Informació

TipusFormació Online
Durada15 hores
Preu64€
Preinscripció

Nou Reglament Europeu de Protecció de Dades

Nom*

Cognom*

Correu electrònic*

Telèfon*

Adreça

Notes Addicionals

Quantitat

Preu Total

Els camps marcats amb asterisc són obligatoris.

En compliment del que estableix la Llei de Protecció de Dades RGPD, li informem que les seves dades formaràn part d’un fitxer automatitzat de titularitat de “EGE” ESCOLA DE GESTIÓ EMPRESARIAL, S.A. Així mateix li informem que vostè pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició a carretera Santa Coloma nº 115, 17005 GIRONA, o bé mitjançant el correu electrònic escola@ege.es

He llegit i accepto els termes i condicions de la política de privacitat*.

Confirmo que sóc major de 16 anys*.

avís
carregant

Descripció

Programa

Descripció

Objectiu

Identificar els antecedents i la necessitat de la reforma en l’àmbit de la protecció de dades de la Unió Europea.
Aproximar-se a les principals novetats del RGPD.
Identificar les diferències existents entre el seu àmbit d’aplicació material i territorial.
Conèixer els diferents principis, així com la seva aplicació.
Identificar les novetats introduïdes en ells per el RGPD.
Conèixer les condicions generals per a prestar el consentiment per al tractament de dades personals.
Saber les condicions que s’apliquen al consentiment del nen en relació amb els serveis de la societat de la informació.
Identificar les obligacions del responsable del tractament i la figura del representant.
Identificar el contingut de la notificació d’una violació de la seguretat de les dades a l’autoritat de control.
Conèixer el procediment d’elaboració i aprobació d’un codi de conducta.
Analitzar la naturalesa de l’autoritat de control i dels membres que la composen.

Metodologia

Plataforma elearning amb continguts interactius i multimèdia, amb el material necessari i múltiples activitats i exercicis

Tutories

Aquest curs no disposa de tutor i no és bonificable per la Fundación Estatal para la formación en el empleo

Durada

15 hores

Preu

64 € per persona

Per iniciar el curs és necessari realitzar una transferència bancària al compte 2100 1373 39 0200009924 a nom d’Escola de Gestió Empresarial amb l’import corresponent i enviar comprovant a escola@ege.edu.es

Titulació

Els alumnes que completin la totalitat del curs amb aprofitament rebran un certificat acreditatiu

