Informació

TipusConsorci per a la formació continua de Catalunya
Data d’inici 20-09-2019
HorariDivendres, de 15:30 a 19:40h (pendent homologació Dpt. Agricultura, ramaderia, pesca i alimentació)
Durada25 hores
PreuSubvencionat
Preinscripció

Manipulació de productes fitosanitaris

Nom*

Cognom*

Correu electrònic*

Telèfon*

Adreça

Notes Addicionals

Quantitat

Preu Total

Els camps marcats amb asterisc són obligatoris.

En compliment del que estableix la Llei de Protecció de Dades RGPD, li informem que les seves dades formaràn part d’un fitxer automatitzat de titularitat de “EGE” ESCOLA DE GESTIÓ EMPRESARIAL, S.A. Així mateix li informem que vostè pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició a carretera Santa Coloma nº 115, 17005 GIRONA, o bé mitjançant el correu electrònic escola@ege.es

He llegit i accepto els termes i condicions de la política de privacitat*.

Confirmo que sóc major de 16 anys*.

avís
carregant

Descripció

Programa

Descripció

logo_consorci 2_Ministerio

Modalitat:

– Curs Presencial

Objectius:

-Adquirir les competències professionals, que són necessàries i obligatòries, per aplicar productes fitosanitaris d’acord amb la normativa de la Unió Europea, de l’administració central i de cadascuna de les administracions autonòmiques. DECRET 61/2015, de 28 d’abril, sobre els productors i operadors de mitjans de defensa fitosanitària de Catalunya i les Agrupacions de defensa vegetal.

Destinataris:

Curs dirigit a persones en actiu, treballadors/es d’empreses i/o autònoms/es i també a persones desocupades. El col·lectiu prioritari són les persones que estiguin en actiu i, si queden places lliures, es destinaran a persones desocupades.
Curs totalment subvencionat

Inscripció:

Documentació necessària per realitzar la inscripció:
– Fotocòpia DNI, llegible i en vigor (anvers i revers)
– Fotocòpia de l’última nòmina o rebut d’autònoms (document Dardo en cas de persones desocupades)
– Annex, emplenat i signat en color blau Annex
Per poder ser admès al curs caldrà presentar PRESENCIALMENT a l’Escola els documents requerits com a màxim 7 dies abans de la data d’inici del curs

Titulació:

Els alumnes que completin el curs amb aprofitament rebran un diploma oficial acreditatiu atorgat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya

Programa

logo_consorci 2_Ministerio

Continguts

Plagues (inclou les malalties i les males herbes) dels cultius: classificació i descripció
Productes fitosanitaris
Classificació i descripció
Importància i contingut de les etiquetes i de les fitxes de dades de seguretat: classificació i etiquetatge
Pictogrames, advertiments, frases de risc o indicacions, consells de prudència, símptomes d’intoxicació i recomanacions
Casos pràctics
Riscos derivats de la utilització de productes fitosanitaris per al medi ambient
Mesures per reduir aquests riscos, incloent mesures d’emergència en cas de contaminacions accidentals
Bones pràctiques ambientals amb relació a la preservació dels recursos naturals, biodiversitat, flora i fauna
Protecció i mesures especials establertes en la Directiva marc de l’aigua (Directiva 2000/60/CE)
Eliminació d’envasos buits
Casos pràctics
Perillositat dels productes fitosanitaris per a la salut
Riscos per al consumidor o consumidora per residus de productes fitosanitaris. Manera d’evitar-los i mesures d’emergència en cas de contaminacions accidentals. Concepte de seguretat alimentària
Riscos per a la població en general
Riscos per a l’aplicador o aplicadora: intoxicacions i altres efectes sobre la salut. Pràctiques de primers auxilis
Estructures de vigilància sanitària i disponibilitat d’accés per informar sobre qualsevol incident o sospita d’incident
Mesures per reduir els riscos sobre la salut: nivells d’exposició de l’operari o operària
Possibles riscos derivats de fer mescles de productes
Mesures preventives i de protecció de l’aplicador o aplicadora
Equips de protecció individual (EPI)
Pràctiques d’identificació i utilització d’EPI
Seqüència correcta durant el transport, emmagatzematge i manipulació dels productes fitosanitaris
Mètodes de control de plagues, malalties i males herbes incloent els mètodes alternatius
Tractaments fitosanitaris
Preparació, mescla i aplicació
Mètodes d’aplicació de productes fitosanitaris
Factors a tenir en compte per a una aplicació eficient i correcta
Equips d’aplicació: descripció i funcionament
Neteja, manteniment i inspeccions periòdiques dels equips
Pràctiques d’aplicació de tractament fitosanitari
Relació treball-salut: normativa sobre prevenció de riscos laborals
Mètodes per identificar els productes fitosanitaris il·legals i riscos associats al seu ús
Infraccions, sancions i delictes
Guies de pràctiques correctes d’higiene