Informació

TipusServei d'Ocupació de Catalunya (SOC)
Data d’inici 15-04-2019
Data de fi 8-05-2019
HorariDilluns a divendres, de 9:00 a 15:00h
Durada90 hores
PreuSubvencionat

Descripció

Programa

Descripció

1_logo_soc  Generalitat    ministerio2019

Mòdul formatiu MF0973_1  corresponent al certificat de professionalitat ADGD0308: ACTIVITATS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA. Acreditació parcial.

Objectius

– disposar els diferents elements materials i espais de treball aplicant-hi els criteris d’optimització de recursos, les normes de qualitat, seguretat i salut en processos d’enregistrament de dades en terminals informàtics
– aplicar tècniques mecanogràfiques en un teclat estès, amb precisió, velocitat i qualitat d’escriptura al tacte a través d’aplicacions informàtiques específiques
– enregistrar dades de taules aplicant tècniques mecanogràfiques en un teclat numèric, amb precisió, velocitat i qualitat d’escriptura al tacte a través d’aplicacions informàtiques específiques
– modificar els errors localitzats en l’enregistrament de dades, ressaltant-los i canviant-los mitjançant la utilització de confrontació de documents, regles ortogràfiques, mecanogràfiques i d’acord amb les normes estandarditzades de qualitat

Destinataris

Formació adreçada prioritàriament a persones treballadores en situació d’atur

Requisits per accedir al Certificat de Professionalitat

Estar inscrit al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya com a demandant d’ocupació abans d’iniciar l’acció formativa
Titulació:
– BUP / COU / FP2 / CFGM / Batxillerat
– Certificat de Professionalitat del mateix nivell (3)
– Certificat de Professionalitat de nivell 2 de la mateixa familia i àrea professional
– Prova d’accés aprovada a un cicle formatiu de grau superior
– Haver superat la prova d’accés a la universitat per majors de 25 anys o 45 anys
– Si procedeix, superar les proves d’avaluació de les competències claus del nivell que correspongui

* Els títols estrangers han d’estar degudament homologats a l’Estat Espanyol

Titulació

Els alumnes que completin el curs amb aprofitament del mateix, rebran un diploma oficial acreditatiu atorgat pel Servei d’Ocupació de Catalunya

A més, un cop completades totes les unitats de competència associades a un certificat (inclós el mòdul de pràctiques), l’alumne pot sol·licitar l’expedició del corresponent Certificat de Professionalitat

Què és un Certificat de professionalitat? + informació

Professorat

Professorat amb experiència professional, acadèmica i docent i amb la titulació adient segons normativa del Servei d’Ocupació de Catalunya

 

Programa

1_logo_soc   Generalitat    ministerio2019

MF0973_1. Enregistrament de dades

1. Organització i manteniment del lloc de treball i els terminals informàtics en el procés d’enregistrament de dades
– Planificar en el procés d’enregistrament de dades:
Els espais de treball.
Les eines que cal emprar en el procés.
Les activitats que cal realitzar.
Els objectius que cal complir.
– Organització del temps d’activitat, l’àrea de treball i documents que cal enregistrar: tècniques d’optimització, recursos i criteris d’organització.
– Programació de l’activitat d’enregistrament de dades.
– Manteniment i reposició de terminals informàtics i recursos o materials.
– Postura corporal davant el terminal informàtic:
Prevenció de vicis posturals i tensions.
Posició dels braços, canells i mans.
– Mitigació dels riscos laborals derivats de l’enregistrament de dades: adaptació ergonòmica de les eines i espais de treball.
– Normativa vigent en matèria de seguretat, salut i higiene postural.

2. L’actuació personal i professional en l’entorn de treball de l’activitat d’enregistrament de dades
– Organització del treball en l’activitat d’enregistrament de dades en terminals informàtics:
Funcions i instruccions, objectius, formes.
Pautes d’actuació, actitud i autonomia personal i en el grup.
– Aplicació del concepte de treball en l’equip dins de l’activitat d’enregistrament de dades en terminals informàtics: l’esperit d’equip i la sinergia.
– Identificació de paràmetres d’actuació professional en l’activitat d’enregistrament de dades:
Indicadors de qualitat de l’organització.
Integració d’hàbits professionals.
Procediments de treball sotmesos a normes de seguretat i salut laboral.
Coordinació.
L’orientació a resultats.
Necessitat de millores i altres.
– Caracterització de la professionalitat: ètica personal i professional en l’entorn de treball.

3. Aplicació de tècniques mecanogràfiques en teclats estesos de terminals informàtics
– Funcionament del teclat estès d’un terminal informàtic:
Posada en marxa i configuració.
Composició i estructura del teclat estès.
Tecles auxiliars, de funcions i de moviment del cursor.
Combinació de tecles en l’edició de textos.
– Tècnica mecanogràfica:
Simultaneïtat escriptura-lectura.
Col·locació dels dits, mans i canells.
Files superior, inferior i dominant.
Posició corporal davant el terminal.
– Desenvolupament de destreses de velocitat i precisió en un teclat estès.
– Transcripció de textos complexos, taules de dades, abocaments de veu, enregistraments i altres.
– Aplicació de normes d’higiene postural i ergonòmica davant el teclat d’un terminal informàtic.

4. Aplicació de tècniques mecanogràfiques en teclats numèrics de terminals informàtics
– Funcionament del teclat numèric d’un terminal informàtic:
Posada en marxa i configuració.
Composició i estructura.
Tecles de funcions i de moviment del cursor.
Combinació de tecles en l’edició de dades numèriques.
– Tècnica mecanogràfica:
Simultaneïtat escriptura-lectura.
Col·locació dels dits, mans i canells.
Posició corporal davant el terminal.
– Desenvolupament de destreses en un teclat numèric de velocitat i precisió.
– Transcripció de taules complexes de dades i dades numèriques en general.

5. Utilització de tècniques de correcció i assegurament de resultats
– Procés de correcció d’errors:
Verificació de dades.
Localització d’errors i la seva correcció amb eines adequades.
– Aplicació en el procés de correcció de:
Regles gramaticals, ortogràfiques i mecanogràfiques.
Tècniques i normes gramaticals, i construcció d’oracions.
Signes de puntuació. Divisió de paraules.
– Coneixement del tipus de sigles i abreviatures. Utilització de majúscules.
– Registre de la documentació que s’ha d’enregistrar en mitjans adequats.
– Motivació a la qualitat: formes d’assegurar i organitzar la millora de la qualitat.
– Assegurament de la confidencialitat de la informació i consecució d’objectius.