Nòmines i Seguretat Social

TipusSubvencionats pel Consorci per a la formació continua de Catalunya- Pendent d'aprovació

Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF)

TipusSubvencionats pel Consorci per a la formació continua de Catalunya- Pendent d'aprovació

Impost sobre societats (IS)

TipusSubvencionats pel Consorci per a la formació continua de Catalunya- Pendent d'aprovació

Anàlisi de balanços

TipusSubvencionats pel Consorci per a la formació continua de Catalunya- Pendent d'aprovació

Impost sobre el valor afegit (IVA)

TipusSubvencionats pel Consorci per a la formació continua de Catalunya- Pendent d'aprovació

Contractació laboral- UF 341

TipusSubvencionats pel Consorci per a la formació continua de Catalunya- Pendent d'aprovació