desocupades. El col·lectiu prioritari són les persones que estiguin en actiu i, si queden places lliures, es destinaran a persones desocupades.
Curs totalment subvencionat

Aquest curs no el pot realitzar el personal de l’administració pública, segons normativa de la convocatòria, per la qual el personal al servei de les administracions públiques només pot participar en les accions formatives transversals previstes a la base 11 de l’annex 1 de l’ ORDRE TSF/223/2016, de 23 d’agost.

Requisits per accedir al Certificat de Professionalitat

Titulació:
– BUP / COU / FP2 / CFGM / Batxillerat
– Certificat de Professionalitat del mateix nivell (3)
– Certificat de Professionalitat de nivell 2 de la mateixa familia i àrea professional
– Prova d’accés aprovada a un cicle formatiu de grau superior
– Haver superat la prova d’accés a la universitat per majors de 25 anys o 45 anys
Si el compliment d’aquests requisits no es pot acreditar documentalment, cal superar unes proves d’avaluació de les competències clau de matemàtiques i comunicació lingüística

* Els títols estrangers han d’estar degudament homologats a l’Estat Espanyol

Inscripció:

Documentació necessària per realitzar la inscripció:
– Fotocòpia DNI, llegible i en vigor (anvers i revers)
– Fotocòpia de l’última nòmina o rebut d’autònoms (document Dardo en cas de persones desocupades)
– Annex, emplenat i signat en color blau  Annex
Per poder ser admès al curs caldrà presentar PRESENCIALMENT a l’Escola els documents requerits com a màxim 7 dies abans de la data d’inici del curs

Titulació

Els alumnes que completin el mòdul formatiu amb aprofitament rebran un diploma oficial acreditatiu atorgat pel Consorci per a la Formació Continua de Catalunya

Un cop completats tots els mòduls associats a un certificat (inclós el mòdul de pràctiques), l’alumne pot sol·licitar l’expedició del corresponent Certificat de Professionalitat

Què és un Certificat de professionalitat? + informació

Professorat

Professorat amb experiència professional, acadèmica i docent i amb la titulació adient segons normativa del Servei d’Ocupació de Catalunya

 

Programa

logo_consorci    ministerio2019

UF0314. Gestió comptable

1. La teoria comptable.
– La informació comptable.
Introducció.
Tipologia empresarial a efectes comptables.
El patrimoni de l’empresa.
Les masses patrimonials. Característiques.
– Els comptes.
Els comptes comptables.
Conveni de càrrec i abonament dels comptes.
La partida doble.
Normativa comptable bàsica.
Els llibres comptables.
El llibre d’inventaris i comptes anuals.
El llibre diari.
El llibre major.
La legalització dels llibres empresarials.
Conservació dels llibres.

2. El Pla General de Comptabilitat (07).
– La reforma de la legislació mercantil en matèria comptable.
La Llei 60/2003 de 20 de desembre.
La Llei de reforma comptable (Llei 16/2007).
Els RD 1514 i 1515/2007 de 16 de novembre.
– Estructura del nou PGC.
Marc conceptual de la comptabilitat.
Normes de registre i valoració.
Comptes anuals.
Quadre de comptes.
Definicions i relacions comptables.
– El marc conceptual.
Principis comptables.
Elements que formen els comptes anuals.
Criteris de registre comptable dels elements dels comptes anuals.
Criteris de valoració.
Principis i normes de comptabilitat generalment acceptats.

3. Tractament de les masses patrimonials.
– Immobilitzat material.
Valoració de l’immobilitzat material.
Les correccions de valor. Amortitzacions i provisions.
Inversions immobiliàries.
– Actiu intangible. Arrendaments.
Concepte d’actiu intangible.
Valoració inicial i posterior dels actius intangibles.
Normes particulars de l’immobilitzat intangible.
Arrendaments. Concepte.
Arrendament financer.
Arrendament operatiu.
Arrendament de terrenys i immobles.
– Actius financers.
Característiques.
Préstecs i partides per cobrar.
Inversions mantingudes fins al venciment.
Actius mantinguts per negociar.
Altres actius financers a valor raonable amb canvis en pèrdues i guanys.
Inversions en el patrimoni d’empreses (GMA).
Actius financers disponibles per a la venda.
Baixa d’actius financers.
– Passius financers.
Definició i classificació.
Baixes de passius financers.
Instruments de patrimoni propi.
Instruments financers especials.
Fiances lliurades o rebudes.
– Existències. Moneda estrangera.
Criteris de valoració de les existències.
Preu d’adquisició. Cost de producció.
Cost d’existències en prestació de serveis.
Valoració posterior de les existències.
Les transaccions en moneda estrangera.
Conversió dels comptes anuals a la moneda de presentació.
– Ingressos.
Concepte.
Ingrés per vendes.
Valoració dels crèdits per operacions comercials.
Ingressos per prestació de serveis.
– L’IVA, l’IGIC i l’IS.
Comptes comptables per a l’IVA.
IVA suportat, deduïble i no deduïble.
IVA repercutit.
L’IGIC.
L’impost sobre beneficis.
Els comptes comptables per a l’IS.
– Provisions.
Concepte.
Reconeixement i valoració.
Comptes de les provisions.
Assentaments comptables relatius a les provisions.
– Passius per retribucions al personal.
Concepte i tipus.
Comptabilització de les retribucions al personal a llarg termini.
Els pagaments basats en accions.

