Informació

TipusServei d'Ocupació de Catalunya (SOC)
Data d’inici 6-05-2019
Data de fi 4-06-2019
HorariDilluns a divendres, de 9:00 a 15:00h
Durada120 hores
PreuSubvencionat

Descripció

Programa

Descripció

1_logo_soc  Generalitat    ministerio2019

Mòdul formatiu MF0232_3  corresponent al certificat de professionalitat ADGD0108: GESTIÓ COMPTABLE I GESTIÓ ADMINISTRATIVA PER A AUDITORIA. Acreditació parcial.

Format per les següents unitat formatives:
UF0317 – Planificació de l’auditoria (06/05/19 a 17/05/19) – 50 hores
UF0318 – Auditoria de les àrees de l’empresa (17/05/19 a 04/06/19) – 70 hores

Objectius

– analitzar el procés d’auditoria i identificar-ne les diferents fases, els fluxos d’informació que es generen i els instruments que s’utilitzen.
– analitzar els procediments de control intern d’una empresa
– aplicar els procediments d’auditoria, interpretar i documentar el desenvolupament del treball, utilitzant l’aplicació informàtica corresponent
– analitzar i aplicar procediments i resultats relatius a les incidències del treball d’auditoria

Destinataris

Formació adreçada prioritàriament a persones treballadores en situació d’atur

Requisits per accedir al Certificat de Professionalitat

Estar inscrit al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya com a demandant d’ocupació abans d’iniciar l’acció formativa
Titulació:
– BUP / COU / FP2 / CFGM / Batxillerat
– Certificat de Professionalitat del mateix nivell (3)
– Certificat de Professionalitat de nivell 2 de la mateixa familia i àrea professional
– Prova d’accés aprovada a un cicle formatiu de grau superior
– Haver superat la prova d’accés a la universitat per majors de 25 anys o 45 anys
– Si procedeix, superar les proves d’avaluació de les competències claus del nivell que correspongui

* Els títols estrangers han d’estar degudament homologats a l’Estat Espanyol

Titulació

Els alumnes que completin el curs amb aprofitament del mateix, rebran un diploma oficial acreditatiu atorgat pel Servei d’Ocupació de Catalunya

A més, un cop completades totes les unitats de competència associades a un certificat (inclós el mòdul de pràctiques), l’alumne pot sol·licitar l’expedició del corresponent Certificat de Professionalitat

Què és un Certificat de professionalitat? + informació

Professorat

Professorat amb experiència professional, acadèmica i docent i amb la titulació adient segons normativa del Servei d’Ocupació de Catalunya

 

Programa

1_logo_soc   Generalitat    ministerio2019

UF0317. Planificació de l’auditoria

1. Introducció a l’auditoria.
– Informació empresarial.
Els comptes anuals.
– Normes d’auditoria generalment acceptades.
Normes de caràcter general.
Normes sobre l’execució del treball.
Normes per a la preparació d’informes.
Normes internacionals d’informació financera (NIIF).

2. Planificació de l’auditoria.
– El control intern.
Conceptes bàsics.
Classes.
Avaluació del control intern.
Limitacions del control intern.
Planificació de l’auditoria. Fases.
– Risc d’auditoria.
Classes de risc en auditoria.
Nivells de risc d’auditoria.
Mètodes per obtenir l’evidència.
– Documentació de treball.
Concepte i contingut.
Classes.
Codificació.
Custòdia i conservació.
L’informe d’auditoria.

3. Problemàtica de l’auditoria.
– Problemàtica de l’auditor.
El treball en equip.

4. Comunicació en l’empresa.
– Comunicacions i empresa.
Classes de comunicacions que es produeixen en les empreses.
Mitjans que s’empren en les comunicacions empresarials.
L’enviament de correspondència i objectes postals.
Comunicacions urgents.
– La comunicació oral.
Elements i funcions.
La influència del llenguatge verbal.
Característiques de la comunicació verbal.
Les comunicacions orals en l’empresa.
El telèfon en l’activitat empresarial.
– El lideratge.
Es neix o es fa.
Qualitats.
Capacitat de motivació.
Capacitat de control.
– El treball en equip.
Bases.
Desenvolupament.

UF0318. Auditoria de les àrees de l’empresa

1. Auditoria de l’actiu.
– Immobilitzat material.
Comptes afectats.
El control intern.
Objectius d’auditoria.
Procediments d’auditoria.
Punts de risc.
Principis i normes comptables.
– Immobilitzat intangible.
Comptes afectats.
El control intern.
Objectius d’auditoria.
Procediments d’auditoria.
Punts de risc.
Principis i normes comptables.
– Actius financers.
Particularitats.
Grups.
Comptes afectats.
El control intern.
Objectius d’auditoria.
Procediments d’auditoria.
Punts de risc.
Principis i normes comptables.
– Existències, clients, comptes a cobrar i vendes.
Comptes afectats.
El control intern.
Objectius d’auditoria.
Procediments d’auditoria.
Punts de risc.
Principis i normes comptables.

2. Auditoria del patrimoni net.
– Fons propis.
Comptes afectats.
El control intern.
Objectius d’auditoria.
Procediments d’auditoria.
Punts de risc.
Principis i normes comptables.
– Ajustos per canvis de valor.
Criteris de valoració.
Subvencions, donacions i llegats rebuts.
Comptes afectats.
El control intern.
Objectius d’auditoria.
Procediments d’auditoria.
Punts de risc.
Principis i normes comptables.

3. Auditoria del passiu.
– Proveïdors, comptes a pagar i compres.
Comptes afectats.
El control intern.
Objectius d’auditoria.
Procediments d’auditoria.
Punts de risc.
Principis i normes comptables.
– Passius financers.
Particularitats. Grups.
Comptes afectats.
El control intern.
Objectius d’auditoria.
Procediments d’auditoria.
Punts de risc.
Principis i normes comptables.
– Provisions i contingències.
Comptes afectats.
El control intern.
Objectius d’auditoria.
Procediments d’auditoria.
Punts de risc.
Principis i normes comptables.

4. Auditoria fiscal.
– Auditoria fiscal.
Comptes afectats.
El control intern.
Objectius d’auditoria.
Procediments d’auditoria.
Punts de risc.
Principis i normes comptables.

5. Auditoria de la memòria, l’estat de fluxos d’efectiu i l’estat de canvis en el patrimoni net.
– La memòria.
Concepte i característiques.
Contingut.
Esdeveniments posteriors al tancament.
– L’estat de fluxos d’efectiu.
Concepte i característiques.
Contingut.
– L’estat de canvis en el patrimoni net.
Concepte i característiques.
Contingut.
Anàlisi.
Conclusions.

6. Les aplicacions informàtiques en el procés d’auditoria.
– Models de documents d’auditoria.
Creació i configuració.
Contingut.
– Presentació de l’informe d’auditoria.
Creació i configuració.
Contingut.