Informació

TipusTreballadors i autònoms
Data d’inici 27-01-2020
Data de fi 28-05-2020
HorariDilluns a dijous, de 15:20 a 18:20h
Durada210 hores
PreuSubvencionat
Preinscripció

Mòdul GESTIÓ ADMINISTRATIVA DE LES RELACIONS LABORALS

Nom*

Cognom*

Correu electrònic*

Telèfon*

Adreça

Notes Addicionals

Quantitat

Preu Total

Els camps marcats amb asterisc són obligatoris.

En compliment del que estableix la Llei de Protecció de Dades RGPD, li informem que les seves dades formaràn part d’un fitxer automatitzat de titularitat de “EGE” ESCOLA DE GESTIÓ EMPRESARIAL, S.A. Així mateix li informem que vostè pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició a carretera Santa Coloma nº 115, 17005 GIRONA, o bé mitjançant el correu electrònic escola@ege.es

He llegit i accepto els termes i condicions de la política de privacitat*.

Confirmo que sóc major de 16 anys*.

avís
carregant

Descripció

Programa

Descripció

  logo_consorci    ministerio2019

Mòdul formatiu MF0237_3 (210 hores) corresponent al certificat de professionalitat ADGD0208: GESTIÓ INTEGRADA DE RECURSOS HUMANS. Acreditació parcial.

Format per les següents unitat formatives:
UF0341 – Contractacio laboral – 60 hores
UF0342 – Càlcul de prestacions de la seguretat social  – 30 hores
UF0343 – Retribucions salarials, cotització i recaptació – 90 hores
UF0344 – Aplicacions informàtiques d’administració de recursos humans – 30 hores

Modalitat:

– Curs presencial

Objectius

Realitzar la gestió administrativa de les activitats vinculades a l’administració de recursos humans i de la informació que en deriva en el marc d’una organització, d’acord amb els objectius marcats, les normes internes establertes i la legislació vigent

Destinataris

Curs dirigit a persones en actiu, treballadors/es d’empreses i/o autònoms/es i també a persones desocupades. El col·lectiu prioritari són les persones que estiguin en actiu i, si queden places lliures, es destinaran a persones desocupades.
Curs totalment subvencionat

Aquest curs no el pot realitzar el personal de l’administració pública, segons normativa de la convocatòria, per la qual el personal al servei de les administracions públiques només pot participar en les accions formatives transversals previstes a la base 11 de l’annex 1 de l’ ORDRE TSF/223/2016, de 23 d’agost.

Requisits per accedir al Certificat de Professionalitat

Titulació:
– BUP / COU / FP2 / CFGM / Batxillerat
– Certificat de Professionalitat del mateix nivell (3)
– Certificat de Professionalitat de nivell 2 de la mateixa familia i àrea professional
– Prova d’accés aprovada a un cicle formatiu de grau superior
– Haver superat la prova d’accés a la universitat per majors de 25 anys o 45 anys
Si el compliment d’aquests requisits no es pot acreditar documentalment, cal superar unes proves d’avaluació de les competències clau de matemàtiques i comunicació lingüística

* Els títols estrangers han d’estar degudament homologats a l’Estat Espanyol

Inscripció:

Documentació necessària per realitzar la inscripció:
– Fotocòpia DNI, llegible i en vigor (anvers i revers)
– Fotocòpia de l’última nòmina o rebut d’autònoms (document Dardo en cas de persones desocupades)
– Annex, emplenat i signat en color blau  Annex
Per poder ser admès al curs caldrà presentar PRESENCIALMENT a l’Escola els documents requerits com a màxim 7 dies abans de la data d’inici del curs

Titulació

Els alumnes que completin el mòdul formatiu amb aprofitament rebran un diploma oficial acreditatiu atorgat pel Consorci per a la Formació Continua de Catalunya

Un cop completats tots els mòduls associats a un certificat (inclós el mòdul de pràctiques), l’alumne pot sol·licitar l’expedició del corresponent Certificat de Professionalitat

Què és un Certificat de professionalitat? + informació

Professorat

Professorat amb experiència professional, acadèmica i docent i amb la titulació adient segons normativa del Servei d’Ocupació de Catalunya

 

Programa

logo_consorci    ministerio2019

UF0341. Contractació laboral

 1. Legislació bàsica aplicable en la relació laboral
 2. Contractació de recursos humans
 3. Modificació, suspensió i extinció de les condicions de treball
 4. Manteniment, control i actualització del fitxer de personal

UF0342. Càlcul de prestacions de la seguretat social

 1. Acció protectora de la Seguretat Social
  – Tipus d’acció protectora.

UF0343. Retribucions salarials, cotització i recaptació

 1. Retribució salarial
 2. Cotitzacions al règim general de la Seguretat Social
 3. L’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF)

UF0344. Aplicacions informàtiques d’administració de recursos humans

 1. Aplicacions informàtiques d’administració de recursos humans
 2. Taules del sistema
 3. Càrrega de dades relatives a l’empresa
 4. Càrrega de dades dels treballadors
 5. Gestió d’incidències del període de liquidació de salaris
 6. Generació de documents
 7. Gestió de recursos humans
 8. Seguretat, control d’accés i utilitats