Informació

TipusFormació Online
Durada50 hores
Preu212€
Preinscripció

Comptabilitat

Nom*

Cognom*

Correu electrònic*

Telèfon*

Adreça

Notes Addicionals

Quantitat

Preu Total

Els camps marcats amb asterisc són obligatoris.

En compliment del que estableix la Llei de Protecció de Dades RGPD, li informem que les seves dades formaràn part d’un fitxer automatitzat de titularitat de “EGE” ESCOLA DE GESTIÓ EMPRESARIAL, S.A. Així mateix li informem que vostè pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició a carretera Santa Coloma nº 115, 17005 GIRONA, o bé mitjançant el correu electrònic escola@ege.es

He llegit i accepto els termes i condicions de la política de privacitat*.

Confirmo que sóc major de 16 anys*.

avís
carregant

Descripció

Programa

Descripció

Objetiu

 • Interpretar des del punt de vista comptable, la informació representada en els documents–justificants de les operacions econòmico–financeres que afectin al patrimoni empresarial.
 • Conèixer els requisits que ha de reunir la informació comptable.
 • Identificar els elements patrimonials reflectits en els documents justificatius, classificant-los en masses patrimonials i relacionant-los amb la seva funció en l’activitat empresarial.
 • Distingir la diferència entre fet comptable i fet econòmic.
 • Conèixer diverses classificacions de fets comptables.
 • Analitzar el concepte comptable d’ingrés i de despesa.
 • Interpretar correctamente el mètode comptable de partida doble, els seus instruments i les seves fases.
 • Conèixer el funcionament dels comptes del Pla General Comptable.
 • Analitzar la funció del Pla General Comptable en el marc de la legislació mercantil espanyola i de les directives de la Unió Europea.
 • Interpretar l’estructura del Pla General Comptable i distingir els apartats d’obligat compliment.
 • Aplicar l’estructura del quadre de comptes del Pla General Comptable en el disseny de plans comptables específics d’empreses tipus.
 • Relacionar i desenvolupar els principis comptables i les normes de valoració establerts en el Pla General Comptable.
 • Conèixer què és el cicle comptable.
 • Distingir les fases del procés comptable corresponent a un cicle econòmic complet, i precisar la funció de cadascuna.
 • Saber resoldre un exercici pràctic basat en el cicle comptable.
 • Descriure els diferentes tipus de documents mercantils i identificar la classe d’operació que representen.
 • Interpretar les prescripcions legals que regulen la legalització de la documentació comptable.

Metodologia

Plataforma elearning amb continguts interactius i multimèdia, amb el material necessari i múltiples activitats i exercicis

Tutories

Aquest curs no disposa de tutor i no és bonificable per la Fundacion Estatal para la formación en el empleo

Durada

50 hores

Preu

212 € per persona

Per començar el curs és necessari realitzar una transferència bancària al compte 2100 1373 39 0200009924 a nom d’Escola de Gestió Empresarial amb l’import corresponent i enviar comprovant a escola@ege.edu.es

Titulació

Els alumnes que completin la totalitat del curs amb aprofitament rebran un certificat acreditatiu

Programa

 1. Fonaments de comptabilitat
  Estudi dels conceptes bàsics de comptabilitat, fets comptables, elements patrimonials, documents comptables, mètode de partida doble.
  Introducció a la comptabilitat
  S’estudia l’origen i la funció de la comptabilitat com a mitjà de control dels resultats d’una empresa.
  Fets comptables permutatius
  Concepte de subjecte comptable i d’exercici econòmic. Estudi dels fets comptables permutatius
  Fets comptables permutatius i disminutius
  Concepte de compte corrent i de xec, albarà i factura. Estudi dels fets comptables augmentatius i disminutius.
  Fets comptables mixtes
  Concepte de lletra de canvi. Estudi dels fets comptables mixtes, augmentatius i disminutius.
  Classificació dels fets comptables
  Repàs dels diferents tipus de fets comptables mitjançant la realització d’exercicis.
  Els comptes
  Concepte, composició i us dels comptes comptables.
  Els balanços
  Concepte i us dels balanços de sumes i saldos i del balanç de situació.
  Regularització i tancament
  Estudi del procés de regularització i tancament comptable. Us del compte de pèrdues i guanys.
 2. Comptabilitat general
  S’estudia la comptabilitat des d’un punt de vista general veient els aspectes més rellevants com les teories del càrrec i l’abonament, com portar els llibres diari i major, els comptes anuals i la regularització i tancament de l’exercici.
  Conceptes fonamentals
  Aprofundiment en diferents aspectes del balanç.
  Els comptes. Deure i haver
  Concepte de compte i funcionament del càrrec i l’abonament.
  Classificació dels comptes
  Estudi i classificació dels comptes i dels resultats d’explotació.
  Fets i assentaments comptables
  Aprofundiment en el mètode de la partida doble i en el concepte d’assentament. Concepte de proveïdor i creditor.
  El cicle comptable. Llibres
  Estudi del cicle comptable i dels llibres de comptabilitat.
  Llibre de balanços. Tipus
  Estudi dels diferents tipus de balanços i els seus formats.
  Assentament d’obertura
  Estudi de l’assentament d’obertura i el seu pas al llibre diari i al major a partir del balanç de situació.
  Desglossament de l’actiu
  Aprofundiment en l’estudi del balanç de situació, estructura i composició de l’actiu.
  Desglossament del passiu
  Aprofundiment en l’estudi del balanç de situació, estructura i composició del passiu.
  Resultats. Pèrdues i guanys
  Estudi del resultat de l’exercici i del compte de pèrdues i guanys.
  Regularització de resultats
  Exemple de regularització comptable.
  Valoració inventari. Existències
  Estudi de l’inventari, tipus d’inventaris i mètodes de valoració.
  Amortitzacions
  Estudi de l’amortització i mètodes de càlcul.
  Aspectes comptables de l’amortització
  Estudi dels mètodes per comptabilitzar l’amortització.
  El cicle comptable
  Síntesi del cicle comptable i exercici d’assentaments.
  Pla General Comptable
  Estudi del Nou Pla General Comptable i dels seus comptes.
  Pla General Comptable
  Introducció al Pla General Comptable, els seus principis comptables, estructura del Pla: Comptes.
  Deure/Haver. Venda i cobraments
  Repàs d’alguns conceptes comptables i la seva aplicació al Pla General Comptable. Apunts de vendes i cobraments i comptes relacionats.
  PGC. Criteris de valoració
  S’estudien els nous criteris de valoració del Nou Pla General Comptable.
  Compres de mercaderies
  Estudi de l’operativa comptable relacionada amb la compra de mercaderies.
  Compres d’immobilitzat. Despeses
  Estudi de l’operativa comptable relacionada amb la compra d’immobilitzat
  Inventari. Desglossament
  Estudi de l’inventari i la normativa legal.
  Tipus de societats
  Estudi dels diferents tipus de societats.
  Amortitzacions
  Estudi de l’operativa comptable de les amortitzacions.
  Impostos (I.V.A.)
  Estudi de l’operativa comptable del I.V.A.
  Subcomptes. Com crear-los
  Estudi de la utilització i creació de subcomptes en el Nou Pla General Comptable.
  Comptes anuals. Balanç
  Estudi de les normes d’elaboració dels comptes anuals, en especial del balanç.
  Comptes anuals. ECPN i EFE
  Estudi de les normes d’elaboració dels comptes anuals, en especial l’Estat de Canvis en el Patrimoni Net  (ECPN), l’Estat de Fluxos d’Efectiu (EFE) i la Memòria.