Informació

TipusTreballadors i autònoms
Data d’inici 2-03-2020
Data de fi 24-04-2020
HorariDilluns a dijous, de 15:20 a 18:20h
Durada90 hores
PreuSubvencionat
Preinscripció

Unitat formativa: RETRIBUCIONS SALARIALS, COTITZACIÓ I RECAPTACIÓ

Nom*

Cognom*

Correu electrònic*

Telèfon*

Adreça

Notes Addicionals

Quantitat

Preu Total

Els camps marcats amb asterisc són obligatoris.

En compliment del que estableix la Llei de Protecció de Dades RGPD, li informem que les seves dades formaràn part d’un fitxer automatitzat de titularitat de “EGE” ESCOLA DE GESTIÓ EMPRESARIAL, S.A. Així mateix li informem que vostè pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició a carretera Santa Coloma nº 115, 17005 GIRONA, o bé mitjançant el correu electrònic escola@ege.es

He llegit i accepto els termes i condicions de la política de privacitat*.

Confirmo que sóc major de 16 anys*.

avís
carregant

Descripció

Programa

Descripció

  logo_consorci    NOUministerio+sepe

Unitat formativa UF0343 que pertany al Mòdul formatiu MF0237_3 (210 hores) corresponent al certificat de professionalitat ADGD0208: GESTIÓ INTEGRADA DE RECURSOS HUMANS. Acreditació parcial.

Modalitat:

– Curs presencial

Objectius

Elaborar els documents derivats de la retribució del treball per compte d’altri
Aplicar al rebut de salaris les deduccions corresponents, en concepte de cotització al règim general de la Seguretat Social i elaborar els documents derivats del procés de liquidació i ingrés de quotes.
Aplicar, en el rebut de salari, la retenció de l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) i elaborar els documents d’ingrés a compte i liquidació anual, en compliment de la legalitat vigent

Destinataris

Curs dirigit a persones en actiu, treballadors/es d’empreses i/o autònoms/es i també a persones desocupades. El col·lectiu prioritari són les persones que estiguin en actiu i, si queden places lliures, es destinaran a persones desocupades.
Curs totalment subvencionat

Aquest curs no el pot realitzar el personal de l’administració pública, segons normativa de la convocatòria, per la qual el personal al servei de les administracions públiques només pot participar en les accions formatives transversals previstes a la base 11 de l’annex 1 de l’ ORDRE TSF/223/2016, de 23 d’agost.

Requisits per accedir al Certificat de Professionalitat

Titulació:
– BUP / COU / FP2 / CFGM / Batxillerat
– Certificat de Professionalitat del mateix nivell (3)
– Certificat de Professionalitat de nivell 2 de la mateixa familia i àrea professional
– Prova d’accés aprovada a un cicle formatiu de grau superior
– Haver superat la prova d’accés a la universitat per majors de 25 anys o 45 anys
Si el compliment d’aquests requisits no es pot acreditar documentalment, cal superar unes proves d’avaluació de les competències clau de matemàtiques i comunicació lingüística

* Els títols estrangers han d’estar degudament homologats a l’Estat Espanyol

Inscripció:

Documentació necessària per realitzar la inscripció:
– Fotocòpia DNI, llegible i en vigor (anvers i revers)
– Fotocòpia de l’última nòmina o rebut d’autònoms (document Dardo en cas de persones desocupades)
– Annex, emplenat i signat en color blau
Per poder ser admès al curs caldrà presentar PRESENCIALMENT a l’Escola els documents requerits com a màxim 7 dies abans de la data d’inici del curs

Titulació

Els alumnes que completin la unitat formativa amb aprofitament rebran un diploma oficial acreditatiu atorgat pel Consorci per a la Formació Continua de Catalunya

Un cop completats tots els mòduls associats a un certificat (inclós el mòdul de pràctiques), l’alumne pot sol·licitar l’expedició del corresponent Certificat de Professionalitat

Què és un Certificat de professionalitat? + informació

Professorat

Professorat amb experiència professional, acadèmica i docent i amb la titulació adient segons normativa del Servei d’Ocupació de Catalunya

 

Programa

logo_consorci    NOUministerio+sepe

UF0343. Retribucions salarials, cotització i recaptació

Retribució salarial
– Estructura del rebut de salaris.
– Concepte de salari.
– Tipus de percepcions.
– Els complements salarials.
– Retribucions de venciment superior a un mes.
– Retribucions de caràcter no salarial.

Cotitzacions al règim general de la Seguretat Social
– La cotització d’empresa i treballador al règim general de la Seguretat Social.
– Documents de liquidació de quotes.
– Càlcul i liquidació dels butlletins de cotització a la Seguretat Social.

L’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF)
– Normes fiscals aplicables als salaris.
– Retencions salarials a compte de l’IRPF.
– Determinació del tipus de retenció.
– Regularització de retencions.
– El certificat de retencions