Informació

TipusConsorci per a la formació continua de Catalunya
Data d’inici 21-01-2019
Data de fi 15-05-2019
Durada120 hores
PreuCurs subvencionat
Preinscripció

Anglès nivell B.1 online

Nom*

Cognom*

Correu electrònic*

Telèfon*

Adreça

Notes Addicionals

Quantitat

Preu Total

Els camps marcats amb asterisc són obligatoris.

En compliment del que estableix la Llei de Protecció de Dades RGPD, li informem que les seves dades formaràn part d’un fitxer automatitzat de titularitat de “EGE” ESCOLA DE GESTIÓ EMPRESARIAL, S.A. Així mateix li informem que vostè pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició a carretera Santa Coloma nº 115, 17005 GIRONA, o bé mitjançant el correu electrònic escola@ege.es

He llegit i accepto els termes i condicions de la política de privacitat*.

Confirmo que sóc major de 16 anys*.

avís
carregant

Descripció

Programa

Descripció

logo_consorci 2_Ministerio

Itinerari Anglès nivell B.1 – 120 hores

Format per dos cursos:
B.1.A – 60 hores   Del 21-01-19 al 15-03-19
B.1.B – 60 hores   Del 18-03-19 al 15-05-19

Modalitat:

– Curs online

Objectius:

Utilitzar l’idioma amb certa seguretat i flexibilitat, receptiva i productivament, tant en forma parlada com escrita, així com per a mediar entre parlants de diferents llengües, en situacions quotidianes i menys corrents que requereixin comprendre i produïr textos en una varietat de llengua estàndar, amb esctructures habituals i un repertori lèxic comú no molt idiomàtic, i que versin sobre temes generals, quotidians o d’interés personal

Aquest programa formatiu proporcionarà als alumnes la formació i l’aprenentatge en llengua anglesa necessària per a que puguin presentar-se a les proves d’acreditació oficial del nivell B1 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL).

Destinataris:

Curs dirigit a persones en actiu, treballadors/es d’empreses i/o autònoms/es i també a persones desocupades. El col·lectiu prioritari són les persones que estiguin en actiu i, si queden places lliures, es destinaran a persones desocupades.
Curs totalment subvencionat

Inscripció:

Documentació necessària per realitzar la inscripció:
– Fotocòpia DNI, llegible i en vigor (anvers i revers)
– Fotocòpia de l’última nòmina o rebut d’autònoms (document Dardo en cas de persones desocupades)
– Annex I, emplenat i signat en color blau, un per cada curs que composa l’itinerari
Curs B.1.A – Annex I
Curs B.1.B – Annex I

Titulació:

Els alumnes que completin el curs amb aprofitament rebran un diploma oficial acreditatiu atorgat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya

Programa

logo_consorci 2_Ministerio

Continguts

1. Continguts lèxico-semàntics
1. Vocabulari
– Ampliació del vocabulari i expressions frequents relacionades amb les situacions, formals i informals, de les funcions que es treballen en el nivell.
– Reconeixement d’expressions i vocabulari molt frequents de l’anglès coloquial (ladboy or young man, cheers-thanks)
– Comparacions estereotipades molt frequents (sleep like a log)
– Sintagmes lexicalitzats i sequències estereotipades (I mean…; last but not least)
– Colocacions d’us frequent amb certs verbs: do, make, have, get , go, play, say, tell, think,… (give a lift, make progress, do one´s best, draw conclusions,…).
– Verbs amb particular d’us frequent i expressions idiomàtiques amb aquests verbs (make up your mind)
– Dites i expressions molt frequents (No news is good news. Arrived safe and sound)
2. Formació de paraules
– Formació de paraules (substantius i adjectius) per derivació: valor dels afixes frequents.
– Formació de paraules per composició (sleeping bag, landlady, brunch)
– Adjectius compostos del tipus: adj.- noun+ed (bad-tempered) i del tipus number-noun (a five-star hotel)
– Formació de paraules a partir de verbs amb partícula (breakdown)
– Nominalització (the rich, our arrival)
– Sigules i abreviatures d’us frequent (ASAP, AD – BC)
3. Significat
– Paraules sinònimes de significat proper (small/Little, say/tell)
– Hiperònims de vocabulari frequent (rose→flower→plant)
– Paraules antònimes usuals (allow-forbid)
– Polisemia i doble sentit en paraules d’us frequent (matter, spot, chip)
– Paraules britàniques/americanes: (underground-subway)

2. Continguts gramaticals
(revisió i ampliació dels continguts gramaticals dels nivells anteriors)
– Oració
– Noms i adjectius
– Determinants
– Pronoms
– Verbs
– Adverbis
– Locucions adverbials
– Enllaços
– Conjuncions i locucions conjuntives
– Preposicions

3. Continguts ortogràfics
1. Sistematització de l’us de les lletres majúscules (noms propis, països, assignatures, noms d’accidents geogràfics, títols de llibres, capçaleres de diaris, en començar l’estil directe). Revisió i ampliació.
2. Ortografia cuidada del vocabulari d’us. Reduplicació de consonants finals. Les vocals e, i finals quan les paraules afegeixen sufixes. Consolidació.
3. Puntuació: punt i seguit, punt i apart, coma, dos punts, punt i coma, punt interrogatiu, punt exclamatiu. Revisió i consolidació.
4. Signes auxiliars: cometes, parèntesi, apòstrof. Revisió i consolidació.

4. Continguts fonètics i fonològics
1. Reconeixement i producció dels fonemes vocàlics i consonàntics. Diftongs i triptongs que presenten major dificultat.
2. Insistència en els processos propis de la llengua que presenten major dificultat: pronunciació dels plurals, del genitiu ‘s, de la 3ª persona del present simple i del passa simple/participi de passat dels verbs regulars; “consonant clusters” (crisps, the guest’s…, asks, walked, watched). La r al final de paraula. El so /ə/en sílabes àtones i en formes àtones d’artícles, pronoms, preposicions, conjuncions i verbs auxiliars i modals.
3. Vocals i consonants mudes (dumb, island, castle).
4. Accent i atonicitat dels elements de l’oració pel seu significat. Accent enfàtic (Who bought this? – I did). Revisió i consolidació
5. Entonació (ascendent, descendent, mixtes) per a les funcions comunicatives treballades en els diferents tipus d’oracions. Entonació de “tag questions”. Revisió i consolidació.
6. Accent d’intensitat i reconeixement de les sílabes tòniques en formes simples i en compostos (window-shopping). Canvi de l’accent d’intensitat en nom i verb (a record, to record).
7. Ritme: reconeixement i producció de sílabes tòniques i àtones; regularitat rítmica de les primeres. Enllaços. Revisió i ampliació.
8. Correspondència entre fonemes i lletres/signes. Reconeixement de la representació gràfica en el diccionari. Insistència en les grafies que presenten major dificultat (-ough: although,
cough, enough; -augh: laugh, taught; ei: receive, leisure; ie: scientist). Paraules pròximes formalment que solen produïr dificultat. Homòfons i homògrafs frequents.