Informació

TipusFormació Online
Durada50 hores
Preu211,75€
Preinscripció

Comptabilitat

Nom*

Cognom*

Correu electrònic*

Telèfon*

Adreça

Notes Addicionals

Quantitat

Preu Total

Els camps marcats amb asterisc són obligatoris.

En compliment del que estableix la Llei de Protecció de Dades RGPD, li informem que les seves dades formaràn part d’un fitxer automatitzat de titularitat de “EGE” ESCOLA DE GESTIÓ EMPRESARIAL, S.A. Així mateix li informem que vostè pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició a carretera Santa Coloma nº 115, 17005 GIRONA, o bé mitjançant el correu electrònic escola@ege.es

He llegit i accepto els termes i condicions de la política de privacitat*.

Confirmo que sóc major de 16 anys*.

avís
carregant

Descripció

Programa

Descripció

Objetiu

 • Interpretar des del punt de vista comptable, la informació representada en els documents–justificants de les operacions econòmico–financeres que afectin al patrimoni empresarial.
 • Conèixer els requisits que ha de reunir la informació comptable.
 • Identificar els elements patrimonials reflexats en els documents justificatius, classificant-los en masses patrimonials i relacionant-los amb la seva funció en l’activitat empresarial.
 • Distingir la diferència entre fet comptable i fet econòmic.
 • Conèixer diverses classificacions de fets comptables.
 • Analitzar el concepte comptable d’ingrés i de despesa.
 • Interpretar correctamente el mètode comptable de partida doble, els seus instruments i les seves fases.
 • Conèixer el funcionament dels comptes del Pla General Comptable.
 • Analitzar la funció del Pla General Comptable en el marc de la legislació mercantil espanyola i de les directives de la Unió Europea.
 • Interpretar l’estructura del Pla General Comptable i distingir els apartats d’obligat compliment.
 • Aplicar l’estructura del quadre de comptes del Pla General Comptable en el disseny de plans comptables específics d’empreses tipus.
 • Relacionar i desenvolupar els principis comptables i les normes de valoració establerts en el Pla General Comptable.
 • Conèixer què és el cicle comptable.
 • Distingir les fases del procés comptable corresponent a un cicle econòmic complet, i precisar la funció de cadascuna.
 • Saber resoldre un exercici pràctic basat en el cicle comptable.
 • Descriure els diferentes tipus de documents mercantils i identificar la classe d’operació que representen.
 • Interpretar les prescripcions legals que regulen la legalització de la documentació comptable.

Metodologia

Plataforma elearning amb continguts interactius i multimèdia, amb el material necessari i múltiples activitats i exercicis

Tutories

Aquest curs no disposa de tutor i no és bonificable per la Fundacion Estatal para la formación en el empleo

Durada

50 hores

Preu

175 € per persona + IVA

Per començar el curs és necessari realitzar una transferència bancària al compte 2100 1373 39 0200009924 a nom d’Escola de Gestió Empresarial amb l’import corresponent i enviar comprovant a escola@ege.edu.es

Titulació

Els alumnes que completin la totalitat del curs amb aprofitament rebran un certificat acreditatiu

Programa

 1. Introducció a la comptabilitat
  1. Concepte de comptabilitat
  2. Requisits de la Comptabilitat General
  3. Objectius de la Comptabilitat General
   1. Comptes anuals
   2. Agents socials interessats en la informació econòmico-financiera
   3. Principis i normes de valoració
   4. Tipologia empresarial a efectes comptables
 2. El patrimoni de l’empresa
  1. Concepte de patrimoni
  2. Actiu
  3. Passiu
  4. Patrimoni Net o Net Patrimonial
 3. Els fets comptables
  1. Concepte de fet comptable
  2. Classificació dels fets comptables
  3. Registre dels fets comptables: fets comptables permutatius i fets comptables modificatius i mixtes
   1. Introducció
   2. Els fets comptables permutatius
   3. Els fets comptables modificatius
   4. Els fets comptables mixtes
  4. Ingressos i despeses
   1. Ingressos
   2. Despeses
 4. El registre de les operacions
  1. Comptes comptables
  2. La tècnica comptable
   1. Conveni de càrrec i abonament dels comptes
   2. El balanç de situació
   3. La partida doble. Assentaments comptables
   4. Llibres comptables
   5. Els comptes de gestió (despeses i ingressos)
   6. El compte de pèrdues i guanys
 5. El Pla General de Comptabilitat
  1. Concepte i objectius del Pla General de Comptabilitat
   1. Introducció
   2. La Llei 62/2003, de 30 de desembre
   3. La Llei de reforma comptable (Llei 16/2007)
   4. El Reial Decret 1514/2007 i el Reial Decret 1515/2007
  2. Característiques del Pla General de Comptabilitat
  3. Estructura del Pla General de Comptabilitat
   1. Introducció
   2. El marc conceptual
   3. Normes de registre i valoració
   4. Comptes anuals
   5. Definicions i relacions comptables
  4. Els grups de comptes del PGC
  5. El marc conceptual
   1. Principis comptables
   2. Elements que formen els comptes anuals
   3. Criteris de registre i reconeixement comptable dels elements de comptes anuals
   4. Criteris de valoració (I)
   5. Criteris de valoració (II)
   6. Principis i normes de comptabilitat generalment acceptats
 6. El cicle comptable
  1. Cicle comptable
  2. Inventari inicial
  3. Assentament d’obertura
  4. Assentaments de gestió
  5. Balanç de comprovació de sumes i saldos
  6. Operacions de tancament d’exercici
 7. Els llibres de comptabilitat
  1. Llibres comptables
  2. Llibres obligatoris segons la legislació mercantil
   1. El llibre d’inventaris i comptes anuals
   2. El llibre diari
  3. Llibres no obligatoris. El llibre major
  4. La legalització dels llibres empresarials
  5. Conservació dels libres empresarials