Informació

TipusSubvencionats pel Consorci per a la formació continua de Catalunya- Pendent d'aprovació
Durada20 hores
PreuSubvencionat
Preinscripció

Impost sobre el valor afegit (IVA)

Nom*

Cognom*

Correu electrònic*

Telèfon*

Adreça

Notes Addicionals

Quantitat

Preu Total

Els camps marcats amb asterisc són obligatoris.

En compliment del que estableix la Llei Orgánica 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal I la LSSICE 34/2002, d’11 de Juliol, de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, li informem que les seves dades formen part d’un fitxer automatitzat de titularitat de “EGE” ESCOLA DE GESTIÓ EMPRESARIAL, S.A. Així mateix li informem que vostè pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició a carretera Santa Coloma nº 115, 17005 GIRONA, o bé mitjançant el correu electrònic escola@ege.es

avís
carregant

Descripció

Programa

Descripció

logo_consorci 2_Ministerio

Modalitat:

– Curs Presencial

Objectius:
– Delimitar quin és el lloc de realització del fet imposable i quina és la meritació de l’impost sobre el valor afegit en les diferents operacions que grava.
– Comprendre el mecanisme d’aplicació de l’impost sobre el valor afegit, especialment quant als instituts de la repercussió i la deducció del tribut.
– Assimilar quines són les obligacions i els deures formals relatius a l’impost sobre el valor afegit, especialment en relació amb la facturació.
Destinataris:

Curs dirigit a persones en actiu, treballadores d’empreses i/o autònomes i també a persones desocupades. El col·lectiu prioritari són les persones que estiguin en actiu, si queden places lliures, es destinaran a persones desocupades.
Curs totalment subvencionat

Inscripció:

Documentació necessària per realitzar la inscripció:
– Fotocòpia DNI, llegible i en vigor (anvers i revers)
– Fotocòpia de l’última nòmina o rebut d’autònoms (document Dardo en cas de persones desocupades)
– Annex I, emplenat i signat en color blau Annex I

Titulació:

Els alumnes que hagin completat el curs amb aprofitament del mateix, rebran un diploma oficial acreditatiu atorgat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya

Professor:
José Maria Tocornal

Subinspector de l’Agència Tributària. Cap Unitat de la Inspecció de Girona

Programa

logo_consorci 2_Ministerio

Continguts
1. Naturalesa de l’impost
1.1. Caràcters bàsics
1.2. Fonts normatives i àmbit d’aplicació
2. Exempcions en operacions interiors
2.1. Classes d’exempcions
2.2. Característiques i efectes propis de les exempcions
3. Lloc de realització. Meritació. Base imposable i subjecte passiu
4. Adquisicions intracomunitàries de béns
4.1. Adquisicions intracomunitàries
4.2. Importacions
5. Importacions de béns
6. Repercusió de l’impost
6.1 Base imposable
6.2. Lliurament de béns i prestació de serveis
6.3. Adquisicions intracomunitàries i importacions
6.4. Modificació de la base imposable
7. Deduccions
7.1. Règim general
8. Regla de la prorrata
8.1. Rectificació de deduccions
8.2. Devolucions
8.3. Supòsits generals
8.4. Supòsits especials
9. Obligacions dels subjectes passius
9.1. Obligacions materials
9.2. Obligacions formals
10. Comptabilitat del IVA.