Informació

TipusFormació Online
Durada30 hores
Preu128€
Preinscripció

Word 2016 avançat

Nom*

Cognom*

Correu electrònic*

Telèfon*

Adreça

Notes Addicionals

Quantitat

Preu Total

Els camps marcats amb asterisc són obligatoris.

En compliment del que estableix la Llei de Protecció de Dades RGPD, li informem que les seves dades formaràn part d’un fitxer automatitzat de titularitat de “EGE” ESCOLA DE GESTIÓ EMPRESARIAL, S.A. Així mateix li informem que vostè pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició a carretera Santa Coloma nº 115, 17005 GIRONA, o bé mitjançant el correu electrònic escola@ege.es

He llegit i accepto els termes i condicions de la política de privacitat*.

Confirmo que sóc major de 16 anys*.

avís
carregant

Descripció

Programa

Descripció

Objectiu

Descripció de les funcions més avançades del processador de textos Microsoft Word 2016.  S’explica tot el necessari per crear llistes multinivell, esquemes, taules, traducció, sinònims, índexs, referències creuades, revisar, compartir i protegir documents, afegir objectes, gràfics, organigrames, hipervincles, crear pàgines web, blogs, formularis, etc.

 Metodologia

Plataforma elearning amb continguts interactius i multimèdia, amb el material necessari i múltiples activitats i exercicis.

Tutories

Aquest curs no disposa de tutor i no és bonificable per la Fundación Estatal para la formación en el empleo

Durada

30 hores

Preu

128 €  per persona

Per poder començar el curs és necessari realitzar una transferència bancària al compte 2100 1373 39 0200009924 a nom d’Escola de Gestió Empresarial amb l’import corresponent i enviar comprovant a escola@ege.edu.es

Titulació

Els alumnes que completin la totalitat del curs amb aprofitament rebran un certificat acreditatiu

Programa

Introducció i objectius del nivell avançat
Presentació del mòdul formatiu Word avançat. S’introdueixen les lliçons que composen aquest mòdul, indicant els objectius d’aprenentatge identificats.
Continguts:
1. Introducció.
2. Objectius.

Llistes i esquemes
Es mostra com canviar el format de les llistes, ordenar els seus elements, interrompre una llista o treballar amb llistes multinivell. A més, s’explica la utilització d’esquemes.
Contingut:
1. Ordenar i interrompre llistes.
2. Llistes multinivell.
3. Estils de vistes.
4. Esquemes.

Taules
Descripció de la utilització de taules en el processador de textos Word, explicant com crear, dibuixar, donar format a les cel·les, files i columnes, aplicar fórmules o crear taules niuades.
Contingut:
1. Inserir taules.
2. Dibuixar taules.
3. Modificar una taula.
4. Canviar el format.
5. Fórmules i taules niuades.

Eines per escriure
Es descriuen algunes eines del processador de textos Word que poden ajudar a l’hora d’escriure documents: autocorrecció, accions addicionals o sinònims de paraules. També s’indica com revisar i traduir un document en qualsevol idioma.
Contingut:
1. Autocorrecció.
2. Accions addicionals.
3. Buscar sinònims.
4. Revisió en un altre idioma.
5. Traduir el text.

Referències creuades i marcadors
Explicació de les funcions de referències creuades i marcadors en els documents del processador de textos Word. També es mostra com utilitzar el text ocult.
Contingut:
1. Referències creuades.
2. Marcadors.
3. Títols.
4. Text ocult.

Índexs
Creació d’índexs en els documents del processador de textos Word: que s’ha d’indicar en el document i com es genera l’índex, taules de contingut, d’il·lustracions, d’autoritats i de bibliografia.
Contingut:
1. Marcar els elements.
2. Crear l’índex.
3. Taula de contingut.
4. Taules d’il·lustracions.
5. Taula d’autoritats.
6. Cites bibliogràfiques.

Documents mestres
Descriu el mode de treball amb documents mestres i subdocuments utilitzant el mode de vista Esquema. Contingut:
1. Crear subdocuments.
2. Treballar amb subdocuments.
3. Bloqueig de subdocuments.

Revisar documents
Descripció de la manera de revisar els documents del processador de textos Word, incloent comentaris i marques de revisió. Es descriu també com inserta camps en un document.
Contingut:
1. Afegir comentaris.
2. Marques de revisió.
3. Confirmar els canvis.
4. Inserir camps.

Compartir i protegir documents
Es mostra com compartir documents de Word entre diferents revisors, descrivint la possibilitat de guardar els documents al “núvol”. A més, s’indiquen les diferents possibilitats de protecció dels documents.
Contingut:
1. Compartir documents.
2. Comparar i combinar.
3. Guardar amb contrasenya.
4. Protegir documents.
5. Firmes digitals.

Afegir objectes
Descripció de l’ús de diferents objectes especials que es poden inserir o vincular en els documents del processador de textos Word: objectes WordArt, equacions i altres objectes que tinguis instal·lats al teu ordinador. Contingut:
1. Objectes WordArt.
2. Canviant el format.
3. Incloure equacions.
4. Altres objectes.

Gràfiques de dades
S’estudia com mostrar de forma gràfica en un document una sèrie de dades numèriques, com introduir-les i donar format al gràfic i als seus diferents elements.
Contingut:
1. Introducció de les dades.
2. Canviar l’aspecte.
3. Elements del gràfic.
4. Format dels elements.

Organigrames
Aplicació dels gràfics SmartArt per mostrar cert tipus d’informació de forma esquemàtica mitjançant organigrames.
Contingut:
1. Tipus d’organigrames.
2. Crear l’estructura.
3. Establir el format.

Word i Internet
Descriu com podem inserir i utilitzar hipervincles en els documents de Word, dissenyar pàgines web o crear un blog.
Contingut:
1. Inserir hipervincles.
2. Navegar entre els vincles.
3. Disseny de pàgines web.
4. Crear un blog.

Altres funcions
Descripció de la manera de crear formularis introduïnt controls de contingut. També s’explica l’ús dels macros, guardar el document en PDF o XPS i recuperar documents.
Contingut:
1. Crear un formulari.
2 Introduïr els camps.
3. Utilitzar macros.
4. Altres formats d’arxiu.
5. Recuperar documents