Informació

TipusServei d'Ocupació de Catalunya (SOC)
Data d’inici 1-07-2019
Data de fi 23-07-2019
HorariDilluns a divendres, de 9:00 a 15:00h
Durada90 hores
PreuSubvencionat

Descripció

Programa

Descripció

1_logo_soc  Generalitat    2_ministerio

Mòdul formatiu MF0980_2  corresponent al certificat de professionalitat ADGD0308: ACTIVITATS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA. Acreditació parcial.

Objectius

– organitzar la informació referent als processos de captació, selecció, comunicació interna, formació, desenvolupament i compensació i beneficis, utilitzant les eines informàtiques proporcionades
– preparar la documentació, els materials i altres elements necessaris en la selecció, formació i desenvolupament dels recursos humans, segons criteris i normes de qualitat
– elaborar la documentació derivada del procés de contractació, finalització i altres variacions de la situació laboral utilitzant els mitjans informàtics més habituals
– obtenir la documentació necessària per al pagament de les retribucions al personal, de la cotització a la Seguretat Social i de les retencions a compte de l’IRPF, demostrant rigor i tenint en compte la normativa corresponent
– elaborar la documentació de control de les incidències relatives al desenvolupament de l’activitat laboral dels empleats/ades, observant la legislació vigent i les normes de comunicació interna establertes
– utilitzar aplicacions de gestió de recursos humans, relacionades amb el control presencial, la tramitació dels contractes, del salari i de les cotitzacions, així com amb el seguiment de la formació dels empleats/ades

Destinataris

Formació adreçada prioritàriament a persones treballadores en situació d’atur

Requisits per accedir al Certificat de Professionalitat

Estar inscrit al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya com a demandant d’ocupació abans d’iniciar l’acció formativa
Titulació:
– BUP / COU / FP2 / CFGM / Batxillerat
– Certificat de Professionalitat del mateix nivell (3)
– Certificat de Professionalitat de nivell 2 de la mateixa familia i àrea professional
– Prova d’accés aprovada a un cicle formatiu de grau superior
– Haver superat la prova d’accés a la universitat per majors de 25 anys o 45 anys
– Si procedeix, superar les proves d’avaluació de les competències claus del nivell que correspongui

* Els títols estrangers han d’estar degudament homologats a l’Estat Espanyol

Titulació

Els alumnes que completin el curs amb aprofitament del mateix, rebran un diploma oficial acreditatiu atorgat pel Servei d’Ocupació de Catalunya

A més, un cop completades totes les unitats de competència associades a un certificat (inclós el mòdul de pràctiques), l’alumne pot sol·licitar l’expedició del corresponent Certificat de Professionalitat

Què és un Certificat de professionalitat? + informació

Professorat

Professorat amb experiència professional, acadèmica i docent i amb la titulació adient segons normativa del Servei d’Ocupació de Catalunya

 

Programa

1_logo_soc   Generalitat    2_ministerio

MF0980_2. Gestió auxiliar de personal

1. Normativa laboral i d’organització de les relacions laborals en l’empresa
– Normes laborals constitucionals.
– L’Estatut dels treballadors:
Dels drets i deures.
De la representació col·lectiva.
– Llei general de la Seguretat Social:
Camp d’aplicació.
Drets i deures dels subjectes obligats.
– Convenis col·lectius:
Àmbit: territorial, funcional, personal i temporal.
Negociació del conveni.
Contingut.
Vigència.

2. El contracte de treball
– Requisits.
– Parts del contracte: treballador/a. Empresari/ària.
– Forma del contracte.
– Validesa.
– Durada.
– Modalitats de contractes:
Contracte de treball comú o ordinari.
Contracte de durada determinada.
Contractes formatius.
Contractes a temps parcial i de caràcter fix discontinu.
Altres modalitats del contracte de treball.
– Obtenció dels models de contractes en les pàgines oficials de l’Administració.
– Emplenament de models de contractes amb mitjans informàtics.
– Comunicació de les modalitats de contractació laboral.
– La jornada de treball:
Jornada màxima.
Jornades especials.
Horari de treball.
Hores extraordinàries.
Descans setmanal i festes laborals.
Vacances anuals. Altres interrupcions.
– Parts del contracte:
Causes.
Classes.
Mobilitat geogràfica.
Ascensos.
– Suspensió contractual del contracte:
Causes.
Excedència: forçosa, voluntària, per cura de família.
– Extinció del contracte:
Per força major.
Per voluntat del treballador/a.
Per voluntat de l’empresari/ària.
Altres causes.
– L’acomiadament objectiu:
Causes.
Requisits formals i de procediment.
– L’acomiadament col·lectiu:
Procediment.
– L’acomiadament disciplinari:
Causes.
Tràmits.
– La quitança:
Contingut i forma.
Càlcul de l’import final.

3. Retribució salarial i actuació davant la Seguretat Social
– Estructura salarial:
Salari base.
Complements salarials.
Pagues extraordinàries.
Altres.
– Estructura del rebut de salari:
Meritacions.
Deduccions.
Retenció de l’IRPF.
– El salari mínim interprofessional.
– Pagament del salari: temps, lloc i forma.
– Garanties salarials.
– Règims de la Seguretat Social.
– Inscripció de l’empresa a la Seguretat Social.
Formalització
Compte de cotització.
– Afiliació. Altes. Baixes:
Formalització.
Lloc.
Termini.
Efectes.
– Obligació de cotitzar a la Seguretat Social.
– Període de formalització, liquidació i pagament.
– Responsabilitat de l’empresari/ària davant la Seguretat Social.
– Sistema electrònic de comunicació de dades. Autorització. Funcionament. Cotització.
– Infraccions.
– Sancions.
– Càlcul de la retribució i cotització utilitzant mitjans informàtics.
– Actualització de taules, barems i referències de dades dels treballadors/ores.
– Creació de fitxers per a remissió electrònica a la Seguretat Social i a entitats financeres.

4. Gestió de recursos humans
– Selecció de personal:
Fases del procés.
Tècniques més utilitzades.
Documents de suport al procés de selecció.
Resultat.
– Formació de recursos humans:
Tipus de formació: ingrés, perfeccionament, desenvolupament, complementària.
Projecte de formació: necessitats, creació d’estratègies, cerca d’entitats de formació i de fonts de subvenció, documents.
Incorporació i actualització de dades del procés de formació.
– Control de personal:
Documents bàsics: llistes, horaris, fulls de control.
– Aplicacions informàtiques per a la gestió de recursos humans:
Tipus i característiques.
Càrrega de dades: introducció i actualització.
– Fonaments i principis bàsics d’un model de qualitat total.
– Normes de protecció de dades.
– Prevenció de riscos laborals:
Organismes responsables de seguretat.
Procés d’identificació i avaluació de riscos professionals.
Danys.
– Normes bàsiques de protecció del medi ambient en l’àmbit laboral.