Informació

TipusSubvencionats pel Consorci de la Formació Continua de Catalunya
HorariPendent dates (octubre)
Durada20 hores
PreuSubvencionat
Preinscripció

Impost sobre societats (IS)

Nom*

Cognom*

Correu electrònic*

Telèfon*

Adreça

Notes Addicionals

Quantitat

Preu Total

Els camps marcats amb asterisc són obligatoris.

En compliment del que estableix la Llei Orgánica 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal I la LSSICE 34/2002, d’11 de Juliol, de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, li informem que les seves dades formen part d’un fitxer automatitzat de titularitat de “EGE” ESCOLA DE GESTIÓ EMPRESARIAL, S.A. Així mateix li informem que vostè pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició a carretera Santa Coloma nº 115, 17005 GIRONA, o bé mitjançant el correu electrònic escola@ege.es

avís
carregant

Descripció

Programa

Descripció

logo_consorci 2_Ministerio

Modalitat:

– Curs Presencial

Objectius:
– Introduir els participants en l’impost de societats i els aspectes relacionats
– Comprendre com es realitza el càlcul de la quota i de les deduccions
– Conèixer el que comporta la gestió de l’impost
Destinataris:

Curs dirigit a persones en actiu, treballadores d’empreses i/o autònomes i també a persones desocupades. El col·lectiu prioritari són les persones que estiguin en actiu, si queden places lliures, es destinaran a persones desocupades.
Curs totalment subvencionat

Inscripció:

Documentació necessària per realitzar la inscripció:
– Fotocòpia DNI, llegible i en vigor (anvers i revers)
– Fotocòpia de l’última nòmina o rebut d’autònoms (document Dardo en cas de persones desocupades)
– Annex I, emplenat i signat en color blau Annex I

Titulació:

Els alumnes que hagin completat el curs amb aprofitament del mateix, rebran un diploma oficial acreditatiu atorgat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya

Professor:
Carmen Suárez Gayol

Subinspectora de l’Agència Tributària a Girona

Programa

logo_consorci 2_Ministerio

Continguts
1. Introducció, àmbit espacial, elements personals, fet imposable i exempcions
1.1. Subjecte passiu
1.2. El fet imposable
1.3. La base imposable
1.4. Exempcions
2. L’impost de societats i la comptabilitat
3. Amortització
3.1. Principals ajustaments de l’ impost sobre societats
4. Despeses, provisions i regles de valoració i càlcul de la quota
4.1. Determinació de la base imposable
4.2. Subcapitalització
4.3. Determinació del deute tributari
5. Deduccions de la quota i incentius
5.1. Deduccions per doble imposició
5.2. Bonificacions
5.3. Deduccions per a incentivar la realització de determinades activitats
6. Gestió de l’ impost
6.1. L’obligació de retenir i ingressar a compte
6.2. Gestió de l’impost