Informació

TipusTreballadors i autònoms
Data d’inici 19-03-2020
Data de fi 11-06-2020
HorariDimarts i dijous, de 18:30 a 21:00h
Durada60 hores
PreuCurs subvencionat
Preinscripció

Anglès nivell B.2. ** Ajornat **

Nom*

Cognom*

Correu electrònic*

Telèfon*

Adreça

Notes Addicionals

Quantitat

Preu Total

Els camps marcats amb asterisc són obligatoris.

En compliment del que estableix la Llei de Protecció de Dades RGPD, li informem que les seves dades formaràn part d’un fitxer automatitzat de titularitat de “EGE” ESCOLA DE GESTIÓ EMPRESARIAL, S.A. Així mateix li informem que vostè pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició a carretera Santa Coloma nº 115, 17005 GIRONA, o bé mitjançant el correu electrònic escola@ege.es

He llegit i accepto els termes i condicions de la política de privacitat*.

Confirmo que sóc major de 16 anys*.

avís
carregant

Descripció

Programa

Descripció

logo_consorci NOUministerio+sepe

Modalitat:

– Curs presencial

Objectius:

Capacitar l’alumnat per a utilitzar l’idioma amb soltura i eficàcia en situacions habituals i més específiques que requereixin comprendre, produir i tractar textos orals i escrits, conceptual i lingüísticament complexes, en una varietat de llengua estandar, amb un repertori lèxic ampli tot i que no molt idiomàtic, i que versin sobre temes generals, actuals o propis del camp d’especialització del parlant.

Aquest programa formatiu proporcionarà als alumnes la formació i l’aprenentatge en llengua anglesa necessària per a que puguin presentar-se a les proves d’acreditació oficial del nivell B2 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL).

Destinataris:

Curs dirigit a persones en actiu, treballadors/es d’empreses i/o autònoms/es i també a persones desocupades. El col·lectiu prioritari són les persones que estiguin en actiu i, si queden places lliures, es destinaran a persones desocupades.
Curs totalment subvencionat

Inscripció:

Documentació necessària per realitzar la inscripció:
– Fotocòpia DNI, llegible i en vigor (anvers i revers)
– Fotocòpia de l’última nòmina o rebut d’autònoms (document Dardo en cas de persones desocupades)
– Annex, emplenat i signat en color blau
Per poder ser admès al curs caldrà presentar PRESENCIALMENT a l’Escola els documents requerits com a màxim 7 dies abans de la data d’inici del curs

Titulació:

Els alumnes que completin el curs amb aprofitament rebran un diploma oficial acreditatiu atorgat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya

Programa

logo_consorci NOUministerio+sepe

Continguts

1. Vocabulari
1. Continguts lèxico-semàntics
– Vocabulari ampli i variat de les situacions i temes treballats en les seves variants formal i informal, llengua estandar i registres familiars o professionals
– Sintagmes lexicalitzats i sequències estereotipades (To my mind, By and large, To the best of my knowledge)
– Ampliació de “colocacions” d’us freqüent amb certs verbs (elicit an answer, alleviate fears)
– Verbs amb una o dos partícules: expresions idiomàtiques (bring into force, set one´s heart on)
– Expresions idiomàtiques habituals (poke one´s nose into), comparacions estereotipades frequents (as…as) i proverbis (A stitch in time saves nine)
2. Formació de paraules
– Formació de paraules per derivació i composició: augmentatius i diminutius.
– Noms compostos: nom+nom, verb+preposició.
– Families de paraules (competition/competitive/competitor/compete). Paraules que poden pertanyer a més d’una categoria gramatical. Nominalització d’adjectius (clippings).
– Onomatopeies referides a animals (purr, neigh, croak).
– Sigles d’us frequent (DIY, VIP, UN).
3. Significat
– Reconeixement dels trets lèxics i definició de paraules. Reconeixement de la terminologia i abreviatures en diccionaris.
– Reconeixement del llenguatge figurat, de certs eufemismes o expressions de cortesia.
– Reconeixement del lèxic periodístic (axe, bid, clash), de certs vocables de “slang” (dough, jerk)
– Reconeixement d’expressions aliteratives (chit-chat, flip-flops)
– Distinció entre el lèxic britànic i l’americà.
– Paraules properes que poden produïr dificultat (exhausting/exhaustive)
– Falsos amics i interferències lèxiques frequents (morale, eventually)

2. Continguts gramaticals
En aquest nivell es revisen i amplien els continguts gramaticals dels nivells anteriors i s’introdueixen alguns aspectes nous per portar a terme les activitats i funcions comunicatives d’aquest nivell
1. Oració
2. Noms i adjectius
Adjectius i altres complements del nom
3. Determinants
4. Pronoms
5. Verbs
6. Adverbis
Adverbis i locucions adverbials
7. Enllaços
Conjuncions i Locucions Conjuntives
Preposicions i posposicions

3. Continguts ortogràfics
1. Homòfons i homògrafs.
2. Estructura silàbica.
3. Ampliació i aprofundiment de les varietats estandar britànica i americana.
4. Ampliació en l’us correcte dels signes ortogràfics: punt i coma; cometes; punts suspensius.
5. Us de majúscules, cursiva i subratllat
6. Abreviatures, sigles i símbols (selecció de las més importants).

4. Continguts fonètics i fonològics
1. Revisió general de sons i fonemes vocàlics i consonàntics.
2. Processos propis de la llengua que presenten major dificultat en la pronunciació.
3. Us de la vocal neutra schwa i les formes dèbils.
4. Consonants silàbiques (realism, apple).
5. Processos fonològics: elisió, assimilació i epèntesi.
6. Accent d’intensitat: sílabes tòniques en formes simples i en compostes.
7. Accent, ritme i entonació, patrons tonals de l’oració.
– Tons: tipus, reconeixement, producció i canvis. Patrons característics de certs tons vinculats a intencions comunicatives específiques: gratitut, amenaça, alegría, sorpresa, tristesa, ironia, etc.
– Patrons d’entonació per als diferents tipus d’interrogatives: per preguntar, per confirmar informació, per demanar ajuda, …
– Patrons d’entonació en diverses situacions de comunicació: per canviar de tema, per introduir un comentari, per remarcar contrast,…