Informació

TipusTreballadors i autònoms
Data d’inici 9-03-2020
Data de fi 29-06-2020
HorariDilluns i dimecres, de 15:55 a 18:25h
Durada75 hores
PreuCurs subvencionat
Preinscripció

Anglès nivell A.2. ** Ajornat **

Nom*

Cognom*

Correu electrònic*

Telèfon*

Adreça

Notes Addicionals

Quantitat

Preu Total

Els camps marcats amb asterisc són obligatoris.

En compliment del que estableix la Llei de Protecció de Dades RGPD, li informem que les seves dades formaràn part d’un fitxer automatitzat de titularitat de “EGE” ESCOLA DE GESTIÓ EMPRESARIAL, S.A. Així mateix li informem que vostè pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició a carretera Santa Coloma nº 115, 17005 GIRONA, o bé mitjançant el correu electrònic escola@ege.es

He llegit i accepto els termes i condicions de la política de privacitat*.

Confirmo que sóc major de 16 anys*.

avís
carregant

Descripció

Programa

Descripció

logo_consorci NOUministerio+sepe

Modalitat:

– Curs presencial

Objectius:

Capacitar l’alumnat per a utilitzar l’idioma de forma senzilla però adequada i eficaç, essent capaç de comprendre, expressar-se i interactuar, tant de forma parlada com escrita, en situacions quotidianes, que requereixin comprendre i produïr textos breus, en diversos registres i en llengua estàndar, que versin sobre aspectes bàsics concrets de temes generals i que continguin expressions, estructures i lèxic d’ús freqüent.

Aquest programa formatiu proporcionarà als alumnes la formació i l’aprenentatge en llengua anglesa necessària per a que puguin presentar-se a les proves d’acreditació oficial del nivell A2 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL).

Destinataris:

Curs dirigit a persones en actiu, treballadors/es d’empreses i/o autònoms/es i també a persones desocupades. El col·lectiu prioritari són les persones que estiguin en actiu i, si queden places lliures, es destinaran a persones desocupades.
Curs totalment subvencionat

Inscripció:

Documentació necessària per realitzar la inscripció:
– Fotocòpia DNI, llegible i en vigor (anvers i revers)
– Fotocòpia de l’última nòmina o rebut d’autònoms (document Dardo en cas de persones desocupades)
– Annex, emplenat i signat en color blau
Per poder ser admès al curs caldrà presentar PRESENCIALMENT a l’Escola els documents requerits com a màxim 7 dies abans de la data d’inici del curs

Titulació:

Els alumnes que completin el curs amb aprofitament rebran un diploma oficial acreditatiu atorgat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya

Programa

logo_consorci NOUministerio+sepe

Continguts

1. Continguts lèxico-semàntics
– Ampliació del vocabulari relacionat amb la identificació personal, vivenda, llar i entorn, activitats de la vida diària, temps lliure i oci, viatges, relacions humanes i socials, educació i formació, compres i activitats comercials, alimentació, bens i serveis, llengua i comunicació, ciència i tecnologia, clima, condicions atmosfèriques i medi ambient

2. Continguts gramaticals
– Oració
– Noms i adjectius
– Determinants
– Pronoms
– Verbs
– Adverbis
– Enllaços

3. Continguts ortogràfics
1. Ampliació dels continguts ortogràfics del nivell A1
– L’alfabet / els caracters
– Representació gràfica de fonemes i sons
– Us dels caracters en les seves diverses formes: majúscula, minúscula i cursiva
– Signes ortogràfics: accent, apòstrof, dièresi, guió
2. Ortografia de paraules estrangeres
3. Estructura silàbica. Divisió de paraules a final de línea.

4. Continguts fonètics i fonològics
1. Reconeixement i producció dels fonemes vocàlics i consonàntics. Diftongs amb major dificultat.
2. Fonemes vocàlics de major dificultat: /i:/ cheap, /I/ chip, /æ/ hat, /λ/ cup. El so /ə/ about
3. Fonemes consonàntics de major dificultat: /s/ al principi de paraula /p/, /t/, /K/, /b/, /d/, /g/
al final de paraula, /ŋ/ -ing; /h/ hobby en
4. Pronunciació de les terminacions –(e)s y –ed