Programa

Unitat didàctica 1: La reforma: introducció, antecedents i entrada en vigor
Introducció i objectius
1. La reforma en l’àmbit de la protecció de dades de la Unió Europea
1.1. Antecedents
1.2. Aplicació de les normes i textos oficials
2. Principals novetats del Reglament
    2.1. Drets dels interessats
2.2. Compliment
2.3. Seguiment i indemnització
2.4. Transferències a tercers països
3. Entrada en vigor i àmbit d’aplicació
4. Definicions comuns
Exercici 1
5. Principis relatius al tractament de dades personals
6. Licitud del tractament de dades
6.1. Preceptes introduïts per el RGPD
6.2. Adaptació i armonització del precepte i licitud del tractament en la Unió Europea
6.3. Altres supósits
Cas pràctic 1
Resum
Avaluació 1
Unitat didàctica 2: Consentiment en el tractament de dades personals, drets dels interessats i situacions específiques
Introducció i objectius
1. Condicions per al consentiment
1.1. Quines són
1.2. Condicions aplicables al consentiment del nen
2. Categories especials de dades personals
3. Tractament de dades personals relatives a condemnes i infraccions penals o mesures connexes de seguretat
Exercici 2
4. Drets dels interessats
4.1. Transparència de la informació i la comunicació i modalitats per a l’exercici dels drets
    4.2. Els drets
4.2.1. Dret d’informació
4.2.2. Dret d’accés i de rectificació
4.2.3. Dret de suspensió (dret a l’oblit)
4.2.4. Dret a la limitació del tractament
4.2.5. Dret a la portabilitat de les dades
Exercici 3
5. Situacions específiques
5.1. Tractament de dades personals i llibertat d’expressió
5.2. Tractament i accés del públic a documents oficials
5.3. Tractament del número nacional d’identificació i tractament en l’àmbit laboral
5.4. Tractament amb fins d’arxiu en interès públic, d’investigació científica o històrica o fins estadístics
5.5. Altres situacions
Resum
Avaluació 2
Unitat didàctica 3: El responsable del tractament. La privacitat des del disseny.
L’encarregat del tractament
Introducció i objectius
1. El responsable del tractament
1.1. Què és
1.2. Obligacions
1.3. Corresponsables del tractament
1.4. Representants de responsables o encarregats del tractament
1.5. Registre de les activitats de tractament
2. Protecció de dades des del disseny
3. Protecció de dades per defecte
Exercici 4
4. La certificació com a mecanisme d’acreditació
5. L’encarregat del tractament
5.1. Què és
5.2. Regulació contractual de la seva relació amb el responsable
5.3. Subcontractació de serveis
5.4. Tutela de l’activitat i registre de les activitats de tractament
Cas pràctic 2
Resum
Avaluació 3
Unitat didàctica 4: La violació de la seguretat. L’avaluació d’impacte. El delegat de protecció de dades
Introducció i objectius
1. Comunicació de violacions de seguretat a l’autoritat i a l’interessat
1.1. La violació de la seguretat
1.2. Notificació a l’autoritat de control
1.3. Notificació a l’interessat
2. L’avaluació d’impacte i l’autorització prèvia
2.1. L’avaluació d’impacte
2.2. La consulta prèvia
3. El delegat de protecció de dades
3.1. Designació
3.2. Posició davant la protecció de dades
3.3. Funcions
Exercici 5
Cas pràctic 3
Resum
Avaluació 4
Unitat didàctica 5: Els codis de conducta. Els codis de certificació.
Transferències de dades a tercers països
Introducció i objectius
1. Els codis de conducta
1.1. Aspectes fonamentals
1.2. Procediment d’elaboració, modificació o ampliació
1.3. Supervisió dels codis de conducta
2. Els codis de certificació
2.1. Mecanismes de certificació, segells i marques
2.2. L’organisme de certificació
2.3. Requisits per acreditar un organisme de certificació
2.4. Altres obligacions
Exercici 6
3. Transferències de dades a tercers països o organitzacions internacionals
3.1. Tractament transfronterer i transferència internacional de dades
3.2. Transferència internacional de dades
3.2.1. Decisió de la comissió d’adequació al RGPD
3.2.2. Mitjançant l’establiment de garanties adequades
3.3. Binding Corporate Rules (BCR) o normes corporatives vinculants
3.4. Comunicacions o transferències de dades no autoritzades per el dret de la Unió i excepcions per a situacions específiques
Exercici 7
Resum
Avaluació 5
Unitat didàctica 6: Autoritats de control. Mecanismes de cooperació. Recursos, responsabilitat i sancions
Introducció i objectius
1. Les autoritats de control
1.1. Naturalesa i activitat
1.2. Independència
1.3. Condicions generals aplicables als membres de l’autoritat de control
1.4. Normes relatives a l’establiment de l’autoritat de control
1.5. Competències
1.6. Funcions
1.7. Poders
Exercici 7
2. Mecanismes de cooperació
2.1. Cooperació entre l’autoritat de control principal i demés autoritats de control interessades
2.2. Assistència mutua i operacions conjuntes
2.3. Mecanisme de coherència
3. Recursos, responsabilitat i sancions
3.1. Recursos
3.2. Multes administratives: condicions i criteris
3.3. Multes administratives de caràcter econòmic
3.4. Sancions
Exercici 8
Resum
Avaluació 6
Casos pràctics finals
Avaluació final