4. Comptes anuals.
– Models normals i abreujats.
Límits.
– El balanç.
Model normal.
Model abreujat.
– Compte de pèrdues i guanys.
Model normal.
Model abreujat.
– L’estat de canvis en el patrimoni net.
Model normal.
Model abreujat
– L’estat de fluxos d’efectiu.
Fluxos d’efectiu de les activitats d’explotació.
Fluxos d’efectiu de les activitats d’inversió.
Fluxos d’efectiu de les activitats de finançament.
– La memòria.
Model normal.
Model abreujat.

5. Anàlisi econòmica i financera dels comptes anuals.
– Funcions i diferències entre l’anàlisi econòmica i la financera.
– Instruments d’anàlisi.
Fons de maniobra.
Nivell d’endeutament.
Flux de caixa.
Període de maduració.
Palanquejament operatiu.
Llindar de rendibilitat.
Palanquejament financer.
Anàlisi percentual.
Ràtios rellevants.

UF0315. Gestió fiscal

1. Introducció a la Llei general tributària.
– Disposicions generals d’ordenament tributari.
Introducció.
Els tributs: concepte i classes.
Les normes tributàries.
Les obligacions tributàries.
Els obligats tributaris.
La quantificació de l’obligació tributària.
El deute tributari.
L’extinció del deute tributari.
– Els procediments tributaris.
El procediment de gestió.
El procediment d’inspecció.
El procediment de recaptació.
El procediment sancionador.
El procediment de revisió en la via administrativa.

2. L’impost sobre societats.
– Diferències permanents i temporals.
Concepte.
Classes.
Càlcul.
– Concepte de base imposable negativa.
Càlcul i implicacions.
Compensacions. Períodes.
– Diferiment de la càrrega fiscal.
Temporalitat.
Legislació.
– Divergències entre comptabilitat i fiscalitat.
La normativa comptable i la normativa fiscal.
La conciliació entre ambdues normatives.
Assentaments d’ajust.

3. Impost sobre el valor afegit.
– Fet imposable. Exempcions. Lloc de realització.
Subjecció i no-subjecció.
Exempcions.
Àmbit d’aplicació.
– Base imposable. Subjecte passiu.
Import facturat.
Supòsits de no-comprensió en BI.
Subjecte passiu. Subjecte actiu.
– Deduccions i devolucions.
Supòsits de deducció.
Supòsits de no-deducció.
La regla de prorrata.
Devolució a exportadors.
Declaracions a compensar.
– Tipus impositius.
Normal.
Reduït.
Superreduït.
Recàrrec d’equivalència.
Tipus especials.
– Gestió i liquidació de l’impost.
Obligats a declarar.
Les declaracions trimestrals.
La declaració anual.
El pagament de l’impost

4. IRPF.
– Conceptes generals.
Definició.
Àmbit territorial.
Rendes a declarar.
Rendes exemptes i rendes no subjectes.
Obligats a presentar declaració.
Període impositiu i meritació.
– Base imposable.
Rendiments de treball personal.
Rendiments de capital.
Rendiments d’activitats empresarials i professionals.
Variacions patrimonials.
Imputacions de renda.
– Base liquidable.
Reduccions.
– Quota íntegra.
Càlcul.
Deduccions.
– Deute tributari.
Retencions i pagaments a compte.

5. Règim fiscal per a empreses de reduïda dimensió.
– Requisits.
Incentius fiscals.
Deduccions especials.

UF0316. Implantació i control d’un sistema comptable informatitzat

1. Aplicacions informàtiques de gestió comercial integrada.
– Gestió comercial i existències.
Tractament de clients.
Publitrameses.
Catàlegs.
Tarifes.
Productes.
Emmagatzematge.
Logística.
Distribució.
– Facturació.
Conceptes facturables.
IVA i retencions a professionals.
Informes resum.

2. Aplicacions informàtiques de gestió financerocomptable.
– Utilització d’una aplicació financerocomptable.
El quadre de comptes.
Els assentaments.
Utilitats.
– Estats comptables.
Preparació i presentació.
– Aplicacions financeres del full de càlcul.
Full de càlcul d’anàlisi percentual.
Full de càlcul d’anàlisi amb ràtios.
Fulls de càlcul resum.

3. Aplicacions Informàtiques de gestió tributària.
– IRPF.
Programa PADRE.
– IVA.
Programa de gestió de l’Administració tributària.
– IS.
Programa de gestió de l’Administració tributària.