Informació

TipusServei d'Ocupació de Catalunya (SOC)
Data d’inici 6-06-2019
Data de fi 1-07-2019
HorariDilluns a divendres, de 9:00 a 15:00h
Durada90 hores
PreuSubvencionat
Preinscripció

GESTIÓ OPERATIVA DE TRESORERIA

Nom*

Cognom*

Correu electrònic*

Telèfon*

Adreça

Notes Addicionals

Quantitat

Preu Total

Els camps marcats amb asterisc són obligatoris.

En compliment del que estableix la Llei de Protecció de Dades RGPD, li informem que les seves dades formaràn part d’un fitxer automatitzat de titularitat de “EGE” ESCOLA DE GESTIÓ EMPRESARIAL, S.A. Així mateix li informem que vostè pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició a carretera Santa Coloma nº 115, 17005 GIRONA, o bé mitjançant el correu electrònic escola@ege.es

He llegit i accepto els termes i condicions de la política de privacitat*.

Confirmo que sóc major de 16 anys*.

avís
carregant

Descripció

Programa

Descripció

1_logo_soc  Generalitat    2_ministerio

Mòdul formatiu MF0979_2  corresponent al certificat de professionalitat ADGD0308: ACTIVITATS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA. Acreditació parcial.

Objectius

– identificar la normativa mercantil i fiscal que regula els instruments financers i documents de cobrament i pagament, així com les entitats vinculades a la seva emissió
– confeccionar els documents de cobrament i pagament aplicant-hi la normativa mercantil i fiscal, utilitzant mitjans convencionals i telemàtics, i registrar-los en els llibres corresponents
– aplicar els mètodes i les funcions del control de la tresoreria, detectar les desviacions produïdes i identificar les conseqüències de no aplicar-los
– realitzar els càlculs corresponents a la gestió de tresoreria utilitzant mitjans convencionals i informàtics
– identificar els mitjans i terminis de presentació de la documentació de cobrament o pagament davant diferents destinataris públics o privats, d’acord amb la normativa vigent

Destinataris

Formació adreçada prioritàriament a persones treballadores en situació d’atur

Requisits per accedir al Certificat de Professionalitat

Estar inscrit al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya com a demandant d’ocupació abans d’iniciar l’acció formativa
Titulació:
– BUP / COU / FP2 / CFGM / Batxillerat
– Certificat de Professionalitat del mateix nivell (3)
– Certificat de Professionalitat de nivell 2 de la mateixa familia i àrea professional
– Prova d’accés aprovada a un cicle formatiu de grau superior
– Haver superat la prova d’accés a la universitat per majors de 25 anys o 45 anys
– Si procedeix, superar les proves d’avaluació de les competències claus del nivell que correspongui

* Els títols estrangers han d’estar degudament homologats a l’Estat Espanyol

Titulació

Els alumnes que completin el curs amb aprofitament del mateix, rebran un diploma oficial acreditatiu atorgat pel Servei d’Ocupació de Catalunya

A més, un cop completades totes les unitats de competència associades a un certificat (inclós el mòdul de pràctiques), l’alumne pot sol·licitar l’expedició del corresponent Certificat de Professionalitat

Què és un Certificat de professionalitat? + informació

Professorat

Professorat amb experiència professional, acadèmica i docent i amb la titulació adient segons normativa del Servei d’Ocupació de Catalunya

 

Programa

1_logo_soc   Generalitat    2_ministerio

MF0979_2. Gestió operativa de tresoreria

1. Normativa mercantil i fiscal que regula els instruments financers
– Intermediaris financers i agents econòmics.
Definició i paper.
Classificació segons les directrius de la CEE.
Banc d’Espanya.
Banca privada.
Caixes d’estalvi.
Companyies d’assegurances.
Fons de pensions.
La Seguretat Social.
Societats i fons d’inversió.
Bancs hipotecaris.
– Característiques i finalitat dels instruments financers al servei de l’empresa.
Crèdits en compte corrent.
Préstecs.
Descompte bancari.
Descompte comercial.
Lísing.
Rènting.
Factoring.
– La Llei canviària i del xec.
Requisits formals.
Xecs nominatius «a l’ordre».
Xecs nominatius «no a l’ordre».
Xecs al portador.
Data d’emissió i venciment.
Confirmat, barrat i transmès.
Coneixement del seu poder executiu i la seva fiscalitat.
– La lletra de canvi.
Requisits formals; defectes de forma.
Lliurament.
Data d’emissió i venciment.
Clàusules.
Acceptació, aval, transmissió (endós i cessió).
Fiscalitat de la lletra de canvi.
– El pagaré.
Definició del pagaré.
Reconèixer-ne les característiques.
Data d’emissió i venciment.
Diferències i analogies amb la lletra de canvi.
Fiscalitat del pagaré.
– Altres mitjans de cobrament i pagament. Característiques i finalitat.
El rebut domiciliat.
La transferència bancària.
Remeses electròniques.
– Identificació de tributs i impostos.
Identificació de declaracions d’IVA.
Identificació de declaracions d’IRPF.

2. Confecció i ús de documents de cobrament i pagament en la gestió de tresoreria
– Documents de cobrament i pagament en forma convencional o telemàtica.
Rebuts domiciliats en línia.
Preparació de transferències en línia per signar-les posteriorment.
Confecció de xecs.
Confecció de pagarés.
Confecció de remeses d’efectes.
– Identificació d’operacions financeres bàsiques en la gestió de cobraments i pagaments.
Operacions de factoring.
Confirmació de pagaments de clients.
Gestió d’efectes.
– Emplenament de llibres registre de:
Xecs.
Endossos.
Transferències.
– Targetes de crèdit i de dèbit.
Identificació de moviments en targetes.
Punteig de moviments en targetes.
Conciliació de moviments amb la liquidació bancària.
– Gestió de tresoreria a través de banca en línia.
Consulta d’extractes.
– Obtenció i emplenament de documents oficials a través d’Internet.

3. Mètodes bàsics de control de tresoreria
– El pressupost de tresoreria.
Finalitat del pressupost.
Característiques d’un pressupost.
Elaboració d’un pressupost senzill.
Aprovació del pressupost.
– El llibre de caixa.
L’arqueig de caixa.
Finalitat.
Procediment.
Punteig de moviments en el llibre de caixa.
Quadrament amb la comptabilitat.
Identificació de les diferències.
– El llibre de bancs.
Finalitat.
Procediment.
Punteig de moviments bancaris.
Quadrament de comptes amb la comptabilitat.
Conciliació en els llibres de bancs.

4. Operacions de càlcul financer i comercial
– Utilització de l’interès simple en operacions bàsiques de tresoreria.
Llei de capitalització simple.
Càlcul d’interès simple.
– Aplicació de l’interès compost en operacions bàsiques de tresoreria.
Llei de capitalització composta.
Càlcul d’interès compost.
– Descompte simple.
Càlcul del descompte comercial.
Càlcul del descompte racional.
– Comptes corrents.
Concepte.
Moviments.
Procediment de liquidació.
Càlcul d’interessos.
– Comptes de crèdit.
Concepte.
Moviments.
Procediment de liquidació.
Càlcul d’interessos.
– Càlcul de comissions bancàries.

5. Mitjans i terminis de presentació de la documentació
– Formes de presentar la documentació sobre cobraments i pagaments.
Telemàtica.
Presencial.
– Organismes als quals cal presentar documentació.
Agència Tributària.
Seguretat Social.
– Presentació de la documentació a través d’Internet.
Certificat d’usuari.
Terminis per presentar el pagament.
Registre a través d’Internet.
Cerca d’informació sobre terminis de presentació en les pàgines web d’hisenda i de la Seguretat Social.
– Descàrrega de programes d’ajuda per emplenar documents de pagament.
– Utilització de mecanismes de pagament en entitats financeres a través d’Internet.
– Utilització de banca en línia.